Thứ Năm, 22/8/2019
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4/6/2007 15:24' Gửi bài này In bài này

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, rất nhiều vấn đề mới đã và đang được đặt ra đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới, nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo đất nước. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong điều kiện Đảng lãnh đạo tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước KX-03-08 do Giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Quang và tiến sĩ Ngô Kim Ngân đồng chủ biên, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước - cơ sở lý luận và thực tiễn.

Phần thứ hai: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu của Nhà nước ở cấp Trung ương.

Phần thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Toàn bộ nội dung cuốn sách đã trình bày rõ quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về vai trò lãnh đạo và ý thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới; đã nêu bật tính cấp thiết đổi mới phương thức lãnh đạo phải được tiến hành khẩn trương, kiên quyết, không cứng nhắc, máy móc trong sự phân định giữa sự lãnh đạo của Đảng với sự quản lý của Nhà nước, song phải phân định rõ chức năng lãnh đạo chính trị của Đảng với chức năng quản lý nhà nước, chức năng công quyền và phương thức quản lý của Nhà nước pháp quyền. Mặc dù các tác giả đã có phương pháp nghiên cứu khoa học, khách quan, đã coi trọng kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây, song đây là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cần được tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với nhiệm vụ lịch sử của giai đoạn cách mạng hiện nay.

GS,TS, Phạm Ngọc Quang TS, Ngô Kim Ngân đồng chủ biên

Video