Thứ Tư, 28/6/2017
 • Tổng quan một số vấn đề xã hội năm 2016

  TCCSĐT - Năm 2016 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân nên các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm và cải thiện.

 • Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn ma túy, đem lại hạnh phúc gia đình và duy trì giống nòi

  TCCSĐT - “Công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy phải được xử lý quyết liệt và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm… một gia đình có một người nghiện, cả nhà đó sẽ nghèo, khổ cực lắm… Người nghiện ma túy là bệnh nhân cần được chữa trị, tuyệt đối không được coi họ là phạm nhân…”. Đó là những chỉ đạo vừa nghiêm khắc vừa đậm tính nhân văn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy được tổ chức mới đây.

 • Về bảo đảm thực hiện an sinh xã hội đối với người khuyết tật

  TCCSĐT - Ở Việt Nam, ước tính người khuyết tật hiện chiếm khoảng 6% dân số. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an sinh xã hội đối với người khuyết tật cũng như có những biện pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trong các hoạt động giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

 • Các nỗ lực tăng cường phòng, chống HIV/AIDS

  TCCSĐT - Tăng cường tiếp cận dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng đồng, Dự án Quản lý bền vững đáp ứng dịch HIV/AIDS và chuyển tiếp sang hỗ trợ kỹ thuật (USAID SMART TA), các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện ma túy, là một số hoạt động nổi bật nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

 • Bảo đảm quyền lợi của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) đề ra chủ trương: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số; chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

 • Xây dựng văn hóa gia đình - Cái gốc của việc xây dựng con người và xây dựng xã hội văn hóa, đạo đức, văn minh

  TCCSĐT - Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, vì vậy, việc xây dựng văn hóa gia đình phải được xem như là cái gốc, là cơ sở của việc xây dựng con người và xây dựng xã hội văn hóa, đạo đức, văn minh.

 • Phát huy hiệu quả của chính sách xóa đói, giảm nghèo

  TCCSĐT - Nghèo đói là tình trạng khó khăn của con người do thiếu những điều kiện sống cơ bản, thiết yếu, năng lực tối thiểu để tham gia vào các hoạt động xã hội... Để hạn chế hậu quả và tác hại của tình trạng này, xóa đói, giảm nghèo là trách nhiệm của các quốc gia. Trên thế giới, nghèo đói có xu hướng bị đẩy lùi nhưng vẫn có thể bùng phát bất tại bất cứ nơi nào. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đang cố gắng xây dựng, ban hành những chính sách hữu hiệu nhất để chống lại nghèo đói.

 • Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai

  TCCSĐT - Xây dựng nông thôn mới thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa, đổi mới nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Do đó, phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Bến Tre: Quyết tâm vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  TCCSĐT - Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đầu năm đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của Bến Tre. Quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre xác định cần nỗ lực cao độ để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cũng là tạo ổn định phát triển cho những năm tới.

 • Xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế

  TCCSĐT - Trong chiến lược phát triển toàn diện đất nước Đảng ta đã nhiều lần khẳng định không thể hình dung đầy đủ vai trò to lớn của văn hóa nếu không tìm hiểu mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa văn hóa và kinh tế. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế.

 • Giảm nghèo bền vững để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCSĐT - Giảm nghèo bền vững là một trong những biện pháp cơ bản để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trên lĩnh vực này, qua đó giữ ổn định xã hội, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tập hợp, đoàn kết, động viên và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Hiện nay ở nước ta, tỷ lệ số người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 10,9% dân số và có xu hướng tăng lên. Để phát huy truyền thống văn hóa “trọng xỉ”, và để người cao tuổi có thể tiếp tục đóng góp quan trọng cho xã hội, cần đẩy mạnh việc tập hợp, đoàn kết, động viên và phát huy vai trò người cao tuổi bằng cách kết hợp các biện pháp Nhà nước và nhân dân cùng làm, trước tiên và trực trực tiếp là ở cơ sở.

 • Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

  TCCSĐT - Để vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững, hòa nhập với sự phát triển chung của kinh tế cả nước, thì việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

 • Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II và Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2016

  TCCSĐT - Ngày 08-11-2016, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang và Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2016.

 • Khuyến khích tự tạo việc làm - Hướng giải quyết vấn đề lao động, việc làm của thanh niên hiện nay

  TCCSĐT - Thanh niên là lực lượng lao động to lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết số 25-NQ/TW) xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết một số vấn đề lao động và việc làm cho thanh niên, cụ thể là nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1 2 3 4 5 6 7

Tiêu điểm

Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác Việt Nam - Belarus

Ngày 27-6, tại Cung Độc lập ở Thủ đô Minsk, sau cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.

Video