Thứ Ba, 23/7/2019
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại các tỉnh Hải Phòng, Điện Biên
9/5/2019 22:56' Gửi bài này In bài này
Tại Hải Phòng, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Trần Quốc Vượng và Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nghe Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

 
 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Các nội dung cốt lõi của Cương lĩnh 2011 đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai học tập nghiên cứu sâu sắc, toàn diện; được triển khai đồng bộ từ Đảng bộ thành phố đến chi bộ và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhất trí cao, đồng thuận với những định hướng xây dựng đất nước của Cương lĩnh 2011, thể hiện rõ nhất ở niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, niềm tin thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và thành phố.

Bí thư Lê Văn Thành khẳng định, tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong hơn 3 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa thành phố vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Có 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra cho năm 2020 đều hoàn thành trước thời gian…

Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thành ủy Hải Phòng đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền, nhân dân thành phố phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố khá cao và liên tục, GRDP giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 14,57%, gấp 2,17 lần bình quân chung cả nước, GRDP bình quân đầu người tăng từ 3.271,6USD (năm 2016) lên 4.292 USD năm 2018.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, xây dựng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng mạnh (năm 2018 tăng 13,7%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 100.543,3 tỉ đồng, tăng 33,54%; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 8,19 tỉ USD, tăng bình quân 25,55%/năm. Đến hết năm 2018, Hải Phòng có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 64,03% số xã). Trên địa bàn thành phố, môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, tổng vốn đầu tư FDI trong 3 năm đạt trên 6,8 tỉ USD, luôn ở tốp dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá. Thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, đồng thời gợi mở những vấn đề Hải Phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hải Phòng, trên cơ đó sẽ tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII. Cùng ngày, Đoàn đi thăm Tổ hợp chế tạo, sản xuất ô tô Vinfast.

Tại Điện Biên, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các mặt về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

 
 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Tỉnh ủy Điện Biên đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ được coi trọng chất lượng hơn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường hơn. Cùng với đó, nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác xây dựng Đảng, về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng nêu rõ, mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng Điện Biên là tỉnh còn nhiều khó khăn, chậm phát triển. Chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên trên các lĩnh vực, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở những vấn đề Điện Biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương trong giai đoạn mới. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Điện Biên và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, sau 10 năm triển khai thực hiện Cương lĩnh năm 2011, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại Điện Biên về tính khoa học, đúng đắn, thực tiễn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng rõ nét hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 9,11%; ba năm 2016 - 2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng (năm 2015) lên 27,31 triệu đồng (năm 2018), gấp gần 2 lần so với năm 2010; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 3,69%/năm, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm còn 37,08% (so với 48,14% năm 2016). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được bảo đảm.

Trước đó, chiều 08-5, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hưng và Thanh Chăn, huyện Điện Biên; thăm một số mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên./.
BTV/TTXVN

Video