Thứ Sáu, 18/8/2017
 • Quản lý văn hóa và văn hóa quản lý đối với lễ hội cổ truyền ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Là loại hình văn hóa tiêu biểu nhất trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam, lễ hội mang tính tổng hợp của truyền thống văn hóa Việt Nam. Hiện nay, việc xây dựng mô hình quản lý lễ hội cho phù hợp vẫn là một vấn đề còn tranh luận. Làm thế nào để xây dựng những mô hình quản lý, tổ chức lễ hội chuẩn mực nhằm phát huy được tính tích cực của lễ hội dân gian ở Việt Nam và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa trong hoạt động lễ hội hiện tại và lâu dài?

 • Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  TCCS - Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thành tựu của quá trình dân chủ đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại 30 năm đổi mới, chúng ta rút ra bài học: Đổi mới luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta

  TCCS - Kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta là một vấn đề mới. Do đó, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, một mặt, bảo đảm phòng, chống sự lạm dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; mặt khác, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, mềm dẻo cần phải có để tiến hành các công việc nhà nước.

 • Phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012

  TCCSĐT - Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định, trong thời gian tới cần phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Đây là mô hình hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của hợp tác xã.

 • Vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

  TCCS - Tháng 9-2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững với 169 chỉ tiêu cụ thể, nhấn mạnh ưu tiên thực hiện xóa đói, xóa nghèo, bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh về mọi mặt, xây dựng một xã hội hòa bình và hòa nhập. Các mục tiêu này là kết quả của hơn hai năm tham vấn công khai, tham khảo ý kiến rộng rãi của xã hội và nhiều bên liên quan, đặc biệt chú ý đến tiếng nói của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

 • Tiếp tục xây dựng dân chủ trực tiếp nhằm thực hiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân.

 • Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  TCCS - Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của Đảng đã tạo nên sức mạnh, sự thống nhất ý chí, bảo đảm cho Đảng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi. Vì thế, vấn đề hàng đầu trong việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng.

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

  TCCSĐT - Có thể thấy, trong 30 năm qua, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, phần lớn người nghèo sống ở nông thôn nhờ đó đã cải thiện đời sống, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo với tốc độ cao nhất trên thế giới. Thành quả này có được một phần nhờ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 • Bảy mươi năm Quốc hội Việt Nam - 70 năm lịch sử lập hiến

  TCCS - Trong muôn vàn khó khăn của những ngày đầu độc lập, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa I vào ngày 06-01-1946.

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới

  TCCSĐT - Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ đổi mới toàn diện, triệt để và sâu sắc mọi mặt đời sống của đất nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 • Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đánh giá: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

 • Lợi ích kinh tế của nông dân trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một quá trình biến đổi sâu sắc, toàn diện ở nông thôn. Nó sẽ ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống xã hội nông thôn. Với tư cách là chủ nhân kinh tế nông thôn, sự biến đổi này sẽ có những tác động vừa tích cực vừa tiêu cực đến lợi ích kinh tế của người nông dân

 • Những nhân tố tác động và ảnh hưởng đến quá trình dân chủ hóa ở nước ta

  TCCSĐT - Có thể nói, một trong những tiêu chí cơ bản của nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa là xã hội đó phải là một xã hội thực sự dân chủ. Ở đây cần phải thấy rõ, sự khác biệt giữa dân chủ tư sản với dân chủ xã hội chủ nghĩa là ở chỗ hiến pháp và pháp luật bảo vệ, đại diện cho lợi ích của giai cấp nào. Và, để đạt tới một chế độ dân chủ thực sự trên thực tế hoàn toàn không đơn giản, bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bị chi phối bởi nhiều quy luật.

 • Hoàn thiện pháp luật về môi trường để bảo đảm phát triển bền vững

  TCCSĐT - Pháp luật môi trường là một ngành luật quan trọng nằm trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, pháp luật môi trường cũng ngày càng được quan tâm, củng cố, phát triển và hoàn thiện.

 • Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  TCCS - Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng trí tuệ và tố chất của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cũng như người dân Việt Nam, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Video