Chủ Nhật, 25/8/2019
Đảng bộ Tạp chí Cộng sản học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
27/6/2019 4:57' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Đồng chí Đoàn Minh Huấn thông báo và phân tích những kết quả của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung thảo luận và thống nhất cao về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, phương châm tiến hành Đại hội XIII của Đảng; tiêu đề, kết cấu, những nội dung lớn của đề cương các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đây là những văn kiện đặc biệt quan trọng, là sự kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân ta, dẫn dắt và quyết định vận mệnh, sự phát triển của đất nước, của Đảng ta, không chỉ trong giai đoạn trước mắt 2021 - 2025, mà còn trong chiến lược dài hạn tới năm 2030 (mốc thời gian 100 năm thành lập Đảng), tầm nhìn tới năm 2045 (mốc thời gian 100 năm thành lập nước).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị, Tạp chí Cộng sản triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII cần bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, theo đó kế hoạch biên tập, tuyên truyền trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí, với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, cần phát hiện, đào sâu phân tích, đi trước đón đầu những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gợi mở nhiều vấn đề lý luận cần tiếp tục làm sáng rõ, như về đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị; mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa khi được xác định là động lực phát triển; các đột phá chiến lược phát triển đất nước... Đây là “mảnh đất màu” để mỗi biên tập viên của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, xây dựng thành kế hoạch nghiên cứu khoa học và kế hoạch biên tập, viết bài chuyên luận của mình.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tạp chí Cộng sản cũng long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên của Tạp chí.
Tin: BTVẢnh: Lưu Tiến

Video