Thứ Ba, 22/1/2019
“Sáu điều Bác Hồ dạy” phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh
6/3/2018 20:25' Gửi bài này In bài này

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số địa phương và các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đọc Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Bức thư nhấn mạnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Dân tộc ta; người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam… Người đã có nhiều lời huấn thị, chỉ bảo vô cùng quý giá, có giá trị to lớn đối với các mặt công tác công an nhân dân”, trong đó, đặc biệt là bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII ngày 11-3-1948, Bác đã căn dặn lực lượng Công an về Tư cách người công an cách mạng: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương lực lượng công an suốt 70 năm thực hiện lời dạy của Bác đã “không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ…, đóng góp to lớn vào sự vững mạnh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, “Hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức… đòi hỏi phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực sự là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân”.

Đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của Hội thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Hội thảo “cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong bối cảnh tình hình mới, làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử, khoa học, cách mạng, giá trị nhân văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Sáu điều Bác Hồ dạy “phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa mình, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng được các mối quan hệ với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, với đối tác và kẻ địch như lời Bác Hồ đã dạy. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải được ngành công an tiến hành đồng thời với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

 

 Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đọc Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng


Báo cáo Đề dẫn của Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, khẳng định, Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sỹ công an dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh công tác nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Từ năm 1948, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuy còn rất khó khăn, lực lượng Công an nhân dân đã phát động các phong trào thi đua và luôn duy trì việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Bước sang thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, thời kỳ đổi mới và hội nhập, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội diễn ra hết sức phức tạp, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy đảng, thủ trưởng một số đơn vị thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua học tập và thực hiện; chưa xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiến tiến thật sự tiêu biểu để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo; vẫn còn một bộ phận cán bộ, chiến sỹ công an chưa thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cá nhân chủ nghĩa, chạy theo lối sống hưởng thụ, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật ngành, trong giải quyết công việc, trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân còn gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu… gây bức xúc trong lực lượng và trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Vì vậy, việc đẩy mạnh tu dưỡng, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

 

 Các đồng chí Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân chủ trì Hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng


Hơn 100 báo cáo khoa học, 11 ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; về tính khoa học, cách mạng, nhân văn, biện chứng, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tổ chức vận dụng, phát triển các điều dạy của Bác Hồ trong công an các đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác công an; thực tiễn việc học tập và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy trong lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; khẳng định những giá trị quan trọng trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đạo đức, rèn luyện đạo đức, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một hệ chuẩn mực rất cụ thể nhưng có tính mở, luôn phù hợp với những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ.

Các tham luận, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều nhấn mạnh trong tình hình mới hiện nay, sức mạnh, uy tín của lực lượng công an nhân dân chính là phụ thuộc vào nỗ lực, sự chỉnh đốn của mỗi cấp ủy, của từng vị tướng lĩnh, từng cán bộ, chiến sỹ, người lao động của lực lượng.

Kết luận Hội thảo, Thượng tướng, GS, TS. Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Khẳng định những ý kiến phát biểu tại Hội thảo và các báo cáo tham luận đã góp phần làm sáng tỏ hơn và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về Tư cách người Công an cách mạng, đồng chí Tô Lâm yêu cầu tiếp tục tập trung phân tích, đánh giá tình hình, khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy, nhất là trong giai đoạn hiện nay; đánh giá, nhận định những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, trong đó nhấn mạnh các yêu tố tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ các yếu tố an ninh phi truyền thống… trên cơ sở đó đề ra các giải pháp trọng tâm để việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy đạt hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

Nguyễn Mai Anh

Video