Thứ Hai, 18/6/2018
Hội thảo khoa học: “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm
16/12/2016 22:23' Gửi bài này In bài này
Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) xác định đường lối đổi mới toàn diện đất nước mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ đổi mới về quân sự, quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng, nhằm không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng của đất nước, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là nét tư duy sắc sảo và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng thời kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - nhận định: Trải qua 30 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng trên tất cả các mặt. Đặc biệt, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trên cơ sở điều chỉnh thế bố trí phòng thủ đất nước, chúng ta đã tiến hành chấn chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy; xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, tăng cường thế trận quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là quân đội nhân dân được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng hiện đại; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - cho biết: Trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, đồng thời cũng đúc kết ra nhiều vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được tổng kết nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 69 bài tham luận và phát biểu chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị…, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Với cách nhìn nhận khách quan, toàn diện, trình bày khái quát, mạch lạc, lập luận chặt chẽ cùng nhiều sự kiện, số liệu sinh động, độ tin cậy cao, các tham luận đã làm rõ quá trình thực hiện đường lối đổi mới quân sự, quốc phòng của Đảng từ Đại hội VI đến nay. Theo đó, Hội thảo tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, luận giải làm rõ các bước phát triển về nhận thức tư duy đổi mới quân sự, quốc phòng; đúc kết giá trị lý luận - thực tiễn, thành tựu - kinh nghiệm qua 30 năm, trong đó tập trung đi sâu làm rõ một số nội dung chính sau:

Một là, khẳng định và làm sáng tỏ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nguyên tắc lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với công tác quân sự, quốc phòng. Đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề quyết định trước tiên đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đi sâu phân tích, luận giải và làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của đổi mới quân sự, quốc phòng, là cơ sở xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Ba là, tổng kết những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm kế thừa, vận dụng, phát huy kết quả 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới quân sự, quốc phòng. 30 năm thực hiện đường lối đổi mới quân sự, quốc phòng của Đảng với những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được thực sự là cơ sở thực tiễn cho Đảng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối quân sự, quốc phòng trong những giai đoạn tiếp theo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo còn là một hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Phong Như

Video