Thứ Sáu, 28/4/2017
 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân. Đó là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là nước ta có điểm xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

 • Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam

  TCCSĐT - Công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. “Lịch sử xây dựng và phấn đấu của quân đội ta trước hết là lịch sử Đảng lãnh đạo quân đội; quá trình trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta gắn liền với việc không ngừng củng cố và tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Công tác đảng, công tác chính trị đã là linh hồn và mạch sống của quân đội ta, làm cho quân đội ta thực sự trở thành một quân đội của dân tộc, của giai cấp, một quân đội tất thắng”(1).

 • Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

  TCCS - Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó có việc củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội.Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội đi vào cuộc sống, cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong thời gian tới.

 • Đổi mới và tiếp tục giải quyết những vấn đề đặt ra, không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay

  TCCS - Một trong những nhiệm vụ bảo đảm cho Đảng hoàn thành trọng trách cầm quyền là phải tiếp tục đổi mới, từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với sự vận động của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 • Nhìn lại sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là một trong 15 vấn đề quan trọng được đề cập trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII và là một trong 6 nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong nhiệm kỳ tới. Việc ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI cũng thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về vấn đề này.

 • Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt mạnh trong đấu tranh lý luận hiện nay

  TCCSĐT - Đấu tranh trên mặt trận lý luận nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng được một lực lượng nòng cốt mạnh để đi tiên phong trong công tác đấu tranh này.

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một trong những vấn đề lý luận đặc biệt căn bản hiện nay. Để làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay thì nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn chủ yếu ở nước ta là một điều kiện tiên quyết.

 • Xây dựng Đảng về đạo đức

  TCCS - Để tăng cường vai trò lãnh đạo của mình thì đảng cầm quyền phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức như Hồ Chủ tịch đã nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Do đó, xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là điểm nhấn, điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay.

 • Hoàn thiện các quy định để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay

  TCCSĐT - Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay.

 • Sự nghiệp đổi mới: Những thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội

  TCCSĐT - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần ba mươi năm qua đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Công nghiệp văn hóa - Ngành công nghiệp trụ cột trong phát triển bền vững ở Việt Nam*

  TCCSĐT - Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trong thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp cho xã hội, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Những bài học sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX (1917-1991) được coi là quan liêu, bao cấp, duy ý chí bị sụp đổ, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đều đưa ra mô hình riêng. Là một trong những nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội đích thực, sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành nên một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Bàn về tiêu chí và định hướng chính sách cho mục tiêu “tỉnh, thành phố công nghiệp”

  TCCSĐT - Đại hội Đảng bộ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu là “cơ bản trở thành tỉnh, thành phố công nghiệp vào năm 2020”. Để đạt được mục tiêu trên, có 2 vấn đề đang được đặt ra: Một là, cần xác định bộ tiêu chí về “tỉnh, thành phố công nghiệp”; hai là, cần có chính sách và giải pháp khả thi trong giai đoạn 2016 - 2020 để hiện thực hóa mục tiêu này.

 • Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia

  TCCS - Trên nền tảng nền văn hóa lâu đời, được thừa kế từ di sản lịch sử dân tộc, cùng khả năng tạo dựng “sức mạnh mềm”, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại giao văn hóa trong mục tiêu lợi ích quốc gia, và có những hành động cụ thể thúc đẩy hình thức ngoại giao tích cực và hiệu quả này.

 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Cơ hội và thách thức

  TCCS - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam hiện nay, bên cạnh những cơ hội là không ít thách thức, khó khăn cần giải quyết. Cơ hội và thách thức đan xen tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Việc nhận rõ cơ hội và thách thức trong quá trình vận động đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 26 đến 27-4.

Video