Thứ Hai, 23/9/2019
Hoàn thành “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008 - 2017”
5/9/2018 15:18' Gửi bài này In bài này
Một góc Thành phố Bắc Ninh - Nguồn: bacninh.gov.vn

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành với gần 1000 cuốn, dày 573 trang có 427 sự kiện quan trọng phản ánh khách quan những dấu mốc tiêu biểu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phản ánh khá toàn diện các thành tựu quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; vị thế của tỉnh từng bước được nâng cao; góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Biên niên sự kiện là công trình khoa học được chuẩn bị công phu qua 2 lần hội thảo khoa học có sự tham gia của Ban biên soạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Đây là nguồn sử liệu tin cậy làm cơ sở cho việc tái bản, bổ sung, xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh sau này, được phát hành vào đúng dịp Đảng bộ tỉnh đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX; được dư luận hoan nghênh. Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo đăng tải Biên niên sự kiện trên trang Thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Bắc Ninh điện tử... nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ./.

Ánh Tuyết

Video