Thứ Hai, 19/8/2019
Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển
24/7/2019 22:29' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo - Nguồn: qdnd.vn

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội ngày 24-7-2019, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành; lãnh đạo các đơn vị thành viên tổ chức hội thảo; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các nhiệm kỳ; cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội trên các lĩnh vực có liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trải qua chặng đường vẻ vang 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được rèn luyện và vượt qua nhiều thử thách, các thế hệ công nhân và người lao động Việt Nam đã không ngừng cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng chiến đấu và cống hiến cả cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Những đóng góp và thành tựu phát triển to lớn của tổ chức công đoàn Việt Nam được chỉ rõ, đó là: Thứ nhất, sự ra đời của các hiệp hội công nhân và tổ chức công đoàn vào đầu thế kỷ XX đáp ứng nhu cầu của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam; thứ hai, cùng với phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân, sự phát triển của phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn là một trong các nhân tố quyết định cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; thứ ba, phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thứ tư, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc, có vai trò quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thứ năm, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển giai cấp công nhân, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo có nhiệm vụ làm rõ những vấn đề chủ yếu là: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công đoàn Việt Nam; đóng góp xuất sắc của tổ chức công đoàn Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển; thời cơ, thách thức và những định hướng lớn đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Với mục tiêu đó, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đi vào những nội dung, như: Vị trí, vai trò của Công đoàn trong hệ thống chính trị nước ta; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; Công đoàn Việt Nam là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam, nhân tố quan trọng quyết định bảo đảm cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đóng góp của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới; thời cơ, thách thức đối với tổ chức công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những đột phá chiến lược và việc đổi mới mô hình tổ chức và công tác cán bộ của Công đoàn Việt Nam hiện nay; nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trước yêu cầu mới…

Các ý kiến thống nhất cao rằng, với truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là nhân tố góp phần làm nên sức mạnh, ý chí và khát vọng của dân tộc để xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hoàng Việt

Video