Thứ Hai, 22/10/2018
Tạp chí Cộng sản - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018 - 2023
18/12/2017 21:4' Gửi bài này In bài này
Dự Lễ ký kết về phía Tạp chí Cộng sản có: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: TS. Phạm Tất Thắng; PGS, TS. Vũ Văn Hà; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập và trưởng các đơn vị thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên đoàn và trưởng các đơn vị trực thuộc.


Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì lễ ký kết  

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2018 - 2023 giữa Tạp chí Cộng sản và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung vào các nội dung chính như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-01-2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm tăng sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Hai bên cũng sẽ tích cực tham gia với Đảng, Nhà nước về phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam; nghiên cứu, phổ biến, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của hai bên; tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quá trình hợp tác phối hợp tuyên truyền cũng sẽ có chương trình, kế hoạch cụ thể từng bước rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Tổng liên đoàn Lao động hiện nay.

 
Ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giai đoạn 2018 - 2023 giữa Tạp chí Cộng sản và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu tại Lễ ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giai đoạn 2018-2023 giữa Tạp chí Cộng sản và Tổng liên đoàn Lao động, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi giới thiệu tổng quát chung, những thành tựu của Tổng Liên đoàn thời gian qua, cũng như những cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với Tổng Liên đoàn hiện nay, đồng chí nhấn mạnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công nhân viên của Tổng Liên đoàn. Đồng chí cũng chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng những thành tựu mà Tổng Liên đoàn Lao động đạt được trong những năm qua. Đồng chí cũng dành thời gian giới thiệu tổng quan về Tạp chí Cộng sản, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong tình hình mới. Đồng chí cho biết, Tạp chí Cộng sản hiện nay đồng thời phát hành 5 ấn phẩm là: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Cộng sản - chuyên đề cơ sở, Tạp chí Cộng sản điện tử với 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung và Lào), Chuyên san Hồ sơ sự kiện, chuyên đề Đoàn kết - phát triển. Với tính chất đặc thù, từng ấn phẩm của Tạp chí đều là những kênh thông tin bổ ích và thiết thực với mỗi nhu cầu của độc giả cả ở trong nước và nước ngoài, góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng hiện nay.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng khẳng định thời gian qua, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có được thành công ấy là nhờ sự cổ vũ, đóng góp quan trọng của các bộ, ban, ngành, các địa phương cả nước, trong đó có sự ủng hộ, cộng tác nhiệt tình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí mong muốn lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền, đưa công tác phối hợp tuyên truyền đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hai cơ quan, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của cả nước./.
T.Linh

Video