Thứ Hai, 27/3/2017
 • Hoàn thiện các quy định để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay

  TCCSĐT - Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay.

 • Sự nghiệp đổi mới: Những thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội

  TCCSĐT - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần ba mươi năm qua đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Công nghiệp văn hóa - Ngành công nghiệp trụ cột trong phát triển bền vững ở Việt Nam*

  TCCSĐT - Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trong thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp cho xã hội, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Những bài học sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX (1917-1991) được coi là quan liêu, bao cấp, duy ý chí bị sụp đổ, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đều đưa ra mô hình riêng. Là một trong những nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội đích thực, sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành nên một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Bàn về tiêu chí và định hướng chính sách cho mục tiêu “tỉnh, thành phố công nghiệp”

  TCCSĐT - Đại hội Đảng bộ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu là “cơ bản trở thành tỉnh, thành phố công nghiệp vào năm 2020”. Để đạt được mục tiêu trên, có 2 vấn đề đang được đặt ra: Một là, cần xác định bộ tiêu chí về “tỉnh, thành phố công nghiệp”; hai là, cần có chính sách và giải pháp khả thi trong giai đoạn 2016 - 2020 để hiện thực hóa mục tiêu này.

 • Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia

  TCCS - Trên nền tảng nền văn hóa lâu đời, được thừa kế từ di sản lịch sử dân tộc, cùng khả năng tạo dựng “sức mạnh mềm”, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại giao văn hóa trong mục tiêu lợi ích quốc gia, và có những hành động cụ thể thúc đẩy hình thức ngoại giao tích cực và hiệu quả này.

 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Cơ hội và thách thức

  TCCS - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam hiện nay, bên cạnh những cơ hội là không ít thách thức, khó khăn cần giải quyết. Cơ hội và thách thức đan xen tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Việc nhận rõ cơ hội và thách thức trong quá trình vận động đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

 • Về công tác xã hội hóa giáo dục ở nước ta những năm qua và các giải pháp đồng bộ cần thực hiện thời gian tới

  TCCS - Công tác xã hội hóa đã đem lại hiệu quả tích cực cho nền giáo dục và đào tạo trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác này đã nảy sinh nhiều bất cập cần được giải quyết trong thời gian tới.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ và thực hiện quyền của phụ nữ ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của phụ nữ là nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Đó là tư tưởng về đấu tranh giải phóng phụ nữ và tìm ra biện pháp thực hiện quyền của phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam mới.

 • Sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền ở cấp tỉnh nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Chính quyền tỉnh là một cấp của chính quyền địa phương, có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc điều hành, quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn. Để xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền tỉnh.

 • Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

  TCCS - Trong bối cảnh nhiều nước không thể hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đúng thời hạn, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng toàn cầu trong việc thực hiện các mục tiêu này.

 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lựa chọn nhân sự và ra nghị quyết của đại hội đảng các cấp

  TCCS - Lựa chọn nhân sự và ra nghị quyết đúng là hai nội dung trọng tâm của đại hội đảng các cấp, cần được tập trung làm tốt. Để đại hội đảng các cấp thành công, thực hiện tốt việc lựa chọn nhân sự và ra nghị quyết quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới thì điều kiện rất quan trọng là cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

  TCCS - Đánh giá chính xác cán bộ là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác có thể dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tùy tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân. Bởi vậy, đánh giá và sử dụng cán bộ phải được xem xét, thực hiện thống nhất trên nền tảng những quan điểm và phương pháp đúng đắn, khoa học.

 • Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

  TCCS - Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và áp dụng án lệ theo chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định của pháp luật sẽ bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, hạn chế tình trạng oan, sai; góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

 • Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thành công Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Cán bộ là gốc của công việc; mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-3-2017. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore. Nội dung toàn văn Tuyên bố chung như sau:

Video