Thứ Hai, 16/9/2019
Tạp chí Cộng sản triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
16/7/2018 21:51' Gửi bài này In bài này
Thành phần tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đảng viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 Đồng chí Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị, Hội nghị chú ý tập trung nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, trong đó chú trọng vào những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

Trong đó, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh đến những hạn chế của đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế hạn chế.

Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
 
 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" có 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nội dung tổ chức thực hiện nghị quyết.

Mục tiêu được đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản đã yêu cầu các chi bộ tiến hành thảo luận và viết thu hoạch cá nhân tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp từ đó gắn với thực tế của đơn vị./.


Tin: Gia BảoẢnh: Lưu Tiến

Video