Chủ Nhật, 17/2/2019
 • Những tác động của quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và một số giải pháp

  TCCS - Vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ở nước ta đã được Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng nêu ra, chỉ đạo đưa vào thực hiện và đã thu được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn có những ý kiến chưa thật đồng thuận cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Do vậy, cần làm rõ hơn những tác động tích cực và tác động tiêu cực của quá trình này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất bảo đảm hài hòa về cả hai mặt kinh tế và xã hội.

 • Một số vấn đề xung quanh tích tụ, tập trung ruộng đất

  TCCS - Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

 • Thúc đẩy lưu chuyển, tích tụ, tập trung ruộng đất cho phát triển nông nghiệp hàng hóa

  TCCS - Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, nhất là nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại đòi hỏi phải tích tụ, tập trung ruộng đất với những quy mô thích hợp (đối với từng lĩnh vực và đối tượng sản xuất) để bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này ở nước ta đang gặp nhiều trở ngại.

 • Tăng cường quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững

  TCCSĐT - Nước là tài nguyên quan trọng đối với sản xuất và đời sống, cần phải được quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. "Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020" đề ra yêu cầu quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu và gắn với các tài nguyên thiên nhiên khác để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 • Thể chế pháp quyền của công dân và của Nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCS - Thể chế pháp quyền của công dân và của nhà nước là một dạng thể chế “tuy hai mà một” trong nội hàm của nhà nước pháp quyền. Lịch sử xây dựng nhà nước pháp quyền trên thế giới cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời, thậm chí trước tiên coi trọng việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

 • Vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong thương mại quốc tế

  TCCS - Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của sản xuất, hoạt động thương mại thế giới thể hiện ở các nhu cầu giao thương, loại hình sản phẩm, dịch vụ, nguyên tắc, chuẩn mực giao dịch... cũng có sự phát triển ngày càng cao, minh bạch, toàn diện, hướng đến sự phát triển bền vững. Minh chứng cụ thể là sự chuyển đổi lên mức độ rộng hơn, cao hơn trong các thỏa thuận thương mại tự do, mà hiện nay được gọi là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 • Thực hiện quản lý phát triển xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục phát triển quan điểm và thực tiễn quản lý xã hội gắn với tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với bối cảnh mới. Tiến bộ và công bằng xã hội vừa là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, kích thích tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên xã hội, huy động các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực trong và ngoài nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Muốn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì phải bảo đảm hiệu quả quản lý phát triển xã hội...

 • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam

  TCCS - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, là những chỉ dẫn hết sức quý báu cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc.

 • Sự vận dụng sáng tạo việc kết hợp giữa “đức trị” và “pháp trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Với nhãn quan chính trị sáng suốt, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng thu nhận những tinh hoa, kinh nghiệm lịch sử quý báu từ các bậc tiền nhân… để từ đó, Người vận dụng một cách sáng tạo, khéo léo vào thực tiễn, xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo.

 • Tính khoa học và cách mạng trong học thuyết của C. Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  TCCS - Hội nghị 81 đảng cộng sản và công nhân quốc tế họp tại Mát-xcơ-va (tháng 11-1960) đã đưa ra quan điểm chung về thời đại ngày nay - đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, được mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Quan điểm đó thể hiện sự trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết của C. Mác về hình thái kinh tế - xã hội, một học thuyết mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc trong toàn bộ quan niệm về lịch sử xã hội, làm cơ sở phương pháp luận trong phân tích khoa học về quá trình vận động và phát triển xã hội theo lịch sử - tự nhiên.

 • Tích tụ và tập trung đất đai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại

  TCCS - Nhờ sự đổi mới cơ chế và chính sách của Đảng và Nhà nước, nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển lớn, bảo đảm an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để trở thành một nền nông nghiệp hiện đại còn nhiều việc phải làm, trước hết là tư duy phát triển phải phù hợp với quy luật kinh tế thị trường; tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, tự phát... bằng tích tụ và tập trung đất đai, kết nối chặt chẽ hộ nông dân với doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội sinh, khả năng thích nghi và ứng phó với thị trường có nhiều biến động.

 • Các loại quyền lực trong thế giới ngày nay từ góc độ xã hội học chính trị

  TCCSĐT - Cách tiếp cận xã hội học chính trị cho thấy trong thế giới ngày nay cũng như trước kia việc sử dụng quyền lực mềm có vai trò quan trọng, nhưng không phải dễ sử dụng, nhất là dưới tác động của tin học hóa và toàn cầu hóa. Điều này cũng đúng với quyền lực thông minh, quyền lực cứng và tất cả các loại quyền lực khác đang vận hành và đang chuyển đổi một cách đầy mâu thuẫn trong thế giới liên tục biến động phức tạp hiện nay.

 • Những điểm phải tuân thủ khi tiến hành tập trung ruộng đất

  TCCS - Xu hướng tất yếu của sự phát triển lực lượng sản xuất theo cơ chế thị trường là xã hội hóa lao động, bao gồm cả xã hội hóa nông nghiệp, mà đặc trưng nổi bật là sự tập trung sản xuất. Song tập trung sản xuất biểu hiện trước hết ở tập trung tư liệu sản xuất, đặc biệt là tập trung ruộng đất - tư liệu sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu bức thiết trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

 • Một số vấn đề về tích tụ, tập trung đất đai trong phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay

  TCCS - Ở nước ta, phát triển nông nghiệp giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Tập trung đất đai sẽ chuyển trọng tâm từ việc cơ cấu lại nông nghiệp sang sử dụng không gian nông thôn hiệu quả hơn, với việc quy hoạch kết cấu hạ tầng, cụm dân cư và quy hoạch sản xuất nông nghiệp nhằm cân bằng lợi ích của nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng đời sống của nông dân và cải thiện diện mạo nông thôn.

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước xây dựng một xã hội mới, một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Người đã thấy được mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với xây dựng nền văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy, trong Di chúc, Người đã dặn lại rằng, “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”(1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video