Thứ Tư, 20/3/2019
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018
22/5/2018 23:19' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa
Phát biểu tại lễ công bố sách xuất bản, đồng chí Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, Chỉ thị số 20 - CT/TW, ngày 27-02-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định: “Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái”.

Thực hiện chỉ đạo này, hằng năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản nhiều đầu sách quan trọng về chính trị, lý luận, pháp luật góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sáu tháng qua, Nhà xuất bản đã chủ trì và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, phục vụ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về các vấn đề lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại;...

Tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chọn lọc giới thiệu một số tác phẩm quan trọng, có giá trị và có ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành trong 6 tháng vừa qua bao gồm:

Thứ nhất là, cuốn sách “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuất bản vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (03-02-1930 - 03-02-2018). Cuốn sách gồm hơn 90 bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, được sắp xếp theo bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Thứ hai là, bộ sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” (02 tập) của đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nội dung 2 tập sách gồm những bài viết, bài phát biểu trong những lần đi thăm, làm việc, dự hội nghị tại các tỉnh, thành phố, các, ban, ngành, đoàn thể Trung ương vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gắn với thực tiễn, vừa mang tính lý luận, là sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thứ ba là, cuốn sách “Về cán bộ và công tác cán bộ” (trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) do PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo nội dung. Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ. Nội dung cuốn sách phản ánh khá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới; là sự kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đúc kết sâu sắc lý luận và thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng qua các thời kỳ; thể hiện tư tưởng và các quan điểm về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.

Thứ tư là, cuốn sách “Cơ sở khoa học về ngăn chặn , đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam” do PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách tập hợp 40 bài viết, là kết quả nghiên cứu lý luận, khoa học của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn tâm huyết tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thứ năm là, cuốn sách “Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của đồng chí Thượng tướng, GS, TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tác giả đã phân tích, trình bày lột tả được các vấn đề từ hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, nội dung cơ bản của tác phẩm cho đến những giá trị, bài học rút ra khi nghiên cứu tác phẩm, những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện Tư cách người công an cách mệnh của lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Tư cách người công an cách mệnh trong thời gian tới.

Tới dự và phát biểu tại lễ ra mắt sách, Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đánh giá cao công tác tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận, pháp luật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần làm thế giới quan Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận chính trị…

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng hoan nghênh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phù hợp xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản in phát hành trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0./.

Gia Bảo

Video