Thứ Hai, 18/3/2019
Quảng Bình: Việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ngày càng đi vào nền nếp
21/3/2018 20:32' Gửi bài này In bài này
Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Huyện ủy và một số cơ quan, ban, ngành của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Trong 02 ngày, Đoàn đã đến khảo sát việc mua, đọc và sử dụng báo, tại Đảng bộ xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Huyện ủy Quảng Ninh và Tỉnh ủy Quảng Bình.

Qua khảo sát cho thấy, những năm qua, các cấp ủy ở Quảng Bình triển khai thực hiện khá hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị (khóa VIII). Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và thông qua các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và ngành Bưu điện thường xuyên kiểm tra công tác đặt mua, phân phối và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng sử dụng báo Đảng như một nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân; đưa việc mua, đọc và làm theo báo Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên… Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Bưu điện tỉnh Quảng Bình cũng có nhiều chính sách hỗ trợ công tác đặt mua và phát hành báo chí, cải tiến thủ tục đơn giản, tiện lợi cho độc giả. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng chuyển phát báo và tạp chí của Đảng đến tận chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát hành trình các tuyến phát thư báo nhằm bảo đảm thời gian chuyển phát báo đến kịp thời, đúng địa chỉ. Hiện nay, báo chí đến tay độc giả trong ngày đối với 131/141 xã, còn lại 10 xã vùng núi, miền cao do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, báo đến ngày thứ 2 (7 xã gồm Lâm Thủy, Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy; Thanh Thạch, Thanh Hóa, Lâm Hóa, Hương Hóa, Ngư Hóa của huyện Tuyên Hóa), báo đến ngày thứ 3 (3 xã gồm Trường Sơn của huyện Quảng Ninh; Tân Trạch, Thượng Trạch của huyện Bố Trạch).

Bên cạnh đó, những năm qua, hệ thống bưu điện tỉnh cũng đã có nhiều nỗ lực vận động, tuyên truyền độc giả đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chủ động gửi giấy mời, cử nhân viên trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… mời đặt mua báo, tạp chí; tích cực phối hợp Ban Tuyên giáo các huyện kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua báo, có nơi như Tuyên Hóa, Minh Hóa, Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp đặt mua báo để phát cho các xã…

Theo Báo cáo của Bưu điện tỉnh Quảng Bình, sản lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện tỉnh qua các năm như sau: Báo Quảng Bình năm 2012 là 991.451 tờ, năm 2014 là 1.219.346 tờ, năm 2017 là 1.427.038 tờ. Báo Nhân Dân năm 2012 là 643.177 tờ, năm 2014 là 609.660 tờ, năm 2017 là 567.180 tờ. Tạp chí Cộng sản năm 2012 là 7.896, năm 2014 là 9.365, năm 2017 là 8.945. Riêng trong quý I/2018, số lượng đặt mua Báo Quảng Bình: 329.266 tờ, Báo Nhân Dân: 139.311 tờ, Tạp chí Cộng sản: 2.980 cuốn.

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được các cấp ủy trên địa bàn quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều được quản lý tại nhà văn hóa hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý tại phòng họp giao ban và tổ chức đọc báo trong các buổi giao ban hàng ngày. Thông tin trên báo và tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu những cách làm mới và những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phê phán những việc làm sai chủ trương, chính sách, những vụ, việc tiêu cực của các ngành, địa phương trong cả nước để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình. Qua đọc báo, tạp chí đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở Quảng Bình vẫn còn một số hạn chế sau:

- Một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 16-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa thật sự quan tâm chỉ đạo việc mua, đọc, nghiên cứu và vận dụng các báo, tạp chí của Đảng ở đơn vị mình. Công tác vận động, tuyên truyền việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng hiệu quả có lúc chưa cao.

- Số lượng báo, tạp chí của Đảng phát hành trên địa bàn, lượng phát hành thiếu ổn định. Tình trạng không đặt mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích vẫn còn khá phổ biến.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các đơn vị chưa thường xuyên. Một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự coi trọng việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng…

- Việc cân đối ngân sách để mua báo, tạp chí của Đảng ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng và bị động. Ý thức về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên chưa cao.

Qua trao đổi tại các cuộc khảo sát trên địa bàn cho thấy, những hạn chế trên chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Hiện nay, hầu hết các nội dung của báo, tạp chí của Đảng đều được cập nhật đăng tải lên các website chính thống đại diện cho mỗi tờ báo, vì ưu điểm cập nhật nhanh chóng, tiện lợi về thông tin, hình ảnh được bố trí rõ ràng, sinh động, hơn nữa chi phí thấp, bên cạnh đó, hệ thống máy tính có kết nối mạng internet hầu như được trang cấp đầy đủ cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đoàn nên việc chỉ đạo mua báo, tạp chí của Đảng ở các đơn vị chưa thực sự có hiệu quả.

- Một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức nên việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng chuyển biến còn chậm.

- Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị chưa thường xuyên nên hiệu quả mang lại không cao.

- Kinh phí hoạt động, nhất là của tổ chức đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở còn hạn hẹp nên số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm không ổn định và thiếu so với quy định.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình Cao Văn Định, thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Định kỳ kiểm tra giám sát, chấn chỉnh việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng và việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định. Đồng thời, đề xuất các hình thức biểu dương những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc những đơn vị thực hiện chưa tốt.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy, Ban Tuyên giáo, ngành Bưu điện trong việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng; tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên vùng sâu, vùng xa thường xuyên được đọc, nghiên cứu báo chí của Đảng.

- Xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, trở thành một trong những tiêu chí thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và công tác thi đua ở các cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, cơ chế trong cân đối ngân sách dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, kết hợp với việc huy động tốt các nguồn kinh phí khác đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo Đảng địa phương.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng kiến nghị, đề xuất:

- Các báo, tạp chí của Đảng và báo Đảng địa phương cần tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, đi sâu vào luận giải các vấn đề đặt ra của cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Mặt khác, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyển phát địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian vận chuyển để báo chí đến được với độc giả trong thời gian sớm nhất.

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với Bưu điện huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 29-KL/T W và Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; theo dõi việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, xem đơn vị nào không đặt, đặt thiếu thì đề xuất, tham mưu hướng giải quyết.

- Đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị thành tiêu chí để đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ hằng năm./.

Tin, ảnh: Duy Anh

Video