Thứ Ba, 23/7/2019
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản
14/11/2018 22:42' Gửi bài này In bài này
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, trong hơn 30 năm đổi mới, Tạp chí Cộng sản luôn đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.
 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản luôn đi tiên phong trong hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tạp chí tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Tạp chí góp phần cùng các cơ quan lý luận khác cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tạp chí luôn tích cực đổi mới hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn; đóng góp quan trọng vào việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tạp chí cũng không ngừng củng cố, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, trọng tâm là đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, các nhà khoa học lý luận chính trị trẻ; tích cực đổi mới công tác phát hành, bạn đọc, mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp tuyên truyền với các ban, bộ, ngành, các địa phương; phát huy ảnh hưởng đối với xã hội.
 
 Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã cơ cấu lại hệ thống ấn phẩm, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại nhân sự theo nguyên tắc: phân tách nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tự chủ; biên chế thực tế của Tạp chí phải tinh giản qua các giai đoạn; mỗi việc do một đầu mối, một người chủ trì, nhưng một đơn vị, một người có thể làm nhiều việc.

Về điều động, bố trí lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng đơn vị cấp vụ tinh giản, sẽ được bố trí sang giữ chức vụ cấp phó của các đơn vị cấp vụ khác. Cán bộ quản lý các phòng tinh giản (không còn tổ chức phòng nữa) tiếp tục được hưởng chế độ đến hết thời gian của nhiệm kỳ đã được bổ nhiệm.

Đối với những phòng được giữ lại, bố trí, sắp xếp lại số cán bộ quản lý cấp phòng hiện có cho đến khi hết thời hạn của nhiệm kỳ đã được bổ nhiệm, không bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng (trừ những trường hợp thực sự cần thiết, Ban Biên tập sẽ xem xét và quyết định cụ thể). Trong thời gian tới, cơ bản không bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng mới, phân công lãnh đạo đơn vị (phó vụ trưởng, vụ trưởng) kiệm nhiệm quản lý phòng trực thuộc.

Đối với cán bộ không giữ chức vụ, lãnh đạo quản lý, căn cứ vào chuyên môn cơ bản được đào tạo, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian công tác tại Tạp chí, Ban Biên tập xem xét, điều động những cán bộ biên tập được rút ra từ các ban ấn phẩm (đã được giao quyền tự chủ về nhân lực) để bổ sung vào các ban chuyên môn. Hướng tới cuối năm 2020, mỗi ban chuyên môn có tối thiểu 5 cán bộ.

Về thực hiện tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thực hiện theo lộ trình và yêu cầu của cấp trên, đến năm 2020 giảm 10%, đến năm 2025 giảm tiếp 10%, đến năm 2030, giảm tiếp 10% so với tổng biên chế được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được Trung ương giao cho Tạp chí. Đồng thời, tổ chức thi tuyển, bổ sung cán bộ, trọng tâm là cán bộ chuyên môn, thay thế nguồn cán bộ đến tuổi nghỉ hưu.

Về hệ thống ấn phẩm của Tạp chí có hai nhóm gồm nhóm ấn phẩm tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhóm ấn phẩm kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ tự chủ.

Về tinh gọn bộ máy, Ban Biên tập tiến hành rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ của toàn Bộ Biên tập, cũng như của các đơn vị cấp vụ và các phòng trực thuộc. Trên cơ sở đó, quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ, vốn trước đây do một số đơn vị cùng thực hiện, về một đơn vị chủ trì. Từ tháng 10-2018, số phòng trực thuộc các đơn vị giảm từ 20 phòng xuống còn 6 phòng…

Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương, Tạp chí Cộng sản đề nghị Bộ Chính trị xem xét, ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Tạp chí Cộng sản; sớm ban hành chỉ thị mới thay Chỉ thị 11 và Kết luận 29 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng gắn với hướng dẫn cụ thể sử dụng báo, tạp chí trong công tác Đảng với sự phối hợp tích cực với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các cấp.

Tạp chí đề nghị mở rộng diện phát báo, tạp chí Đảng đối với các đồng chí đã nghỉ hưu (từ Thứ trưởng, thiếu tướng trở lên) và khuyến khích các địa phương bỏ kinh phí mua phát báo, tạp chí Đảng cho các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ trở lên; xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng Thư viện điện tử của Tạp chí Cộng sản; cho phép mở trang tiếng Tây Ban Nha để tuyên truyền khu vực Mỹ-Latinh trên Tạp chí Cộng sản điện tử.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Bí thư tiếp tục giao cho Tạp chí Cộng sản giúp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Tạp chí A Lun-may (Lào); ủng hộ việc tìm nguồn tài trợ và hỗ trợ xây dựng Tạp chí A Lun-may điện tử của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan đến các nội dung như chế độ, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và giữ cán bộ có năng lực; xây dựng đội ngũ cộng tác viên chiến lược; nâng cao chất lượng tin, bài trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản; xây dựng kế hoạch đặt bài, bám sát chương trình làm việc của Trung ương…
 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi nghe đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản và ý kiến tham mưu của các vụ, chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Tạp chí Cộng sản những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của “Tạp chí Đỏ" xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng.

Tạp chí Cộng sản thực sự là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; duy trì và thường xuyên cải tiến nhiều chuyên mục mang bản sắc riêng, để lại nhiều dấu ấn với bạn đọc; đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", tích cực tham gia thông tin đối ngoại đối với các vấn đề ở tầm lý luận chính trị.

Phân tích bối cảnh, yêu cầu của tình hình mới đối với hoạt động của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng - lý luận và thông tin đối ngoại… để tăng tính thuyết phục, với luận cứ khoa học xác đáng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, việc cơ cấu lại các ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp, công tác của Tạp chí, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Tạp chí cần bám sát một số vấn đề có tính định hướng như sau:

Một là
, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác.

Hai là, đứng trên quan điểm vừa có kế thừa vừa phải phát triển để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng của Tạp chí. Đồng thời, việc phát triển phải xuất phát từ điều kiện cụ thể, nhiệm vụ cách mạng hiện nay mà đổi mới, cải tiến sản phẩm. Cách thức tổ chức tòa soạn phải kế thừa được cách làm truyền thống, thể hiện sự phát triển trên cơ sở tận dụng được lợi thế của công nghệ truyền thống số. Nâng cao hơn nữa tính hấp dẫn bằng cách đổi mới cách trình bày kết hợp phong cách truyền thống với hiện đại; áp dụng tòa soạn điện tử; kết hợp tốt giữa nghiên cứu lý luận với nâng cao chất lượng biên tập; tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, luận cứ thuyết phục; đẩy mạnh tổng kết những mô hình mới, cách làm hay để bổ sung và phát triển lý luận…

Ba là
, cơ cấu ấn phẩm phải gắn với nâng cao chất lượng tuyên truyền, trong đó cần rà soát, phân loại và đánh giá từng ấn phẩm, chuyên mục từ đó sắp xếp bảo đảm phù hợp giữa cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong thời kỳ mới. Tinh gọn bộ máy, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới công tác biên tập, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phải làm cho tổ chức mạnh hơn, đoàn kết hơn, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao; tinh gọn phải gắn với đổi mới mô hình tổ chức vận hành bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Biên tập trong khâu duyệt, biên tập, phát hành ấn phẩm.

Bốn là, trong xu thế hình thành truyền thông đa phương tiện, Tạp chí cần nắm bắt những xu hướng mới để vừa hiện đại hóa các khâu thu thập, xử lý và tổ chức thông tin tri thức, biên tập và xuất bản các ấn phẩm, vừa phát huy vai trò của truyền thông số đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời trong điều kiện báo, tạp chí in ngày càng chịu sức ép của báo mạng điện tử.

Trên cơ sở cơ cấu lại các ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp công tác tạp chí, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý một số nội dung cụ thể:

Về việc cơ cấu lại một số ấn phẩm, đổi mới nội dung, mở thêm trang tiếng Tây Ban Nha, xuất bản thêm ấn phẩm chuyên đề…, đồng chí Võ Văn Thưởng cơ bản đồng tình với đề xuất của Tạp chí Cộng sản và nhấn mạnh, cần rà soát, phân loại đánh giá từng ấn phẩm, từng chuyên mục, từng thể loại tạp chí hiện có, đặc biệt là xem ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyên truyền, chỗ nào trùng lặp, không đúng tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí, tránh “báo hóa” Tạp chí.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ Tạp chí, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản phải là những người vững vàng về chính trị, am tường về thực tiễn, thành thạo nghiệp vụ, gương mẫu thực hành đạo đức của người làm báo./.
Tin: Gia BảoẢnh: Lưu Tiến

Video