Thứ Ba, 23/7/2019
Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học: Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
17/9/2018 21:42' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa - Nguồn: tapchitaichinh.vn

Thời gian: 8h00, thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Ban Kinh tế Trung ương.

Mục đích của Hội thảo: Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tham khảo tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới, đưa ra hệ tiêu chí kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và đề xuất các định hướng giải pháp để thực hiện các tiêu chí này trong thực tiễn.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính sau:

Nhóm thứ nhất: Cơ sở, luận cứ và các nguyên tắc trong việc xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhóm thứ hai: Tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới.

- Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

- Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Liên minh châu Âu (EU).

- Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Hoa Kỳ.

- Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.

Nhóm thứ ba: Đề xuất hệ tiêu chí cụ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:

- Tiêu chí về sở hữu, các hình thức sở hữu, các chủ thể kinh tế, các khu vực, thành phần kinh tế.
- Tiêu chí về tổ chức quản lý, điều tiết nền kinh tế.

- Tiêu chí về cơ chế huy động, phân phối nguồn lực (đầu vào) và phân phối kết quả hoạt động kinh tế.

- Tiêu chí về các yếu tố thị trường, các loại thị trường (thị trường hàng hóa - dịch vụ, tài chính - tiền tệ, lao động, đất đai - bất động sản, khoa học và công nghệ...).

- Tiêu chí về các yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường (về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường...)

- Tiêu chí về hội nhập kinh tế quốc tế...

Nhóm thứ tư: Đề xuất quan điểm, lộ trình, giải pháp thực hiện hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thực tiễn Việt Nam./.

Ban Tổ chức

Video