Chủ Nhật, 22/1/2017
 • Vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

  TCCS - Tháng 9-2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững với 169 chỉ tiêu cụ thể, nhấn mạnh ưu tiên thực hiện xóa đói, xóa nghèo, bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh về mọi mặt, xây dựng một xã hội hòa bình và hòa nhập. Các mục tiêu này là kết quả của hơn hai năm tham vấn công khai, tham khảo ý kiến rộng rãi của xã hội và nhiều bên liên quan, đặc biệt chú ý đến tiếng nói của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

 • Tiếp tục xây dựng dân chủ trực tiếp nhằm thực hiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân.

 • Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  TCCS - Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của Đảng đã tạo nên sức mạnh, sự thống nhất ý chí, bảo đảm cho Đảng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi. Vì thế, vấn đề hàng đầu trong việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng.

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

  TCCSĐT - Có thể thấy, trong 30 năm qua, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, phần lớn người nghèo sống ở nông thôn nhờ đó đã cải thiện đời sống, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo với tốc độ cao nhất trên thế giới. Thành quả này có được một phần nhờ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 • Bảy mươi năm Quốc hội Việt Nam - 70 năm lịch sử lập hiến

  TCCS - Trong muôn vàn khó khăn của những ngày đầu độc lập, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa I vào ngày 06-01-1946.

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới

  TCCSĐT - Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ đổi mới toàn diện, triệt để và sâu sắc mọi mặt đời sống của đất nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 • Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đánh giá: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

 • Lợi ích kinh tế của nông dân trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một quá trình biến đổi sâu sắc, toàn diện ở nông thôn. Nó sẽ ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống xã hội nông thôn. Với tư cách là chủ nhân kinh tế nông thôn, sự biến đổi này sẽ có những tác động vừa tích cực vừa tiêu cực đến lợi ích kinh tế của người nông dân

 • Những nhân tố tác động và ảnh hưởng đến quá trình dân chủ hóa ở nước ta

  TCCSĐT - Có thể nói, một trong những tiêu chí cơ bản của nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa là xã hội đó phải là một xã hội thực sự dân chủ. Ở đây cần phải thấy rõ, sự khác biệt giữa dân chủ tư sản với dân chủ xã hội chủ nghĩa là ở chỗ hiến pháp và pháp luật bảo vệ, đại diện cho lợi ích của giai cấp nào. Và, để đạt tới một chế độ dân chủ thực sự trên thực tế hoàn toàn không đơn giản, bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bị chi phối bởi nhiều quy luật.

 • Hoàn thiện pháp luật về môi trường để bảo đảm phát triển bền vững

  TCCSĐT - Pháp luật môi trường là một ngành luật quan trọng nằm trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, pháp luật môi trường cũng ngày càng được quan tâm, củng cố, phát triển và hoàn thiện.

 • Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  TCCS - Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng trí tuệ và tố chất của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cũng như người dân Việt Nam, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

 • Phát huy những thành tựu trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015

  TCCS - Mặc dù tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia; ở trong nước sản xuất và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục phấn đấu để góp phần nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Phát huy truyền thống, nỗ lực đạt những thành tích to lớn hơn, góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Lời Bộ Biên tập: Ngày 29-12-2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo và có bài phát biểu đánh giá những kết quả công tác ngành tuyên giáo năm 2015; định hướng công tác tuyên giáo năm 2016 và những năm tiếp theo. Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

 • Những tác động của hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam

  TCCS - Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Tới nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước ASEAN. Trong tiến trình này có sự tác động không nhỏ của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết.

 • Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

  TCCS - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16-01, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Video

Phóng sự ảnh