Thứ Hai, 19/8/2019
Những nội dung cần góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng
15/9/2010 13:4' Gửi bài này In bài này

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 112-BTGT.Ư về việc công bố và lấy ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Theo Hướng dẫn, ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau đây:

A- Chủ đề Ðại hội XI của Ðảng

Là tiêu đề của Báo cáo Chính trị "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

B- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Ðánh giá quá trình cách mạng (những thắng lợi vĩ đại; những yếu kém, khó khăn thách thức; những bài học lớn); bối cảnh tình hình quốc tế; xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng và hệ mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; mục tiêu tổng quát phải đạt được tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân...

C- Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội X; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủ yếu năm năm 2011 - 2015.

- Các định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HÐH gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển văn hóa; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện, hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ...

D- Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020)

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức; năm quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng; bốn nội dung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược; những giải pháp để tổ chức thực hiện chiến lược...

Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 15-9 đến hết ngày 31-10. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua báo chí, thư từ gửi đến Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện./.

Video