Thứ Năm, 24/1/2019
Khối Thi đua các cơ quan của Đảng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
21/4/2018 15:58' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, Khối trưởng Khối thi đua - phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Ảnh minh họa.

Đại diện lãnh đạo 6 cơ quan thành viên của Khối Thi đua, gồm đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản - Đơn vị Khối trưởng; Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - hai đơn vị Khối phó; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phan Huy Hiền - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân và đồng Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, ban; các cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của 6 đơn vị trong Khối; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh của Tạp chí Cộng sản; đại diện các tập thể, cá nhân của 6 đơn vị thành viên Khối thi đua được nhận Bằng khen của Lãnh đạo Khối Thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự, theo dõi và phát biểu với Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Khối và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định: Trong năm 2017, chương trình công tác thi đua, khen thưởng của Khối được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, các đơn vị thuộc Khối đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đơn vị.

Chương trình công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị thành viên, cũng như của toàn Khối được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có nội dung vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm, thu hút sự tham gia đóng góp thực chất, trách nhiệm của các đơn vị thành viên.

Các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực, quan trọng, có tác dụng động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bản thân và của đơn vị.

Lãnh đạo Khối Thi đua và các đơn vị ngày càng nâng cao hơn nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị đều đồng lòng, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của Khối; sự phối hợp trong hoạt động của Khối đã tạo ra môi trường thi đua thuận lợi, đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng tham gia thi đua.

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đã tích cực tham mưu tổ chức các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm đối với hoạt động chung của Khối.

Bên cạnh những kết quả tích cực là chủ yếu, thì năm 2017, hoạt động của Khối cũng còn một số hạn chế sau:

Việc phát động phong trào thi đua chung của Khối chưa được cụ thể hóa và phát động trong toàn Khối để tạo sự thống nhất hoạt động chung. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa nhiều.

Trong quá trình tham gia các hoạt động chung của Khối, một số đơn vị thông tin chưa đầy đủ, kịp thời.

Nội dung báo cáo của một số đơn vị về công tác thi đua khen thưởng chưa đánh giá cụ thể những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đạt được trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Khối trong năm 2018, Hội nghị xác định:

Khẩn trương ổn định tổ chức, Lãnh đạo Khối thi đua các cơ quan của Đảng năm 2018 chủ động phối hợp với lãnh đạo Khối thi đua các ban Đảng năm 2018 thống nhất chương trình công tác năm 2018 của Khối mới, sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành quyết định hợp nhất Khối thi đua các ban Đảng với Khối thi đua các cơ quan của Đảng thành Khối thi đua các ban Đảng và cơ quan của Đảng (khối mới có 14 cơ quan thành viên).

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông báo số 148/TB-VPCP, ngày 17-3-2017, của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018). Các cơ quan, thành viên Khối Thi đua, tổ chức các hoạt động để triển khai thực hiện Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-TTg, ngày 27-3-2018, của Thủ tưởng Chính phủ).

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, hướng dẫn về thi đua khen thưởng, đảm bảo đúng với Nghị định mới và phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết.

Hội nghị nhất trí đề cử và giới thiệu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Lãnh đạo Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng năm 2018.

Phát biểu ý kiến với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, từ thực tế hoạt động những năm vừa qua, nhất là trong năm 2017, Khối Thi đua các cơ quan của Đảng luôn chứng tỏ là một trong những khối hoạt động nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả. Các hoạt động chung của Khối, những phong trào thi đua của các đơn vị thành viên Khối đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị, Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng (Khối Thi đua mới) khẩn trương ổn định tổ chức, sớm ban hành các văn bản, quy định làm căn cứ cho hoạt động của Khối mới, thống nhất chương trình kế hoạch công tác năm 2018 để triển khai thực hiện. Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động để triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Hội nghị nhất trí đề cử và giới thiệu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Lãnh đạo Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng năm 2018.

Đại diện Lãnh đạo 6 cơ quan - thành viên viên Khối đã ký Giao ước thi đua năm 2018. Thống nhất một số nội dung để báo cáo và đề nghị đưa vào kế hoạch công tác năm 2018 của Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của 6 đơn vị trong Khối, Lãnh đạo Khối đã thống nhất suy tôn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối Thi đua các cơ quan của Đảng năm 2017 cho Báo Nhân Dân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tạp chí Cộng sản.

Tại Hội nghị, 7 tập thể và 17 cá nhân của 6 cơ quan thành viên trong Khối đã được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan của Đảng năm 2017./.

Vũ Văn Hòa

Video