Thứ Tư, 19/9/2018
Hội nghị tập huấn công tác báo chí năm 2017
11/8/2017 22:0' Gửi bài này In bài này

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, quán triệt một số quy định của Luật Báo chí, những vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp quản lý cơ quan báo chí; báo cáo chuyên đề: Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí; Một số nội dung cơ bản về triển khai thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Một số văn bản quan trọng của Đảng về chỉ đạo định hướng thông tin.

Đánh giá về hoạt động báo chí thời gian qua, các báo cáo, ý kiến phát biểu trao đổi tại Hội nghị đề thống nhất:

Ưu điểm: Về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tích cực phát hiện cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nhiều cơ quan chủ quản báo chí đã quan tâm hơn tới phương hướng hoạt động, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, nghiệp vụ, chú trọng tạo điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền. Thực hiện chặt chẽ quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc đã chủ động, kịp thời hơn, nhất là khi xảy ra những sự kiện, vấn đề đột xuất, xử lý các vấn đề khủng hoảng truyền thông…

Khuyết điểm, hạn chế: Trong hoạt động thông tin báo chí vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm, như: thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, không đúng đối tượng phục vụ; tình trạng sai sót, thiếu chuẩn xác trong thông tin; khuynh hướng “thương mại hóa”; hệ thống báo chí thiếu quy hoạch; số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng. Thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam vẫn còn xảy ra, nhất là trên báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp của một số cơ quan báo chí…

Công tác chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí trực thuộc vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý. Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo báo chí của một số cơ quan chủ quản thực hiện không chặt chẽ; chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên…

Các báo cáo chuyên đề, các ý kiến trao đổi, thảo luận cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí thời gian qua, đó là: Công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí còn một số bất cập; Năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, nhất là người đứng đầu cơ quan báo chí, còn hạn chế; một số cơ quan báo chí chưa thực sự đề cao quy định tác nghiệp, quy trình biên tập còn sơ suất, thiếu sót; Công tác đào tạo, giáo dục, sử dụng cán bộ, phóng viên, nhân viên ở một số cơ quan báo chí chưa tốt; Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về báo chí không theo kịp sự phát triển của báo chí, chiến lược thông tin quốc gia, công tác quy hoạch, phát triển báo chí chưa theo kịp sự vận động, phát triển của thực tiễn đời sống báo chí, truyền thông; Tác động tiêu cực từ bên ngoài, sự chống phá của các thế lực thù địch.

Để nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, quản lý, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, từ đó xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị, ngành theo hướng tinh gọn, thiết thực hiệu quả.

Đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý: Tiếp tục thực hiện định hướng quy hoạch phát triển báo chí theo quan điểm và nguyên tắc của Đề án quy hoạch báo chí, đồng thời đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp, giải pháp về chính sách, pháp luật nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xây dựng các quy định cụ thể, rõ ràng nhằm điều chỉnh tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý với các bộ, ngành có liên quan. Triển khai áp dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ quản lý hiện đại vào hệ thống quản lý nhà nước về báo chí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về báo chí. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí.

Đối với cơ quan chủ quản báo chí: Tiếp tục rà soát, thực hiện quy hoạch báo chí theo nội dung Đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí thuộc quyền. Tăng cường đào tạo, bồi đưỡng nghiệp vụ chuyên môn báo chí và quản lý báo chí cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nâng cao hiệu quả hoạt động, hình thức thể hiện và chất lượng nội dung thông tin.

Đối với cơ quan báo chí: Cần bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, bảo đảm về nội dung thông tin và kỷ luật thông tin; nâng cao chất lượng các ấn phẩm, bảo đảm thông tin chính xác, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có kiến thức về lĩnh vực được phân công theo dõi, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm hơn nữa việc giáo dục, đào đức nghề nghiệp và quản lý tốt hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phóng viên thường trú và cộng tác viên. Kiên quyết loại bỏ khỏi cơ quan báo chí những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật về báo chí./.

Tin, ảnh: Minh Nhật

Video