Thứ Năm, 22/2/2018
 • Chính sách dân tộc tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức cần vượt qua

  TCCS - Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, nhiều chính sách đi vào cuộc sống, diện mạo kinh tế các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc từng bước phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nảy sinh nhiều thách thức, đòi hỏi cần phải được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

 • Giải pháp phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong thời kỳ mới

  TCCSĐT - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí ở nước ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

 • Một số vấn đề cần cấp thiết đổi mới trong thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay

  TCCS - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba đột phá chiến lược phải tập trung thực hiện. Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đề ra nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện tốt đột phá chiến lược này, trong đó tập trung vào giải quyết một số vấn đề lớn đang gây khó khăn, cản trở sự phát triển, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế đất nước.

 • Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Quan điểm của Đảng và một số vấn đề đặt ra

  TCCS - Kể từ khi đổi mới đến nay, quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán, ngày càng được hoàn thiện; đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo ra những chuyển biến về hành động để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

 • Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong việc giải quyết công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa, nguồn vốn nhàn rỗi, tận dụng các nguồn lực xã hội, phục vụ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần có những đổi mới cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân.

 • Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Một trong 15 nội dung Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) là xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo cáo chính trị cũng đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ thứ sáu là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa.

 • Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội

  TCCSĐT - C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lê-nin… được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là thế giới Người hiền, bởi với quan điểm duy vật biện chứng, khoa học, các ông đã nhận thức được xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại nên hướng mục tiêu loài người vào xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa - xã hội văn hóa.

 • Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Với nông dân chiếm hơn 70 dân số và hơn 50% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước mà trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân đích thực là chủ thể của quá trình này.

 • Tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, mô hình kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn, đã có bước phát triển to lớn, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn, góp nguồn lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, cạnh tranh và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, trong đó một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng

  TCCSĐT - Hiện nay, cùng với ngành nông nghiệp cả nước, ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng cũng đang trong quá trình hội nhập. Lâm Đồng xác định để nông sản của tỉnh có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì cần vai trò tiên phong đi đầu của các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, ứng dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến, hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 • Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Hiện nay, nhiều quan điểm tuyệt đối hóa sự xung đột giữa lợi ích cá nhân với đạo đức xã hội, đặc biệt trước tác động của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, lợi ích cá nhân chính đáng lại có tác động thúc đẩy đạo đức xã hội phát triển, ngược lại, đạo đức xã hội là phương thức điều chỉnh quan hệ lợi ích hiệu quả, góp phần định hướng cho sự phát triển lợi ích cá nhân chính đáng. Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ tha hóa lợi ích cá nhân và theo đó là sự xuống cấp về đạo đức xã hội ngày càng tăng thì giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai nhân tố trên sẽ góp phần quan trọng làm cho cả lợi ích cá nhân chính đáng và đạo đức xã hội đồng thời phát triển.

 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCSĐT - Thời gian qua, hệ thống các loại thị trường ở nước ta đã được hình thành. Tuy nhiên, đối chiếu với một nền kinh tế thị trường vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, hiện đại và hội nhập quốc tế và tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế nước ta thì nhìn một cách tổng quát, đến nay vẫn còn tình trạng chưa ăn khớp, chưa đồng bộ, vận hành chưa thông suốt ở một số thị trường và phân đoạn thị trường ở Việt Nam.

 • Bàn về việc xây dựng thể chế pháp quyền của công dân ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cho đến nay, ở Việt Nam, quan điểm và cách thức xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chủ yếu tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp quyền trong tổ chức bộ máy và tổ chức vận hành của Nhà nước, mà hầu như chưa chú ý đúng mức đến việc xây dựng thể chế pháp quyền của công dân với vai trò là nền móng và mục đích tổ chức, hoạt động của Nhà nước pháp quyền.

 • Chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Ở Việt Nam, chính sách an sinh xã hội là một bộ phận cấu thành của chính sách xã hội, chính sách công về xã hội. Từ góc độ khoa học có thể xem xét chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới như là quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực thi chính sách nhằm góp phần bảo đảm phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, phát triển con người và phát triển xã hội bền vững ở nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn.

 • Chính sách Kinh tế mới của V.I. Lê-nin và ý nghĩa thời đại của nó

  TCCSĐT - Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I. Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã hội đó là Chính sách Kinh tế mới được soạn thảo năm 1921. Chính sách Kinh tế mới của V.I. Lê-nin đến nay vẫn có ý nghĩa thời đại to lớn, nhất là trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Ngày 21-02-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung công điện như sau:

Video