Thứ Tư, 19/12/2018
Cấp ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện công tác giám sát trong Đảng
18/10/2017 22:12' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị toàn thể lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Nguồn: nhandan.com.vn

1. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định việc thực hiện giám sát nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, tăng cường giám sát trong Đảng, bảo đảm tính tiên tiến và thuần khiết của Đảng. Vì vậy, đối tượng giám sát quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo các cấp trong Đảng, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo các cấp. Công tác giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định: “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, kết hợp giữa tín nhiệm, khích lệ với giám sát nghiêm khắc, nhằm làm cho cán bộ lãnh đạo có quyền lực phải gắn liền với trách nhiệm, sử dụng quyền lực phải chịu giám sát và làm không đúng trách nhiệm thì phải truy cứu để bảo đảm “nhốt quyền lực” trong “lồng chế độ”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định, giám sát là bảo đảm căn bản để vận hành đúng đắn quyền lực, là biện pháp quan trọng để tăng cường và chuẩn hóa sinh hoạt chính trị trong Đảng. Cơ chế giám sát vận hành quyền lực bảo đảm: quyền lực phải gắn với trách nhiệm, dùng quyền lực phải chịu trách nhiệm, lạm dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm.

Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc chú trọng chế độ tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy định và kỷ luật của Đảng, tăng cường giám sát tổ chức từ trên xuống dưới, cải tiến giám sát dân chủ từ dưới lên trên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau cùng cấp. Nhiệm vụ của giám sát trong Đảng là bảo đảm kỷ luật Đảng, quy định của Đảng, Điều lệ của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng; bảo vệ đoàn kết thống nhất trong Đảng; tập trung giải quyết vấn đề yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu sót trong xây dựng Đảng, kém hiệu quả trong quản lý Đảng; khắc phục lý tưởng mờ nhạt, tổ chức, kỷ luật lỏng lẻo; bảo đảm tổ chức đảng thực hiện chức trách, phát huy vai trò hạt nhân, toàn thể đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; bảo đảm các cán bộ lãnh đạo Đảng trung thành, trong sạch, dám gánh vác và hoàn thành trách nhiệm. Do đó, phải xây dựng kiện toàn bộ máy giám sát trong Đảng do Trung ương Đảng lãnh đạo thống nhất; đảng ủy (ban cán sự đảng) giám sát toàn diện; cơ quan ủy ban kiểm tra kỷ luật giám sát chuyên trách; các ban, ngành của Đảng giám sát về chức năng; tổ chức cơ sở đảng giám sát thường ngày; đảng viên giám sát dân chủ. Ủy ban kiểm tra kỷ luật các cấp phải thực hiện chức trách giám sát, chấp hành kỷ luật và truy cứu trách nhiệm.

Nội dung chủ yếu của giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện trên tám phương diện. Thứ nhất, về tuân thủ Điều lệ, quy định của Đảng, kiên định lý tưởng, thực thi tôn chỉ của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Thứ hai, bảo vệ sự lãnh đạo thống nhất, tập trung trong Đảng; quán triệt thực hiện lý luận, đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, bảo đảm tuân thủ mệnh lệnh và những điều cấm. Thứ ba, về thực hiện nguyên tắc kiên trì chế độ tập trung dân chủ, sinh hoạt trong Đảng. Thứ tư, về triển khai trách nhiệm quản lý đảng viên của tổ chức đảng trong việc chấp hành kỷ luật Đảng, nhất là kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, tác phong liêm chính trong Đảng và chống tham nhũng. Thứ năm, về thực hiện “8 điều quy định”(1) của Trung ương. Thứ sáu, về thực hiện các tiêu chí trong công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Thứ bảy, việc thực hiện sử dụng quyền lực vào mục đích công vụ. Thứ tám, việc hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức đảng cấp trên giao.

Công tác giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu, vận dụng “4 hình thức” giám sát kỷ luật, thường xuyên triển khai phê bình và tự phê bình, triệu tập gặp mặt để giải trình và chất vấn bằng văn bản, làm cho việc “đỏ mặt và toát mồ hôi”(2) trở thành trạng thái bình thường; để cán bộ, đảng viên nhận ra sai sót, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa đổi, tăng cường kiểm soát bản thân, thường xuyên kiểm điểm những hành động của mình trước Điều lệ Đảng, tự giác tuân thủ quy tắc sinh hoạt chính trị trong Đảng, quy tắc liêm chính, tăng cường bồi dưỡng tính đảng, tôi luyện đạo đức, giữ vững bản sắc chính trị của Đảng.

2. Nhiệm vụ giám sát của cấp ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc được quy định trong Điều lệ Đảng và Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XVIII, ngày 27-10-2016).

Thứ nhất, về thực hiện giám sát của tổ chức đảng trung ương.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi, bổ sung lần này quy định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị lãnh đạo toàn diện công tác giám sát trong Đảng. Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương hằng năm nghe báo cáo công tác của Bộ Chính trị, giám sát công tác của Bộ Chính trị và đề ra những nhiệm vụ lớn về tăng cường công tác giám sát trong Đảng. Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị định kỳ nghiên cứu bố trí việc triển khai giáo dục, học tập trong toàn Đảng, lấy tinh thần chỉnh đốn tác phong để rà soát, phát hiện vấn đề, sửa chữa sai lầm; nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện “8 điều quy định” của Trung ương trong toàn Đảng, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình xây dựng tác phong; nghe báo cáo công tác của Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương; nghe báo cáo về tình hình thanh tra thường trú(3) của nhiệm kỳ. Bộ Chính trị hằng năm tổ chức hội nghị sinh hoạt dân chủ, tiến hành đối chiếu, kiểm tra và phân tích về tính đảng; nghiên cứu việc tăng cường các biện pháp tự xây dựng Đảng.

Các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương phải tuân thủ nghiêm kỷ luật chính trị và kỷ cương chính trị; khi phát hiện các thành viên khác có hành vi vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cần kiên quyết ngăn chặn, kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đối với các ý kiến về Ủy viên Bộ Chính trị, cần báo cáo với Thường vụ Bộ Chính trị hoặc Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bằng hình thức văn bản hoặc các hình thức khác có ghi rõ họ tên.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị giám sát đối với tổ chức đảng và thành viên ban lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực được phân công trực tiếp quản lý; định kỳ trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện kỷ luật và nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị cần tự giác tham gia sinh hoạt hai chiều, báo cáo trung thực với Trung ương Đảng về các sự việc lớn của cá nhân. Gương mẫu trong việc xây dựng gia phong, tăng cường giáo dục và kiểm soát đối với người thân và nhân viên thuộc quyền quản lý, phụ trách của mình; nghiêm khắc yêu cầu vợ (chồng), con và vợ (chồng) của con không được kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trái quy định, không được đảm nhiệm, kiêm nhiệm chức vụ để hưởng thù lao trái quy định.

Thứ hai, giám sát của cấp ủy các cấp.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm đối với công tác giám sát trong Đảng, Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm hàng đầu, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát trong phạm vi chức trách của mình.

Cấp ủy có trách nhiệm thực hiện bốn nhiệm vụ giám sát chính. Một là, lãnh đạo công tác giám sát trong Đảng của bộ, ngành, địa phương và đơn vị mình; tổ chức thực hiện các chế độ giám sát; thực hiện đôn đốc, kiểm tra. Hai là, tăng cường lãnh đạo đối với ủy ban kiểm tra kỷ luật cùng cấp và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong phạm vi phụ trách; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác giám sát, chấp hành kỷ luật, truy vấn trách nhiệm. Ba là, tiến hành giám sát đối với các ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp mình, các ban của cấp ủy, ban lãnh đạo, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đảng. Bốn là, đề xuất ý kiến và kiến nghị giám sát đối với cấp ủy cấp trên và công tác của ủy ban kiểm tra kỷ luật.

Giám sát trong Đảng của các cấp ủy phải tăng cường giám sát đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và các cán bộ lãnh đạo giữ cương vị chủ chốt trong cơ quan, đơn vị mình. Trọng điểm là giám sát về lập trường chính trị, về công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên, về chấp hành các nghị quyết của Đảng, về công tác tuyển chọn và sử dụng cán bộ, về tinh thần trách nhiệm, tính liêm khiết, kỷ luật trong công tác. Các thành viên trong ban lãnh đạo nếu phát hiện đồng chí lãnh đạo chủ chốt có vấn đề, cần kịp thời nêu ra với đồng chí lãnh đạo đó, trường hợp cần thiết có thể báo cáo trực tiếp với cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Tổ chức đảng cấp trên, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên thường xuyên sâu sát, nhắc nhở đối với lãnh đạo chủ chốt của tổ chức đảng cấp dưới, phát hiện vấn đề để kịp thời chấn chỉnh. Các sự việc “có vấn đề” của cá nhân đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, tổ chức đảng được công khai ở phạm vi nhất định trong Đảng và chịu sự giám sát của cấp ủy và tổ chức đảng có thẩm quyền.

Cấp ủy cần tăng cường quản lý giám sát thường ngày đối với cán bộ lãnh đạo, nắm bắt các vấn đề tư tưởng, công tác, tác phong, tình hình sinh hoạt của cán bộ lãnh đạo. Cán bộ chủ chốt của cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên triển khai tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng sự thật, đi sâu phân tích, chủ động sửa chữa những khuyết điểm và sai lầm của mình; đối với khuyết điểm và sai lầm của đồng chí, cần dám nói thẳng và giúp đỡ sửa chữa.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định, kiểm tra thường trú là phương thức quan trọng của giám sát trong Đảng. Trong nhiệm kỳ, Trung ương và cấp ủy các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát thường trú toàn diện đối với các tổ chức đảng của địa phương, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp do mình quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát là tình hình chấp hành Điều lệ Đảng, sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện các phương châm, đường lối, chính sách của Đảng, việc thực thi trách nhiệm quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, việc chấp hành kỷ luật của Đảng, việc thực hiện tinh thần “8 điều quy định” của Trung ương, công tác xây dựng tác phong liêm chính và chống tham nhũng, công tác tuyển chọn và sử dụng cán bộ của các tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo của Đảng. Phát hiện vấn đề và răn đe chấn chỉnh, thúc đẩy cải cách và phát triển, phát huy vai trò sắc bén của quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định, Tiểu tổ lãnh đạo công tác kiểm tra thường trú của Trung ương cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra của đảng ủy các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp ủy các bộ, ủy ban và các cơ quan nhà nước ở Trung ương. Cấp ủy các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương cần thúc đẩy cấp ủy các thành phố (địa khu, châu, minh) và huyện (quận, thị xã, kỳ) xây dựng chế độ kiểm tra, giám sát, đưa quản lý Đảng nghiêm minh xuống đến cơ sở.

Đặc biệt, Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc còn quy định thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt tổ chức của Đảng, các cuộc họp sinh hoạt dân chủ cần được tiến hành thường xuyên, cần kịp thời triệu tập họp khi có vấn đề lớn hoặc vấn đề mang tính phổ biến. Họp sinh hoạt dân chủ cần chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm. Tại hội nghị, cán bộ lãnh đạo phải đưa ra các vấn đề do quần chúng phản ánh, các ý kiến phản hồi của tổ kiểm tra thường trú, các ý kiến giải trình hoặc chất vấn bằng văn bản... để thảo luận minh bạch, triển khai phê bình và tự phê bình, đề xuất biện pháp sửa chữa, tiếp thu sự giám sát của tổ chức. Tổ chức đảng cấp trên cần tăng cường chỉ đạo giám sát đối với hội nghị sinh hoạt dân chủ của ban lãnh đạo cấp dưới, nâng cao chất lượng hội nghị sinh hoạt dân chủ.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định việc kiên trì cơ chế nói chuyện trong Đảng, nghiêm túc tiến hành các buổi nói chuyện để nhắc nhở, nói chuyện để cảnh cáo. Nếu phát hiện cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu hoặc khuynh hướng có vấn đề về tư tưởng, tác phong, kỷ luật, người phụ trách tổ chức đảng có liên quan cần kịp thời nói chuyện để nhắc nhở. Nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật nhẹ, người phụ trách tổ chức đảng cấp trên cần nói chuyện để cảnh cáo, để chính đương sự nói rõ hoặc kiểm điểm, sau khi người phụ trách chủ chốt của tổ chức đảng ký tên sẽ báo cáo lên tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp trên.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc nghiêm khắc chấp hành chế độ khảo sát, sát hạch cán bộ; khảo sát toàn diện các biểu hiện về đạo đức, năng lực, chuyên cần, thành tích, liêm khiết; vừa coi trọng thành tích, vừa coi trọng đạo đức trong công việc. Trọng điểm khảo sát là các biểu hiện chấp hành các quyết sách và bố trí của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên, việc thực hiện trách nhiệm quản lý Đảng, lập trường đối với các vấn đề trọng đại mang tính nguyên tắc, thái độ cư xử đối với quần chúng nhân dân, tình hình hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, nguy hiểm, quan trọng. Do đó, khi khảo sát, sát hạch người phụ trách chủ chốt của tổ chức đảng, cần có những đánh giá thực sự cầu thị đối với các thành viên ban lãnh đạo. Những lời đánh giá, nhận xét, sau khi gặp trực tiếp đương sự sẽ đưa vào hồ sơ cán bộ. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người phụ trách chủ chốt của tổ chức đảng trong tất cả các khâu tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, khảo sát, quyết sách... Đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, thiếu sát sao, cần nghiêm túc truy cứu trách nhiệm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cán bộ lãnh đạo đảng các cấp cần tường trình về trách nhiệm, về sự liêm khiết tại các buổi họp thường niên mở rộng của ban thường vụ cấp ủy để tiếp thu nhận xét, ý kiến góp ý đối với mình. Trọng điểm của việc tường trình trách nhiệm, tường trình sự liêm khiết là việc chấp hành kỷ luật chính trị và kỷ cương chính trị, việc đẩy mạnh xây dựng tác phong Đảng liêm chính và công tác chống tham nhũng, việc chấp hành kỷ luật về liêm khiết. Việc tường trình về trách nhiệm, về sự liêm khiết sẽ được đưa vào hồ sơ liêm khiết và được công khai trong một phạm vi nhất định.

Kiên trì và hoàn thiện chế độ báo cáo về các sự vụ cá nhân của cán bộ lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo cần báo cáo đúng sự thực về các sự vụ liên quan đến cá nhân theo đúng quy định, kịp thời báo cáo về các tình hình quan trọng của cá nhân và gia đình, báo cáo và xin phép trước khi rời khỏi cương vị nơi công tác. Các cơ quan hữu quan cần tăng cường kiểm tra, xác minh các thông tin này. Đối với các trường hợp cố ý báo cáo sai sự thực hoặc giấu giếm các vụ, việc quan trọng của cá nhân, sửa đổi hoặc ngụy tạo hồ sơ cá nhân, sẽ điều tra xử lý nghiêm khắc.

Ngoài ra, Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc còn quy định việc xây dựng và kiện toàn chế độ ghi chép về việc các cán bộ lãnh đạo Đảng can thiệp, can dự vào các sự việc quan trọng; qua đó, nếu phát hiện các vấn đề như các đối tượng trên lợi dụng chức vụ để can thiệp sai quy định vào việc tuyển chọn, đề bạt cán bộ, vào các dự án đầu tư, các công trình xây dựng, các hoạt động chấp hành kỷ luật và pháp luật, tư pháp,... cần kịp thời báo cáo tổ chức đảng cấp trên xem xét, xử lý.

Thứ ba, về việc sửa chữa sai phạm và bảo đảm giám sát trong Đảng đúng quy định.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi, bổ sung quy định về việc sửa chữa và bảo đảm giám sát trong Đảng, bao hàm cả chế tài xử lý. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần ghi chép đúng sự thật, quản lý tập trung đối với các vấn đề đầu mối thông tin được phát hiện trong quá trình giám sát trong Đảng, kịp thời tìm hiểu xác minh, có biện pháp xử lý. Nếu vấn đề không thuộc phạm vi xử lý của cấp mình thì chuyển cho tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét, xử lý. Đối với các vấn đề được phát hiện trong quá trình giám sát, cấp ủy cần xử lý, sửa chữa triệt để, không bỏ sót. Kết quả sửa chữa cần kịp thời báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên, khi cần thiết có thể thông báo tới tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới, công khai ra toàn xã hội. Đối với các chứng cứ về vi phạm kỷ luật do cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên giao xử lý và được các nhóm kiểm tra thường trú bàn giao, cần kịp thời xử lý, trong vòng 3 tháng phải có báo cáo về kết quả xử lý.

Cấp ủy các cấp cần tăng cường việc giám sát, kiểm tra đối với việc thực hiện chức trách giám sát trong Đảng và tình hình sửa chữa sai phạm. Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện sai chức trách giám sát trong Đảng, và trường hợp khắc phục, chỉnh đốn sai phạm không hiệu quả, cần xử lý theo quy định của “Điều lệ xử lý kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Điều lệ truy vấn trách nhiệm Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Cấp ủy các cấp cần bảo đảm quyền được biết và quyền giám sát của đảng viên, khuyến khích và ủng hộ đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm tích cực trong việc giám sát trong Đảng. Khuyến khích việc dùng tên thật để phản ánh các vụ, việc vi phạm kỷ luật, tổ chức đảng cần giữ bí mật cho người tố cáo và thông báo bằng hình thức thích hợp cho người tố cáo tình hình xử lý vụ, việc. Đối với các trường hợp quấy nhiễu, ngăn cản sự giám sát, chống phá hoặc trả thù người giám sát, sẽ xử lý nghiêm khắc theo kỷ luật Đảng.

Điều lệ Giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc còn quy định cấp ủy, tổ chức đảng cần bảo đảm quyền được giải thích, biện hộ, khiếu nại và các quyền lợi liên quan của đối tượng bị giám sát. Qua điều tra, nếu đối tượng bị giám sát không có hành vi sai phạm, cần được thanh minh và cải chính kịp thời. Đối với các trường hợp lấy danh nghĩa giám sát để làm nhục, phỉ báng, vu cáo người khác, sẽ xử lý nghiêm khắc theo kỷ luật, những trường hợp tình nghi phạm tội, sẽ chuyển sang cơ quan tư pháp để xử lý. Nếu đối tượng bị giám sát không chấp hành quyết định xử lý thì có thể đề xuất khiếu nại theo quy định của Điều lệ Đảng. Tổ chức đảng có liên quan cần nghiêm túc tiến hành bàn bạc, điều tra lại và đưa ra kết luận.

Việc nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ kiểm tra của Đảng ta tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, từ đó đề xuất những vấn đề có thể vận dụng vào việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng hiện nay./.

-------------------------------------------------------

(1) Ngày 04-12-2012, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành 8 điều quy định về cải tiến tác phong công vụ, áp dụng cho toàn thể Ủy viên Bộ chính trị: 1. Cải tiến công tác điều tra, nghiên cứu (đi khảo sát địa phương); 2. Tinh giản hoạt động hội nghị, cải tiến tác phong hội họp; 3. Tinh giản việc báo cáo bằng văn bản, cải tiến văn phong; 4. Quy phạm hoạt động thăm viếng nước ngoài; 5. Cải tiến công tác cảnh vệ; 6. Cải tiến việc đưa tin báo chí; 7. Quản lý nghiêm việc phát hành sách; 8. Thực hiện cần kiệm, tiết kiệm.
(2) Chỉ việc cán bộ phải biết xấu hổ, biết sợ để sửa sai.
(3) Thường trú là hoạt động nghiệp vụ của tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tại địa bàn, cơ quan có vấn đề về kỷ luật đảng. Đến khi vấn đề được giải quyết, tổ công tác kết thúc nhiệm vụ. Quy mô, cấp bậc của tổ thường trú căn cứ vào mức độ, phạm vi của vấn đề cần giải quyết.

Cao Văn ThốngỦy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Video