Thứ Năm, 22/8/2019
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương
24/5/2019 22:37' Gửi bài này In bài này
 
GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Kỳ họp

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Kỳ họp lần này tập trung vào 2 nội dung:

Một là, sơ kết việc thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bám sát chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn tốt nhiều công việc, trong đó nổi bật là: hoàn thành nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 và 10; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20; phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế; triển khai nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu tháng cuối năm 2019, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung hoàn thành Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Hoàn thành nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, chắt lọc những kết quả nghiên cứu mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về các vấn đề lớn, quan trọng, phục vụ xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Dự báo tình hình, thời cơ và thách thức với đất nước ta trong những năm tới; quan điểm phát triển đất nước; mô hình tổng thể phát triển đất nước; mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến 2045; vai trò, định hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế trong 5, 10 năm tới; mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII...

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá Kỳ họp lần này nhận được nhiều bản tham luận có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nội dung phong phú, bao quát. Mười vấn đề đưa ra đều có những nội dung phức tạp, còn có ý kiến khác nhau cần làm rõ, do đó, Thường trực sẽ chỉ đạo các tiểu ban tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị nhằm thảo luận sâu, cụ thể từng vấn đề đã nêu.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Sau Kỳ họp Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Lý luận Trung ương; tổng hợp, chắt lọc các ý kiến phục vụ kịp thời cho xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.
Tin, ảnh: Đình Quyết

Video