Thứ Sáu, 14/12/2018
 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của đạo đức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh

  TCCSĐT - Trong hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có các quan điểm, tư tưởng về đạo đức nói chung và đạo đức cộng sản nói riêng. Việc nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng đảng cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

 • Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý

  TCCSĐT - Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ đang đặt ra các yêu cầu và cơ sở lý luận, thực tiễn cho khoa học về đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững đất nước. Gần đây các nhà tâm lý học và xã hội học đang đặt ra vấn đề nghiên cứu về “sáng tạo” trong lãnh đạo, quản lý và lãnh đạo, quản lý sự đổi mới, sáng tạo. Từ đó đã hình thành bộ môn xã hội học đổi mới, sáng tạo với đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ của đổi mới, sáng tạo với con người và xã hội.

 • Phát huy vai trò của pháp luật trong góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  TCCS - Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta “...vừa vận động theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội...”(1). Với mô hình kinh tế thị trường như vậy, Nhà nước nói chung, pháp luật nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển.

 • Công tác tư tưởng nhìn từ sự thay đổi chế độ chính trị ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07-11-1917) dẫn đến sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập dân tộc, giành quyền được sống, được bình đẳng, dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa. Liên bang các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết ra đời, từng là “thành trì của hòa bình thế giới”, là điểm tựa và có những đóng góp lớn lao, đồng thời cứu loài người khỏi thảm họa phát-xít, từ đó hình thành nên hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa với mục tiêu biến những lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười thành hiện thực.

 • An ninh phi truyền thống: Quan niệm và đặc điểm chủ yếu*

  TCCSĐT - Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, những nhận thức về an ninh cũng thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh những quan niệm đã và đang được sử dụng xung quanh chủ đề này như: an ninh tập thể, an ninh chung, an ninh toàn diện..., xuất hiện thuật ngữ an ninh phi truyền thống (non-traditional security).

 • Hơn 100 năm sức sống của học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội

  TCCSĐT - Học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội là hệ thống các quan điểm về mục tiêu, con đường, biện pháp, cơ chế, điều kiện và các lực lượng thực hiện hoạt động sáng tạo có ý nghĩa lịch sử to lớn là xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.

 • Vận dụng tư tưởng truyền thống về quyền con người ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Quyền con người là phẩm giá của mỗi người và mọi người, được biểu hiện ở nhu cầu, lợi ích cụ thể. Nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng có tính riêng tư, riêng rẽ đó phải được chuẩn mực hóa dưới dạng khế ước xã hội. Việc kết hợp tư tưởng truyền thống về quyền con người phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực khách quan cho toàn xã hội hiện nay trên cơ sở thực thi nghiêm minh pháp luật là cần thiết.

 • Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Bí mật nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó pháp luật được coi là một công cụ sắc bén, hữu hiệu. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Một trong những giải pháp quan trọng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay là xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 • Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

  TCCS - Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

 • Phát huy vai trò của Luật Hợp tác xã năm 2012 trong phát triển kinh tế tập thể

  TCCSĐT - Qua gần 5 năm triển khai, Luật Hợp tác xã (Luật số 23/2012/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20-11-2012, đã phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tập thể, nhiều mô hình hợp tác xã ra đời, khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường, làm ăn có lãi, đem lại lợi ích kinh tế cho các thành viên. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Luật cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn, cần khẩn trương khắc phục.

 • Vai trò của khoa học xã hội và việc định hướng phát triển văn hóa

  TCCS - Việt Nam có vị thế địa - chính trị đặc thù. Điều đó thể hiện rõ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XX. Sang thế kỷ XXI, vị thế này của Việt Nam ngày càng có ảnh hưởng đến trật tự địa - chính trị khu vực và thế giới. Về phía Việt Nam, phương thức để giải bài toán địa - chính trị đặc thù này chỉ có thể là các chiến lược có tầm lịch sử và văn hóa. Thách thức rất lớn, nhưng cơ hội là không nhỏ. Với nền văn hóa có bề dày lịch sử mấy nghìn năm, nội lực văn hóa cần phải tính đến là sức mạnh của lòng dân, là ý chí của dân tộc, là chủ nghĩa yêu nước, khát vọng phát triển và bản sắc văn hóa,... Đó là “sức mạnh mềm” trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Và đó là khẳng định của khoa học xã hội Việt Nam ở trình độ hiện nay.

 • Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giải quyết lợi ích chính trị giữa Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1945 - 1946

  TCCSĐT - Trong những năm 1945 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một tầm nhìn chính trị vượt trội, mang tính cách mạng và khoa học khi giải quyết vấn đề lợi ích chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của thời đại sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với những thay đổi bước đầu trong vị thế chính trị của các nước lớn và sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa.

 • Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

  TCCSĐT - Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay, quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

 • Giáo dục quyền con người trong các tổ chức chính trị, xã hội trên cơ sở quan điểm Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người học trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng chứng tỏ, việc bảo đảm quyền con người (hay nhân quyền) được quan tâm thực hiện. Trong giáo dục quyền con người, bên cạnh hệ thống giáo dục - đào tạo, rất cần các giải pháp tăng cường giáo dục ngoài nhà trường, mà cơ bản là trong các tổ chức chính trị và xã hội.

 • Những tác động của quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và một số giải pháp

  TCCS - Vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ở nước ta đã được Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng nêu ra, chỉ đạo đưa vào thực hiện và đã thu được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn có những ý kiến chưa thật đồng thuận cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Do vậy, cần làm rõ hơn những tác động tích cực và tác động tiêu cực của quá trình này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất bảo đảm hài hòa về cả hai mặt kinh tế và xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đại hội Hội Nông dân

Sáng 12-12, Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trong cả nước.

Video