Thứ Hai, 16/9/2019
Bộ Ngoại giao học tập, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 8
25/11/2018 21:53' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các lãnh đạo chủ chốt của các Ủy ban, Cục, Vụ chức năng, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Bộ và đông đảo đảng viên. Bộ Ngoại giao là một đầu cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Quang Trung cho biết: Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và ý kiến của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Chương trình hành động gồm một số nội dung chính như: Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao đề ra các nhiệm vụ chung của cấp ủy đảng các cấp, trong đó nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 8, bao gồm việc cụ thể hóa nội dung cơ bản của các nghị quyết liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách.

Hội nghị cũng đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, bao gồm: Thứ nhất, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tăng cường nâng cao năng lực nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; Tích cực, chủ động và tăng cường tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là các hoạt động hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN. Tăng cường phối hợp với các nước thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), thúc đẩy ký Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế và khu vực để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng biển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thứ hai, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Để thực hiện Quy định này, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc toàn bộ nội dung Quy định số 08-QĐ/TW tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018 và tháng 01-2019. Cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Bộ Ngoại giao giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải tự giác, thường xuyên nêu gương, cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương trước…

Thứ ba, thực hiện các nhiệm vụ của Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, nhất là Biển Đông, chủ động ứng phó phù hợp, kịp thời. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; chủ động, tích cực, làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; tích cực phối hợp tham mưu lãnh đạo, thực hiện và chỉ đạo tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Về việc tổ chức thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đề ra lộ trình, thời gian và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đảng bộ, chi bộ, các ban, bộ phận của Đảng ủy Bộ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và tham mưu trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII./.

Theo: baoquocte.vn

Video