Thứ Ba, 17/7/2018
Tạp chí Cộng sản học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
7/7/2017 17:14' Gửi bài này In bài này
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12-6-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 27-6-2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Tạp chí Cộng sản đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên trong Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với cán bộ, đảng viên, người lao động ở từng chi bộ, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
 
 Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Thành phần tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đảng viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản của ba Nghị quyết về kinh tế gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị cũng tập trung quán triệt những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khắc phục những hạn chế, yếu kém để cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trước hết, về nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định là nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Bên cạnh đó cũng cần khẳng định, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển, là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế; hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý các vi phạm, nhóm lợi ích, sân sau, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Triển khai nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về xử lý những dự án điểm liên quan đến tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Thứ ba, đối với phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng, kinh tế tư nhân được đánh giá là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên doanh, liên kết, theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết, hình thành doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức hợp tác; khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu...
 
 Toàn cảnh Hội nghị

Sau Hội nghị, Đảng Bộ Tạp chí Cộng sản yêu cầu các cán bộ, đảng viên Tạp chí, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết; Đồng thời viết bài thu hoạch của cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp từ đó gắn với thực tế của đơn vị; đề xuất phương hướng, cũng như những giải pháp, mục tiêu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong đơn vị đang công tác./.
Tin, ảnh: Gia Bảo

Video