Thứ Hai, 18/6/2018
Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII)
3/1/2017 20:28' Gửi bài này In bài này
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo thành phố Cần Thơ; các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) và các cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) diễn ra trong bối cảnh vừa kết thúc năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 3 năm triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, đây là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có Nghị quyết “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào các nội dung: Báo cáo đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; sơ kết Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016; công tác nhân sự của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày nêu rõ: Năm 2016, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng cơ chế phối hợp để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động vì người nghèo, vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường, góp phần giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống; việc phát hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình sáng tạo trong nhân dân và tuyên truyền để xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; các chương trình giám sát triển khai khá đồng đều, có trọng tâm, trọng điểm, được nhân dân ghi nhận và ủng hộ. Hoạt động đối ngoại nhân dân có chuyển biến mới, mở rộng hoạt động đối ngoại theo chuyên đề. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên ngày càng chuyên sâu, chặt chẽ, đạt kết quả khá toàn diện trong các lĩnh vực giảm nghèo, cứu trợ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tuy nhiên, công tác Mặt trận trong năm 2016 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Đó là: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số địa phương còn bị động, chưa nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời nắm bắt, kiến nghị các cơ quan chức năng định hướng thông tin và xử lý, giải quyết. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chưa đồng đều ở một số địa phương. Các chương trình giám sát theo kế hoạch năm 2016 của cấp Trung ương triển khai chậm so với kế hoạch; việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn gặp nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế; ở một số lĩnh vực, địa bàn thực tế, Mặt trận chưa thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại một số địa phương còn yếu…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017 là:

Một là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai đồng bộ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Bốn là,
tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là, hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Tin, ảnh: Huy Vũ

Video