Thứ Ba, 20/8/2019

Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay

TCCS - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quan điểm về phát triển đồng bộ, gắn kết liên ngành và bảo đảm sự công bằng trong chính sách của Nhà nước đối với các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn trong tương quan với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh trong các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.

Chính trị - Xây dựng Đảng

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

TCCSĐT - 50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay

TCCS - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quan điểm về phát triển đồng bộ, gắn kết liên ngành và bảo đảm sự công bằng trong chính sách của Nhà nước đối với các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn trong tương quan với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh trong các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.

Bình luận

Tránh “bẫy tự do báo chí” trong thời kỳ hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Những năm gần đây, hội nhập quốc tế ngày càng nhanh và mạnh mẽ, các quan điểm, xu hướng mới du nhập vào nước ta là tất yếu, không thể tránh khỏi và quá trình này cũng là “thời cơ” để các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”. Trong lĩnh vực báo chí, chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” trở thành “vũ khí” để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá ta trên mặt trận tư tưởng. Chính vì vậy, bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí là yêu cầu quan trọng, cấp thiết, là cơ sở vững chắc để tránh “bẫy tự do báo chí” của các thế lực thù địch trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế của nước ta.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Chính sách đồng minh trong chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ và những điều chỉnh hiện nay

TCCS - Trong hơn một thập niên trở lại đây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương luôn nằm trong ưu tiên chiến lược của Mỹ. Để thực hiện chiến lược châu Á  - Thái Bình Dương, một trong những chính sách đối ngoại hữu hiệu hỗ trợ Mỹ là củng cố, tăng cường quan hệ vốn có với các nước đồng minh về an ninh, quân sự - điểm tựa vững chắc của Mỹ ở khu vực. Và việc điều chỉnh chính sách đồng minh ở mỗi giai đoạn có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì vai trò, ảnh hưởng của Mỹ trước những biến động phức tạp, khó lường của khu vực.

Văn hóa - Xã hội

Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

TCCS - Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản: Kết quả ấn tượng và triển vọng tươi sáng

TCCSĐT - Từ ngày 27-6 đến ngày 1-7-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Sự thành công của chuyến công tác thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực của Việt Nam đối với Hội nghị thượng đỉnh G-20 và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Sinh hoạt tư tưởng

Điều thao túng đáng sợ

TCCS - Ở cơ quan, đơn vị nào cũng vậy, công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu làm tốt công tác cán bộ thì sẽ phát huy được phẩm chất, năng lực của cán bộ, góp phần quyết định hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác cán bộ sẽ kìm hãm, gây nên những hậu quả khôn lường.

Tiêu điểm

Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Ngày 13-8-2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video