Thứ Ba, 17/7/2018
Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Kiểm tra Trung ương
4/7/2017 5:59' Gửi bài này In bài này

 

 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách
Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong tổng kết lý luận và thực tiễn

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng khoa học, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của hai cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng với bề dày 87 năm phát triển, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng của Tạp chí Cộng sản. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị hàng đầu là quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng thông qua việc bám sát chương trình nghị sự của Trung ương Đảng, phản ánh những vấn đề lý luận cấp thiết, Tạp chí Cộng sản chú trọng nâng cao công tác nghiên cứu khoa học nhằm trao đổi và luận giải những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đất nước. Theo đó, Tạp chí liên thông công tác khoa học với công tác chuyên môn trong việc triển khai các ấn phẩm với chất lượng cao, bảo đảm tính lý luận, tính thực tiễn, bảo đảm đúng định hướng, đúng nội dung tuyên truyền. Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được lựa chọn phục vụ cho công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn, cũng như phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tạp chí.

Khái quát về kết quả nghiên cứu khoa học của Tạp chí Cộng sản năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các hội nghị Trung ương đầu nhiệm kỳ, theo đó, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã chủ động triển khai thực hiện chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ với xây dựng chương trình biên tập và chương trình nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

 
 TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khái quát kết quả nghiên cứu khoa học của
Tạp chí Cộng sản trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017


Trên cơ sở triển khai các đề tài khoa học theo 3 cấp: đề tài cấp Nhà nước, đề tài thuộc Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đề tài cấp cơ sở, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Tạp chí đã tổ chức và phối hợp tổ chức 10 hội thảo khoa học, trong đó có 01 hội thảo cấp quốc gia phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tạp chí cũng đã tổ chức 5 tọa đàm chuyên gia, thu hút được sự tham gia của các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, mang đến những thông tin sâu, bổ ích cho cán bộ, biên tập viên của Tạp chí.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành việc tham gia dự thầu và được xét chọn 3 đề tài khoa học cấp nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, đó là: Đề tài “Mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020, mã số KX04/16-20; Đề tài “An ninh phi truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20; Đề tài “Nghiên cứu sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng, miền nước ta” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, Tạp chí còn tham gia đề tài “Hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng dịch vụ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019.

Tạp chí Cộng sản đặc biệt quan tâm tới việc phối hợp, hợp tác với các đối tác là cơ quan nghiên cứu, như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; với ban, hội đoàn thể chính trị - xã hội, như Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội Nông dân Việt Nam; các ngành, địa phương: Tỉnh ủy Sơn La, Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Bình Phước, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh… Việc tổ chức các cuộc hội thảo là dịp để góp phần triển khai nghị quyết của Đảng, đặc biệt là về những vấn đề mới, vấn đề đang cần có sự tổng kết thực tiễn, đồng thời tham gia đóng góp việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước và của các địa phương. Ngoài ra, góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của Tạp chí Cộng sản đối với các cơ quan, ban, ngành, địa phương và qua phương tiện truyền thông, đối với cả nước.

 
 TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Chia sẻ những kết quả hoạt động của Tạp chí Cộng sản trong năm qua, TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và nghiên cứu khoa học giữa hai Hội đồng khoa học của hai cơ quan là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường công tác phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của hai cơ quan. Trao đổi về kinh nghiệm trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học, TS. Tô Quang Thu cho biết, chức năng hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nhằm tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc quản lý hoạt động khoa học của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp Ủy ban và cơ quan Ủy ban nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung các đề tài, đề án đều hướng vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới, các vấn đề phát sinh nổi cộm, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hình thành, xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, đề ra các giải pháp chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của công tác kiểm tra giám sát; góp phần để công tác kiểm tra giám sát ngày càng chặt chẽ, khoa học hơn.

Ghi nhận sự gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Cao Văn Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh tới vai trò đóng góp của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thực hiện quản lý hoạt động khoa học hiệu quả hằng năm. Cùng với đó là những kết quả ứng dụng thực tiễn trong nghiên cứu khoa học của Ủy ban thông qua việc công bố các kết quả đề tài nghiên cứu dưới nhiều hình thức, như xuất bản sách, cung cấp thông tin trên trang mạng điện tử phục vụ cho các cán bộ kiểm tra các cấp tham khảo,…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên của Hội đồng khoa học của hai cơ quan, từ các cán bộ nghiên cứu. Với sự nhất trí cao trong thời gian tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều ý kiến ủng hộ định hướng xây dựng Chương trình phối hợp hợp tác khoa học giữa hai bên, trong đó có các hoạt động khoa học thường xuyên, định kỳ như: Tổ chức các hội thảo khoa học, tham gia các công trình khoa học của hai bên hay phối hợp ba bên. Hỗ trợ đăng tải các công trình khoa học đã được nghiệm thu với kết quả tổng kết lý luận và thực tiễn cao trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phục vụ cho việc đặt và viết bài đúng chủ đề. Đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết kết quả nghiên cứu khoa học của hai bên theo từng chủ đề chuyên sâu,…/.

Tin, ảnh: Phương Trà

Video