Thứ Ba, 23/7/2019
Quân khu 7 thực hiện Chỉ thị số 235/CT-ĐUQS về xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên
27/4/2010 16:29' Gửi bài này In bài này

TCCS - Nhằm củng cố các tổ chức đảng nâng cao chất lượng đảng viên của Quân khu ngày càng vững mạnh, trong sạch, việc xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” là nhiệm vụ then chốt của Quân khu 7 trong tình hình mới. Qua gần 3 năm thực hiện các tiêu chí trên, bước đầu các tổ chức đảng của Quân khu đã có những chuyển biến tích cực.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

Nhiều năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung quán triệt lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm túc cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ các đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tăng lên, đoàn kết nội bộ được củng cố, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong. Nhờ vậy, các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mối quan hệ của đảng viên với cấp ủy, chính quyền địa phương được tăng cường. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền nếp chính quy và cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh những mặt mạnh, mặt tích cực, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số đơn vị chưa cao, số chi bộ yếu kém giảm chậm. Nhằm tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quản lý đảng viên, ngày 28-6-2006, Đảng ủy Quân khu - ban hành Chỉ thị 235/CT-ĐUQS về “Xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên”:

Xây dựng đảng viên “5 tốt”: Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác vận động quần chúng và phát triển đảng viên mới.

Xây dựng chi bộ “4 tốt”: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết số 160/NQ-ĐUQS về “Thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng vũ trang Quân khu” của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 245/CT-BTL về “Thực hiện 7 không”(1) của Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Nhìn chung, kết quả xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 235/CT-ĐUQS của Thường vụ Đảng ủy và Chỉ thị 245/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu có nhiều chuyển biến khá toàn diện. Sau hai năm thực hiện Chỉ thị, các chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nội bộ phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất cao và chấp hành nghiêm kỷ luật; các cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; hiện tượng quân nhân đào ngũ, vắng mặt trái phép giảm; chấm dứt tình trạng uống rượu, bia buổi trưa; tỷ lệ vi phạm tai nạn giao thông do lỗi chủ quan và tỷ lệ cán bộ chiến sỹ vi phạm kỷ luật giảm đáng kể (năm 2006 tỷ lệ vi phạm là 0,18%, đến năm 2007 giảm còn 0,07% và 9 tháng đầu năm 2008 chỉ còn 0,04%). Các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng bảo đảm về chất lượng, vượt về số lượng 1.130 đồng chí so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị 235/CT-ĐUQS với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 917/1999/CT-QP về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” của Bộ Quốc phòng. Tập trung giáo dục cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ lãnh đạo các cấp gương mẫu chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 70% cán bộ lãnh đạo mức độ hoàn thành khá trở lên). Các đơn vị làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Nhờ vậy, trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện xây dựng lực lượng được nâng lên rõ rệt, nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Thông qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính quy gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thực sự đi vào cuộc sống. Từ thực tiễn công tác, xuất hiện nhiều đơn vị điển hình tiên tiến như Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, Lữ đoàn Pháo binh 75, Lữ đoàn Công binh 25, Tiểu đoàn Pháo binh 10, Tiểu đoàn Đặc công 60, các đại đội bộ binh thuộc các huyện trên tuyến biên giới. Khối cơ quan quân sự cấp quận, huyện có sự chuyển biến tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình, được đảng bộ và chính quyền nhân dân địa phương tin tưởng, quý mến.

Về xây dựng đảng viên “5 tốt”, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp đã thường xuyên quán triệt, chấp hành tốt chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của tổ chức đảng cũng như Điều lệnh quân đội và các nội quy của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ quân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; sâu sát giúp đỡ quần chúng tiến bộ. Qua kiểm tra các đơn vị hiện nay, có trên 90% số chi bộ đạt tiêu chuẩn “4 tốt” và trên 92% đảng viên đạt tiêu chuẩn “5 tốt”.

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực hiện tiêu chí chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” và nhiệm vụ những năm trước mắt

Một là, xây dựng quy trình thực hiện chỉ thị sát, đúng với tình hình thực tế. Sau khi hội nghị triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 235/CT-ĐUQS, Quân khu đã tổ chức nhiều tổ công tác đến từng chi bộ để hướng dẫn, chỉ đạo các chuyên đề giáo dục sâu về nội dung của Chỉ thị, lồng chương trình giáo dục chính trị vào nội dung sinh hoạt, kiểm điểm hàng tháng ở từng chi bộ, từng đảng viên. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết thực hiện (các đảng viên đăng ký trước chi bộ, chi bộ đăng ký trước Đảng ủy về chỉ tiêu và kế hoạch phấn đấu một cách cụ thể theo nhiệm vụ chức trách của từng cá nhân đơn vị).

Hai là, tạo sự đồng thuận giữa Đảng ủy các cấp với chính quyền địa phương. Đảng ủy quân sự từ tỉnh, thành phố đến quận, huyện tham mưu cho cấp ủy địa phương cùng cấp ra văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Nhờ chủ động phối hợp tất cả các địa phương, đơn vị trực thuộc Quân khu đều tiến bộ rõ rệt trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh - sạch - đẹp; tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo do Trung ương và địa phương phát động; giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Ba là, Thường vụ Đảng ủy Quân khu thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng đều duy trì nghiêm chế độ kiểm điểm rút kinh nghiệm hằng tháng ở chi bộ, hằng quý ở đảng bộ cơ sở, sáu tháng đối với đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. Lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị chủ động lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 235/CT-ĐUQS với thực hiện Nghị quyết 160/NQ-ĐUQS của thường vụ Đảng ủy Quân khu. Quán triệt và làm tốt công tác kiểm tra giám sát, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tiết kiệm điện nước, xăng dầu, bảo quản tốt vũ khí trang thiết bị. Các chi bộ nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện tốt quy chế làm việc và lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều và vững chắc trong toàn Đảng bộ.

Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong năm 2009 và các năm tiếp theo, tiếp tục tuân thủ chỉ đạo của Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các cấp ủy và chi bộ trong triển khai thực hiện tốt mấy nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”, kiên quyết khắc phục những hạn chế yếu kém, nhất là tình trạng vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông. Cấp ủy và chỉ huy các cấp tập trung quán triệt sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng.

- Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn chặt với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung thực hiện các tiêu chí “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, học và làm theo Nghị quyết, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị 10/CT-BTL về “Thực hiện 7 không trong bảo đảm hậu cần” và Chỉ thị 245/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu.

- Thực hiện tốt chế độ định kỳ báo cáo, kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị. Nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp và người đứng đầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới. Coi trọng công tác động viên khen thưởng, biểu dương phát huy những nhân tố mới trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Quân khu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VII đã đề ra./.
 
_____________________________________________________________________________________________

(1) 7 không: Không đào ngũ vắng mặt trái phép; không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; không uống rượu bia buổi trưa; không để xảy ra tai nạn giao thông; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, lao động, sản xuất; không có cán bộ quân phiệt với cấp dưới và chiến sỹ; không hút thuốc lá.

Lê Chính

Video