Chủ Nhật, 22/4/2018
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017
26/12/2016 21:42' Gửi bài này In bài này
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
 Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2016 nêu rõ, ngành tuyên giáo năm 2016 đã đạt nhiều kết quả quan trọng như, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo như: Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, giúp Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tài liệu tuyên truyền về sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp…; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, phục vụ nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo định hướng phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, văn hóa nghệ thuật hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân…

Các đề án do Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên.

Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị -xã hội thể hiện trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bám sát thực tế, trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Ngành tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị 05 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện.

Ngành tuyên giáo chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước, cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các ý kiến tại Hội nghĩ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của ngành tuyên giáo đó là: Công tác tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” vẫn có lúc, có việc chưa chủ động, chưa kịp thời nên hiệu quả chưa cao; giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê -nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập Nghị quyết của Đảng chưa được chú trọng đúng mức; việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội còn nhiều lúng túng; tại một số cơ quan báo chí, một số phóng viên bị xử lý vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của báo chí cách mạng và người làm báo chân chính…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành tuyên giáo năm 2017 là rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi ngành tuyên giáo phải dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2017.
 
 Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp giao phó.

Ngành tuyên giáo cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết về nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị.

Ngành tuyên giáo tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với hình hình để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh cần nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trước hết là đối với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các khâu, các hoạt động của từng cấp thuộc hệ thống tuyên giáo; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ban xây dựng Đảng, chính quyền cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Toàn ngành phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng.

Phát huy vai trò của báo chí trong phản ánh sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, cổ vũ các cơ quan báo chí phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, đi vào những vấn đề nhân dân quan tâm; có hình thức tuyên truyền phù hợp định hướng dư luận trong điều kiện mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cần không ngừng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cán bộ tuyên giáo phải say mê để có thể truyền đi cảm hứng của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cấp ủy các cấp cần lựa chọn cán bộ phù hợp làm công tác tuyên giáo. Kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo như cán bộ làm công tác tuyên giáo, văn nghệ sỹ, người có uy tín, nhà khoa học… thành lực lượng mạnh đi đôi với tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, trang bị các thiết bị hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, không né tránh những vấn đề mới, vấn đề khó, tăng cường nghiên cứu, kiến giải các vấn đề thực tiễn đang nảy sinh một cách nhanh chóng; không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Tin, ảnh: Gia Bảo

Video