Thứ Tư, 19/6/2019
 • Thành phố Cần Thơ sau hơn hai năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

  TCCSĐT - Sau hơn hai năm tích cực học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

 • Phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh, về chiến lược con người, về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, về tình đoàn kết quốc tế,... Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục thực hiện, phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Tỉnh Lai Châu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  TCCS - Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25-10-2017, Tỉnh ủy Lai Châu chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-5-2019

  TCCSĐT - Tinh thần phân cấp cho các địa phương sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban trong các dự thảo Nghị định sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật; Đà Nẵng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Thái Bình hợp nhất ba Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND; Đồng Nai tập trung giải quyết nhanh thủ tục cho người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về điều tra dân số

  TCCSĐT - Trong không khí sôi nổi của cuộc Tổng Điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc bắt đầu vào lúc 0h00 ngày 01-4-2019 đến hết ngày 24-4-2019, chúng ta lại nhớ và càng trân quý những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều tra dân số và vận dụng tư tưởng của Người trong cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở hiện nay.

 • Phát triển đội ngũ công nhân trước yêu cầu mới

  TCCSĐT - Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành, nghề, chất lượng được nâng lên nhiều mặt, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ chính trị có nhiều tiến bộ. Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã và sẽ tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giai cấp công nhân Việt Nam cần tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, để thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

  TCCSĐT - Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng) mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Nếu không được bảo vệ, không gian mạng có thể tạo ra những nguy cơ lớn về an ninh, chủ quyền quốc gia, cũng như các mối nguy hại khác. Vì vậy, nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 29-4 đến ngày 05-5-2019

  TCCSĐT - Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương; Kế hoạch triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị xử lý 6 vướng mắc với doanh nghiệp; Cải cách hành chính quý I/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hướng thực chất - tiết kiệm - hiệu quả; Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Nghệ An; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”

  TCCSĐT - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Trong đó, nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”.

 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

  TCCS - Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

 • Thành phố Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập

  44 năm trước, với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước, quân và dân miền Nam đã tiến hành ba mặt trận tiến công cùng với các cuộc nổi dậy ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 4 thập kỷ đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến 28-4-2019

  TCCSĐT - Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; Công bố báo cáo xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của cơ quan nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia phải trở thành trung tâm đào tạo cán bộ ngang tầm khu vực; Quảng Bình công bố kết quả Dân chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; Đồng Tháp là điểm sáng trong sắp xếp lại bộ máy hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghệ An thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-01-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

 • Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh: Lấy yếu tố con người làm trọng tâm để đồng bộ và tăng tốc

  TCCSĐT - Để các chủ trương, chính sách đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc cải cách hành chính là một đòi hỏi khách quan, tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, Thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh. Vì vậy, nếu thủ tục hành chính không được cải cách tốt hoặc cải cách chậm thì sẽ đánh mất đi lợi thế, cơ hội, trở thành rào cản rất lớn kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị năng động nhất nước này.

 • Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

  TCCS - Trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung, Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức đồng bộ, nhất quán, hệ thống; tránh tình trạng chậm ban hành hoặc thường xuyên bổ sung, thay đổi, gây lúng túng trong việc thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video