Chủ Nhật, 17/2/2019
Từng bước xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí Cộng sản
18/1/2018 21:30' Gửi bài này In bài này

Đến dự Hội nghị có: Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phùng Anh Tuấn, hàm Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có các đồng chí Phó Tổng Biên tập: TS. Phạm Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy; TS. Phạm Đình Đảng; PGS, TS. Vũ Văn Hà; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội nghị

Đánh giá tổng kết công tác năm 2017, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, năm 2017 là năm triển khai nhiều nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa đường lối của Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ cấu lại nền kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng... đã tạo áp lực cả về tần suất, quy mô, chất lượng tuyên truyền đối với Tạp chí Cộng sản. Cùng với đà gia tăng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị... tạo sức ép tuyên truyền trên cả nội dung xây và chống, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đấu tranh chống suy thoái trong nội bộ và đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Biến động cấu trúc an ninh - chính trị khu vực, điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn, diễn biến phức tạp tình hình Biển Đông, đòi hỏi công tác tuyên truyền của Tạp chí Cộng sản trong năm qua phải cập nhật và xử lý kịp thời các vấn đề chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, hệ sinh thái truyền thông đang cơ cấu lại một cách nhanh chóng, mà ở đó ưu thế vượt trội của báo chí điện tử, mạng xã hội, truyền thông xuyên biên giới,... đặt ra thách thức gay gắt cho cách thức và công nghệ làm báo truyền thống. Trong bối cảnh đó, bằng nỗ lực cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người phục vụ, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng:

Thứ nhất, công tác biên tập đã bám sát kế hoạch, thực hiện đúng định hướng tuyên truyền của Đảng, trong đó trọng tâm là triển khai tuyên truyền đường lối Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước; tuyên truyền các thành tựu tổng hợp. Nổi bật là xây dựng chuyên mục Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khôi phục chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng; gia tăng số lượng bài đấu tranh tư tưởng lý luận và tổng kết thực tiễn, hình thành các số chuyên đề, cung cấp các bài cơ bản cho dịch ra tiếng nước ngoài, kết nối với trang điện tử của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế (Solidnet).

Thứ hai, hoạt động khoa học được mở rộng quy mô, cơ cấu lại sản phẩm ứng dụng, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư. Tập trung vào các chủ đề gắn kết giữa nghiên cứu và tuyên truyền kết quả nghiên cứu trên các ấn phẩm của Tạp chí; giữa nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực; giữa hội thảo, tọa đàm khoa học với nâng cao vị thế và hình ảnh của Tạp chí; gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; mở rộng quy mô nghiên cứu khoa học đồng thời với hoàn thiện cơ chế, thể chế quản lý khoa học. Năm 2017, Tạp chí Cộng sản đã trúng thầu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp thành phố Hà Nội; 1 đề án cấp ban đảng; tổ chức 8 cuộc hội thảo khoa học, 9 cuộc tọa đàm; mở 11 đề tài cấp cơ sở, áp dụng hình thức phân cấp quản lý tọa đàm khoa học cho các đơn vị trực thuộc.

Thứ ba, số lượng phát hành của Tạp chí Cộng sản tăng trưởng rõ rệt trong điều kiện báo in có xu hướng ngày càng giảm sút (so với năm 2016, Tạp Chí Cộng sản số ra ngày 01 hằng tháng tăng 104,4%, Tạp chí Cộng sản Chuyên đề Cơ sở ra ngày 15 hằng tháng tăng 105,1%, chuyên san Hồ sơ sự kiện duy trì số lượng phát hành, ấn phẩm Đoàn kết và Phát triển là 33.000 cuốn/số). Lượng người truy cập Tạp chí Cộng sản điện tử duy trì khá đều đặn, khoảng 1 triệu lượt người/tháng. Hoạt động kinh tế báo chí được đẩy mạnh với doanh thu cả năm đạt trên 10 tỷ đồng.

Thứ tư, công tác tổ chức cán bộ có nhiều cải tiến, đóng góp tích cực vào đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa; từng bước hoàn thiện các cơ cấu lãnh đạo, quản lý; bảo đảm chế độ chính sách theo quy định; thực hiện đánh giá, phân loại công tác thi đua - khen thưởng, quản lý cán bộ, đề bạt và bổ nhiệm... bám sát quy định mới của Trung ương.

Thứ năm, công tác văn phòng có nhiều tiến bộ, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động quản lý, điều hành, biên tập, đối nội, đối ngoại, xây dựng cơ sở vật chất. Nổi bật là xây dựng cơ chế tài chính mới phù hợp hơn với thực tiễn Tạp chí; bảo đảm yêu cầu chi tiêu tài chính theo quy định pháp luật và phục vụ các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ, xây dựng cơ sở vật chất; tích cực xây dựng, áp dụng chế độ thông tin, báo cáo, trình duyệt, lưu chuyển văn bản trên hệ thống hành chính điện tử, bảo đảm nhanh chóng, tiện ích, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Thứ sáu, các cơ quan thường trực của Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, miền Trung có nhiều nỗ lực bảo đảm mở rộng độ bao phủ bài viết đối với các địa phương trong vùng phụ trách; phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn, ban ấn phẩm tổ chức cho cán bộ đi công tác thực tế nhằm gia tăng số lượng bài viết phản ánh địa phương; chủ động hợp tác với các địa phương trong vùng liên kết tổ chức hội thảo, tọa đàm, xây dựng các chuyên đề theo chương trình phối hợp đã ký kết; tích cực tham gia hoạt động phát hành và kinh tế báo chí.

Thứ bảy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In có nhiều cố gắng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phương án sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại lao động, giải quyết các tồn đọng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Thứ tám, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, đóng góp vào xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quản lý đảng viên, nắm bắt tình hình và ổn định tư tưởng trước tác động bởi diễn biến phức tạp bên ngoài. Các đoàn thể (Công đoàn, Chi hội Nhà báo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh) được kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động với tinh thần chủ động, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tạp chí, phát huy dân chủ trong cơ quan, không ngừng chăm lo đời sống của người lao động, xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện, gần gũi, có trách nhiệm.

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Tổng Biên tập thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém: Một là, chưa giải quyết tốt mâu thuẫn giữa yêu cầu nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền các nội dung lý luận chính trị với việc đa dạng hóa ấn phẩm, thể loại báo chí, dẫn tới phân tán nguồn nhân lực, vật lực; giữa tính năng động của báo chí trong nền kinh tế thị trường với những giới hạn của cơ chế bao cấp, quyền tự chủ hạn chế; giữa xu hướng phát triển truyền thông trên hệ sinh thái số với loại hình báo in chiếm tỷ trọng tuyệt đối, chậm áp dụng tòa soạn điện tử. Hai là, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ chính trị đòi hỏi ngày càng cao, nguồn lực đáp ứng của Tạp chí còn hạn chế, trước hết là nguồn nhân lực có nguy cơ hẫng hụt về thế hệ, sự bất hợp lý về cơ cấu, hạn chế về chất lượng,... Ngoài ra, trước sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái truyền thông số, Tạp chí vẫn còn độ trễ trong việc áp dụng tòa soạn điện tử, mạng hóa các ấn phẩm. Do vậy, bước sang năm 2018, mục tiêu trọng tâm của Tạp chí Cộng sản là xây dựng chiến lược phát triển, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc đổi mới trước tiên Tạp chí Cộng sản Điện tử. Đây là cánh tay nối dài của Tạp chí Cộng sản, cũng là mô hình áp dụng tòa soạn điện tử nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của truyền thông số.

 
 Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã làm việc với không khí khẩn trương, trách nhiệm, tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, để làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2017, đề xuất những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản trong năm 2018. 

Đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động của Tạp chí Cộng sản trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Đức Tài cho rằng, Tạp chí cần có sự đổi mới mạnh mẽ với sự đồng thuận cao và quyết tâm nỗ lực của toàn Tạp chí.

Để tạo động lực cho Tạp chí phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo, kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp triển khai cụ thể:

Bám sát tính chất cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương để xác định giải pháp và phương châm hành động. Theo đó, bảo đảm định hướng tuyên truyền; nâng cao tính lý luận - chính trị, tăng số lượng bài đấu tranh tư tưởng lý luận; duy trì các chuyên mục mang bản sắc riêng của Tạp chí Cộng sản.

Phân tách các ấn phẩm tự chủ, các trang thông tin điện tử liên kết với các ấn phẩm, trang thông tin, chuyên mục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của Trung ương. Việc phân tách này bảo đảm cho nguồn lực do Đảng giao nhiệm vụ được phục vụ đúng cho các ấn phẩm, trang thông tin, chuyên mục thể hiện tính chất lý luận chính trị. Còn các ấn phẩm, trang thông tin, chuyên mục... xuất phát từ nhu cầu liên kết, hợp tác cũng như có khả năng xã hội hóa thì thực hiện quyền tự chủ tài chính, nhân lực, nội dung. Điều này sẽ giúp Tạp chí chuyên nghiệp hóa hơn hoạt động kinh tế báo chí, gắn kinh tế báo chí với ấn phẩm, với trang thông tin điện tử, với hoạt động phát hành ấn phẩm.

Số hóa, điện tử hóa một bước công tác báo chí. Đây là thách thức đối với Tạp chí khi trình độ sử dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, nhận thức về số hóa khác nhau. Dù là thách thức, nhưng xu hướng và yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi Tạp chí phải triển khai, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Xây dựng chiến lược phát triển của Tạp chí Cộng sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Cộng sản; trên cơ sở quy định về cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã được Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt, khẩn trương sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ… bảo đảm tối đa hóa quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức cơ quan.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ biên tập theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ. Xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực cho mỗi vị trí để làm cơ sở cho tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Rà soát, cải tiến chế độ đánh giá và chế độ thi đua - khen thưởng. Xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện, gần gũi, trách nhiệm, nghĩa tình, quan tâm, yêu thương lẫn nhau trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo đánh giá cán bộ./.

Phương Trà

Video