Thứ Hai, 16/9/2019
Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng các bộ
13/5/2019 22:8' Gửi bài này In bài này
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

*** Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 13-5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động có trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và nhấn mạnh quá trình thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Cương lĩnh năm 2011 và Đại hội XI, XII của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đối ngoại là một trong những điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển tiếp tục được giữ vững.

Quan hệ với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, chủ chốt tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu.

Đối ngoại đa phương có bước chuyển biến quan trọng, nâng tầm cả về chính sách và triển khai thực tiễn, từ tích cực tham gia sang chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương quan trọng.

Hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, thu hút thêm nhiều nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều bước tiến quan trọng.

Chủ động, kiên quyết đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, đồng thời chủ động, tích cực đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp bất đồng, vượt qua khác biệt.

Đổi mới nội dung và hình thức công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả, hiệu ứng quảng bá, tuyên truyền về đất nước.

Công tác thống nhất quản lý đối ngoại tiếp tục được tăng cường, hiệu quả được nâng cao.

Đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành ngoại giao được chú trọng làm tốt, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong triển khai Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác đối ngoại; gợi mở những tư duy mới, nhiệm vụ, giải pháp mới về đối ngoại.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao với Tiểu ban Văn kiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, đã tiếp thu các ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn khảo sát.

Phó Thủ tướng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XII và sẽ chủ động đóng góp vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII, đặc biệt là xây dựng đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII.

*** Sáng cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Tài chính.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, thành viên Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề quan tâm.

Tổng kết buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tài chính trong sự phát triển của quốc gia; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Ban cán sự đảng Bộ đã tổ chức học tập, quán triệt Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản của Cương lĩnh, Nghị quyết để phục vụ cho công tác.

Bộ đã góp phần tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển các thị trường, cơ cấu lại thị trường tài chính; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý ngân sách, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật tài chính.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Tài chính làm rõ những vấn đề đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ, đất nước trong giai đoạn hội nhập sâu đòi hỏi nhu cầu tiếp tục đổi mới, trong đó lĩnh vực tài chính cần được đổi mới để thực sự là nền tài chính của kinh tế thị trường nhưng vẫn bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế cũng như chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào hoạt động của ngành tài chính.

Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Bộ Tài chính cần nghiên cứu phân bổ chi tiêu ngân sách hợp lý hơn theo hướng tăng đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ; tái cơ cấu thị trường tài chính trong đó nghiên cứu thực hiện xếp hạng doanh nghiệp để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tạo niềm tin để nhân dân tham gia đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường vốn bên cạnh việc gửi tiền vào hệ thống ngân hàng.

Bộ Tài chính cần tiếp tục hoàn thiện thể chể và coi đây là vấn đề quan trọng, là nhân tố cạnh tranh quyết định giữa các quốc gia trong nền kinh tế thị trường; tiếp tục thực hiện đổi mới, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách; thu hút FDI là quan trọng nhưng phải chọn lọc và góp phần phát triển nền kinh tế nội địa, tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý cần quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển cho văn hóa, coi đây là động lực và nền tảng cho sự phát triển; tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và kiên trì theo định hướng đúng đắn trong việc kiểm soát nợ công và quản lý điều hành ngân sách nhà nước; làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tránh chậm trễ gây lãng phí cho nhà nước và xã hội; kiên định với chủ trương xuyên suốt trong ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển ổn định lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ và đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

BTV/TTXVN

Video