Thứ Năm, 16/8/2018
 • Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCS - Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước ta có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những thực tiễn sinh động đó, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nguồn cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo, tạo sức sống và đột phá phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong giai đoạn tới.

 • Mối quan hệ giữa bảo vệ bí mật nhà nước với bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

  TCCSĐT - Bảo vệ bí mật nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, liên quan đến sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo vệ bí mật nhà nước có mối quan hệ mật thiết với bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin. Do đó, việc xác định đúng phạm vi bí mật nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc vừa bảo đảm bảo vệ bí mật nhà nước vừa bảo đảm quyền tiếp cận thông tin.

 • Quan điểm của C. Mác về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị

  TCCS - Quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có vấn đề “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”(1)... Việc nghiên cứu quan điểm của C. Mác về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị để trên cơ sở đó cung cấp cho chúng ta phương pháp luận nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này ở nước ta là cần thiết.

 • Bảo đảm sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCSĐT - Sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần được quán triệt không chỉ về mặt nhận thức mà cả về mặt hành động nhằm xây dựng một trình độ văn hóa chính trị cao. Vì vậy, việc nghiên cứu sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc trong văn hóa chính trị Việt Nam thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vô cùng cần thiết nhằm thực hiện tốt chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân.

 • Chính sách dân tộc tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức cần vượt qua

  TCCS - Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, nhiều chính sách đi vào cuộc sống, diện mạo kinh tế các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc từng bước phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nảy sinh nhiều thách thức, đòi hỏi cần phải được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

 • Giải pháp phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong thời kỳ mới

  TCCSĐT - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí ở nước ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

 • Một số vấn đề cần cấp thiết đổi mới trong thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay

  TCCS - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba đột phá chiến lược phải tập trung thực hiện. Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đề ra nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện tốt đột phá chiến lược này, trong đó tập trung vào giải quyết một số vấn đề lớn đang gây khó khăn, cản trở sự phát triển, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế đất nước.

 • Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Quan điểm của Đảng và một số vấn đề đặt ra

  TCCS - Kể từ khi đổi mới đến nay, quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán, ngày càng được hoàn thiện; đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo ra những chuyển biến về hành động để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

 • Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong việc giải quyết công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa, nguồn vốn nhàn rỗi, tận dụng các nguồn lực xã hội, phục vụ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần có những đổi mới cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân.

 • Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Một trong 15 nội dung Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) là xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo cáo chính trị cũng đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ thứ sáu là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa.

 • Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội

  TCCSĐT - C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lê-nin… được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là thế giới Người hiền, bởi với quan điểm duy vật biện chứng, khoa học, các ông đã nhận thức được xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại nên hướng mục tiêu loài người vào xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa - xã hội văn hóa.

 • Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Với nông dân chiếm hơn 70 dân số và hơn 50% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước mà trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân đích thực là chủ thể của quá trình này.

 • Tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, mô hình kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn, đã có bước phát triển to lớn, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn, góp nguồn lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, cạnh tranh và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, trong đó một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng

  TCCSĐT - Hiện nay, cùng với ngành nông nghiệp cả nước, ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng cũng đang trong quá trình hội nhập. Lâm Đồng xác định để nông sản của tỉnh có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì cần vai trò tiên phong đi đầu của các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, ứng dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến, hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 • Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Hiện nay, nhiều quan điểm tuyệt đối hóa sự xung đột giữa lợi ích cá nhân với đạo đức xã hội, đặc biệt trước tác động của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, lợi ích cá nhân chính đáng lại có tác động thúc đẩy đạo đức xã hội phát triển, ngược lại, đạo đức xã hội là phương thức điều chỉnh quan hệ lợi ích hiệu quả, góp phần định hướng cho sự phát triển lợi ích cá nhân chính đáng. Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ tha hóa lợi ích cá nhân và theo đó là sự xuống cấp về đạo đức xã hội ngày càng tăng thì giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai nhân tố trên sẽ góp phần quan trọng làm cho cả lợi ích cá nhân chính đáng và đạo đức xã hội đồng thời phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video