Chủ Nhật, 17/2/2019
Chào mừng năm mới 2018! Tiến lên một bước phát triển mới, nhanh và bền vững hơn!
9/2/2018 20:37' Gửi bài này In bài này
Thiệp chúc mừng năm mới 2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Về kinh tế, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, bội chi ngân sách ở mức thấp, khoảng 3,5% so với GDP. Thị trường tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục với xấp xỉ 52 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 427 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực. So với năm 2016, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, từ 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế quốc gia, vùng lãnh thổ; chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc, từ 60 lên 55/137 nền kinh tế.

Gắn liền với kinh tế - xã hội, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo cũng đã đạt được những tiến bộ mới đáng ghi nhận.

Về đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác đối ngoại được nâng cao hiệu quả, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành công của Năm APEC Việt Nam 2017, đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng là một minh chứng đầy tính thuyết phục.

Thông qua các biện pháp vừa hợp tác, vừa đấu tranh, chúng ta đã kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước. Duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, giữ vững quan hệ với các nước láng giềng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, thời gian gần đây đã được đẩy mạnh lên hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Trong khi khẳng định những kết quả đáng khích lệ nêu trên, chúng ta đừng bao giờ được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những thành tích. Và cũng đừng quên rằng, trước mắt chúng ta vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội mà cả trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII, năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Năm 2018, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Kinh tế thế giới có khả năng đạt mức tăng trưởng cao hơn 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta. Nền kinh tế vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. Chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh thấp; nhân lực chất lượng cao thiếu. Nợ xấu, nợ công cao, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp.

Phương hướng phấn đấu đề ra cho năm 2018 là: Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phương hướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa, thực hành dân chủ và công bằng xã hội; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu: GDP tăng 6,5% - 6,7%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%,…

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần hướng những cố gắng lớn vào việc phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, như Nghị quyết Đại hội XII đã nêu. Hai nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt là: Một: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hai: Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, ngày 25-10-2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những kẻ tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ, việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ, việc nghiêm trọng mà xã hội quan tâm, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm “chìm” sự chỉ đạo hay làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mọi nhiệm vụ”.

Đón chào năm mới 2018, chúng ta tin chắc rằng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Phấn đấu cho một bước phát triển mới, nhanh và bền vững hơn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta!./.

Tạp chí Cộng sản

Video