Thứ Ba, 23/7/2019
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương
25/5/2019 22:8' Gửi bài này In bài này
* Sáng 25-5, tại Hà Nội, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng chủ trì buổi làm việc.

 
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban phát biểu. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ Công an Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; coi trọng xây dựng nền an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống; chủ động, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao; tăng cường phối hợp, hiệp đồng với Quân đội, các cơ quan tư pháp, nội chính, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng ủy Công an Trung ương đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, đề ra các chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế và đặc điểm, nhiệm vụ công tác của lực lượng công an nhân dân; gương mẫu đi đầu, tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh… tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

** Trước đó, sáng 23-5, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quân ủy Trung ương để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự.

 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, đánh giá Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị chu đáo nội dung cho buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vai trò nòng cốt của Quân đội được phát huy tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện tốt, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ ra một số bất cập, hạn chế, nêu lên những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Đoàn ghi nhận những kiến nghị của Quân ủy Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.
BTV/TTXVN

Video