Thứ Sáu, 21/6/2019
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng
1/8/2008 19:9' Gửi bài này In bài này

Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản nhờ thành tựu to lớn mà sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 20 năm qua mang lại, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước. Các mâu thuẫn lớn của thời đại và cuộc đấu tranh tư tưởng vẫn diễn ra gay gắt.

Cơ hội đi liền thách thức

Trên thế giới, sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, quá trình toàn cầu hoá kinh tế vừa tạo ra những cơ hội lớn để các nước bứt phá, vừa đặt ra những thách thức gay gắt, nhất là với những nước đang phát triển. Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục thu được nhiều thành tựu quan trọng; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Bên cạnh đó, do sự biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu giai cấp, sự đa dạng về lợi ích kinh tế, sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng, sự phân hoá giàu - nghèo giữa các bộ phận dân cư, sự tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến công tác tuyên giáo. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong Đảng đã xuất hiện các ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, kể cả lực lượng nòng cốt, vốn gắn bó với Đảng, với chế độ đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận của xã hội. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động gây rối, chống phá ta.

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cổ vũ toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

Trước mắt, công tác tuyên giáo phải tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; 9 chương trình công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X; các Nghị quyết của BCH Trung ương trong nhiệm kỳ khoá X, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, chuyên viên ngành tuyên giáo từ Trung ương tới cơ sở cần tập trung cao cho một số công việc quan trọng sau đây:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén, chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các đối tượng xã hội, kịp thời đề xuất và thực hiện các giải pháp có hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện Kết luận số 22-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 10-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Coi trọng việc phát hiện, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm ở mọi cấp, mọi ngành, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Coi trọng công tác chỉ đạo điểm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; tập trung cao cho yêu cầu "làm theo"; nêu gương, cổ vũ những tập thể, cá nhân học tập Bác, làm theo Bác mà trở thành các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; khắc phục, đẩy lùi những khó khăn, vướng mắc, yếu kém; kịp thời đúc rút kinh nghiệm, bổ cứu giải pháp cho bước đi tiếp theo. Thông qua cuộc vận động để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và cả xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.

Nghiên cứu lý luận gắn liền với hoạt động thực tiễn

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ cho nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và chuẩn bị cho xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng. Công tác nghiên cứu lý luận cần tiếp tục làm sáng tỏ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, tập trung vào các vấn đề lớn đang đặt ra như độc lập dân tộc và CNXH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; lý luận về đảng cầm quyền, về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới; về phát triển văn hoá và con người Việt Nam...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), các Kết luận 41, 68 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư về công tác báo chí, phát huy mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tạo điều kiện để báo chí nước ta thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, là vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, đưa được nhiều thông tin có nội dung tốt, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với nhiều nước trên thế giới.

Làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quan điểm, đường lối, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, các vấn đề xã hội; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực này trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tham mưu đắc lực, có chất lượng, hiệu quả cho cấp uỷ trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, văn học nghệ thuật; xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2015 và định hướng 2020”, Đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” ; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng. Cán bộ tuyên giáo là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Vì lẽ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chuyên viên của ngành phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ, về đạo đức, tác phong, bám sát cuộc sống của nhân dân, của công cuộc đổi mới đất nước, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó./.

Tô Huy Rứa

Video