Thứ Hai, 16/7/2018
Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương
27/7/2017 16:2' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: dangcongsan.vn

Tham dự kỳ họp có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đồng chí phó chủ tịch chuyên trách: GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; GS, TS. Vũ Văn Hiền, chủ trì kỳ họp.

Trong kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu với các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính thông tin về quá trình xây dựng đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên nhưng tổ chức còn cồng kềnh, kém hiệu quả, đảng viên thì còn một bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vì vậy, vấn đề mà đề án đặt ra mang tính quan trọng cấp thiết. Nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu khách quan, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ là một trong những căn cứ lý luận, thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương xem xét, cân nhắc trong quá trình thảo luận, thông qua đề án.

Đánh giá cao kết quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng Hội đồng đã có nhiều đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng Lý luận Trung ương đang đi đúng hướng và khẳng định là rất cần thiết - đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tích cực chuẩn bị các chuyên đề, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, các Tỉnh ủy, Thành ủy, tổ chức khảo sát, tọa đàm, hội thảo, tham khảo ý kiến chuyên gia để xây dựng Báo cáo tư vấn. Trên quan điểm là cơ quan tư vấn cho Đảng về lý luận, Báo cáo tư vấn của Hội đồng đi sâu vào những vấn đề lý luận, tư tưởng chỉ đạo mang tính nguyên tắc, cung cấp cơ sở tham khảo để Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bàn bạc, quyết định.

Để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần vào việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bàn về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đề nghị các thành viên Hội đồng thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ, sâu sắc về nội dung của dự thảo báo cáo tư vấn, giúp cho Thường trực Hội đồng hoàn thiện Báo cáo tư vấn trình Trung ương.

Về kết quả công tác của Hội đồng 6 tháng đấu năm và phương hướng, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết 6 tháng qua Hội đồng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai khá toàn diện các hoạt động, có nhiều đổi mới. Đổi mới từ việc xây dựng các báo cáo tư vấn, báo cáo qua các hội thảo quốc tế đến các khảo sát, làm việc với chuyên gia. Hội đồng đã tích cực mở rộng quan hệ phối hợp, hợp tác trong và ngoài nước, từ các cơ quan nghiên cứu lý luận đến các ban Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, phối hợp theo tinh thần làm một số việc thực sự hiệu quả, hữu ích. GS, TS. Phùng Hữu Phú cho biết uy tín của Hội đồng đã ngày một nâng cao. Trong thời gian qua, ngoài các hội thảo lý luận với các đảng bạn, nhiều đoàn khách, cơ quan ngoại giao nước ngoài đã đề nghị làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, coi Hội đồng là một cơ quan nghiên cứu lý luận, xây dựng chính sách quan trọng.

GS, TS. Phùng Hữu Phú đề nghị các thành viên Hội đồng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực Hội đồng, về những kết quả đã làm được cũng như các hạn chế. Qua đó, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Hội đồng.

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung phát biểu, thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo báo cáo, đồng thời nêu ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc thêm, nhiều ý kiến góp ý có giá trị để bổ sung, hoàn thiện hai dự thảo báo cáo.

12 ý kiến phát biểu tại kỳ họp làm rõ thêm, đồng thời đóng góp bổ sung nhiều nội dung để hoàn thiện hai dự thảo báo cáo. Đối với dự thảo Báo cáo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các ý kiến phát biểu làm sâu sắc thêm nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Có ý kiến đề xuất cần nhận thức rõ hơn về mô hình hệ thống chính trị nước ta hiện nay; gắn kết vấn đề tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với công tác cán bộ;… Nhìn chung, các ý kiến thống nhất cao và làm rõ thêm những nhận định, đánh giá thực trạng nhận thức về phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; làm rõ thêm về lộ trình, các bước thực hiện để vừa bảo đảm sự đồng bộ của thể chế kinh tế với thể chế chính trị, giữa giữ vững ổn định chính trị-kinh tế-xã hội với phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới.

Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng Lý luận Trung ương, các ý kiến phát biểu đồng tình với các đánh giá của Thường trực Hội đồng về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng qua, Hội đồng đã làm được khá nhiều việc, trong đó nổi bật là thông qua hai báo cáo tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; triển khai bài bản đúng tiến độ Chương trình nghiên cứu khoa học KX 04/16-20 với 30 đề tài; thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại; ký kết các thỏa thuận hợp tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan đầu ngành nghiên cứu, đào tạo lý luận chính trị của đất nước. Các hoạt động của Hội đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Kết luận kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú bày tỏ tán thành với các ý kiến bổ sung nhiều ý sâu sắc, xác đáng từ bố cục đến các vấn đề nội dung và đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các ủy viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nội dung thiết thực, chất lượng tốt nhất; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm của Hội đồng Lý luận Trung ương./.

Video