Thứ Bảy, 20/7/2019
Thông báo nhanh những nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
15/10/2018 16:22' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu đã nghe về các nội dung: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kết quả xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, quán triệt để vận dụng cho quá trình xây dựng tổ chức bộ máy, cơ cấu lại các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, đồng thời, xây dựng kế hoạch biên tập, viết bài làm sáng rõ cơ sở khoa học, thực tiễn của những điểm mới trong các nội dung mà Hội nghị Trung ương 8 đã thông qua./.
Tin: Gia BảoẢnh Lưu Tiến

Video