Thứ Năm, 19/9/2019
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục thảo luận tại hội trường: Góp vào quyết tâm lớn xây dựng đất nước
14/1/2011 15:30' Gửi bài này In bài này

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
điều khiển phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

TCCSĐT - Sáng 14-1, dưới sự điều khiển của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục thảo luận tại hội trường, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XI (Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo Chính trị Ðại hội XI của Ðảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X), góp thêm nhiệt huyết vào quyết tâm lớn xây dựng đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trong buổi sáng 14-1 đã có 10 đại biểu tham gia tham luận.

Đa số các tham luận đều nhất trí về cơ bản với các nội dung chính trong các văn kiện Đại hội. Trong từng lĩnh vực cụ thể, từng đại biểu đều có những phân tích tình hình, từ đó kiến nghị, đề xuất những định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề và đều nhằm tới một mục tiêu chung là vì sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế - xã hội, đáp ứng mục đích, yêu cầu, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Khẳng định vai trò to lớn, không thể thiếu của giai cấp công nhân trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước là quan điểm xuyên suốt trong tham luận “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH” của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tuy nhiên, về công tác phát triển Đảng, đồng chí cho rằng chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Hiện khu vực kinh tế ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng rất thấp. Cả nước mới có 1,2% doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp FDI có chi bộ đảng, với số đảng viên chỉ bằng 0,84% tổng số đảng viên của cả nước(1). Từ năm 2006 đến nay, tỷ lệ đảng viên là công nhân trong số đảng viên mới kết nạp chưa năm nào vượt quá 10%. Với số lượng chỉ chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách nhà nước.

Để xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tham luận nêu 4 kiến nghị với Đại hội: Một là, Đảng cần tiếp tục kiên định lập trường GCCN, tăng cường và giữ vững bản chất GCCN của Đảng; xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về GCCN gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ CNH, HĐH. Hai là, Đảng lãnh đạo Chính phủ phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với CNLĐ. Ba là, Cần triển khai một cách có hiệu quả chủ trương từng bước trí thức hoá giai cấp công nhân. Bốn là, Đảng cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho CNLĐ.

Nhất trí cao với quan điểm công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu là nội dung chính được đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu phân tích trong khi trình bày tham luận: “ Những đặc trưng thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng”. Đồng chí bày tỏ tán thành quan điểm nền kinh tế của ta, về chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, vì: đây là đặc trưng của CNXH khi đã xây dựng xong; hơn nữa, đây được xác định chỉ là tư liệu sản xuất chủ yếu, do đó, không hạn chế, không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế khu vực tư nhân. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh đó là trong điều kiện chúng ta xây dựng được một hệ thống chính sách thông thoáng, rộng mở cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài.

Đề nghị Đại hội trong lựa chọn các Uỷ viên Trung ương kỳ này coi trọng tiêu chuẩn: không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là đề nghị của đồng chí Vũ Tiến Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Thường trực Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong tham luận “Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng”. Tham luận nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một nhiệm vụ trọng yếu luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “… tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”. Sau khi rút ra 5 kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, tham luận kiến nghị một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh PCTN. Trong đó nhấn mạnh: đề nghị Đại hội trong lựa chọn các Uỷ viên Trung ương kỳ này ngoài tiêu chuẩn chung cần coi trọng tiêu chuẩn: không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Khẳng định vai trò chủ lực, nòng cốt của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là ý kiến của đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Đoàn đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí cho rằng nếu không có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì làm sao chúng ta vượt qua khủng hoảng tài chính – kinh tế, giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô như vừa qua.

Đại hội cũng đã nghe các đồng chí: Lê Phước Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trình bày tham luận: “ Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – An ninh”; đồng chí Trịnh Long Biên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”; đồng chí Vũ Văn Phúc – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận: “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Niê Thuật - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Đắc - Lắc: “Tăng cường đoàn kết các dân tộc, tập trung phát triển kinh tế - xã hội văn hóa gắn với bảo về tài nguyên và môi trường”; Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận về chủ đề “Xây dựng lực lượng công an nhân dân”./. 
 (1). Số liệu Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 07 – CT/TW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Video