Thứ Hai, 27/3/2017
 • An sinh xã hội và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - An sinh xã hội và công bằng xã hội là mơ ước của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Ở Việt Nam, cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Những đặc điểm cơ bản của pháp luật về kinh tế Việt Nam trong 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã tích cực, chủ động sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm đáp ứng những yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hệ thống pháp luật về kinh tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mạnh mẽ về sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về kinh tế.

 • Nâng cao vị trí, vai trò đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế

  TCCSĐT - Ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 46/SL, quy định về hoạt động của luật sư Việt Nam. Từ đó, qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, đến nay Liên đoàn luật sư Việt Nam có khoảng trên 10.000 thành viên. Cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra những yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực tư vấn, tranh tụng… của luật sư. Do đó, tạo dựng một đội ngũ luật sư đáp ứng những yêu cầu khách quan trên đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

 • Tai biến môi trường - Một mặt trận an ninh phi truyền thống nóng bỏng

  TCCS - Tai biến môi trường là khái niệm được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Tai biến môi trường đã và đang gây ra những quan ngại lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại, phát triển của con người và đã trở thành mặt trận an ninh phi truyền thống nóng bỏng. Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc năm 2004(1) cũng đã khẳng định an ninh phi truyền thống gồm an ninh con người, an ninh cộng đồng và bao hàm 7 lĩnh vực chính là kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, cộng đồng và chính trị.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình xác lập mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

  TCCSĐT - Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bằng việc thông qua bản Hiến pháp năm 1946, một mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm chính trị của đất nước đã được thiết lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Ủy ban khởi thảo Hiến pháp đã kế thừa những tư tưởng văn minh, tiến bộ về lập pháp của nhân loại để hiến định mô hình tổ chức này - một mô hình hữu hiệu, vẫn còn nguyên giá trị đối với việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.

 • Về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng

  TCCSĐT - Tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên chính là mặt trái của quyền lực, khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền và mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Những nguyên nhân khách quan ấy thực ra chỉ là những điều kiện có thể làm nảy sinh tiêu cực và suy thoái về đạo đức, còn những tiêu cực và suy thoái ấy có diễn ra hay không lại do những nguyên nhân chủ quan quyết định.

 • V. I. Lê-nin và tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội

  TCCSĐT - Ngày nay, người ta nhắc đến V. I. Lê-nin và tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của ông với những thái độ và quan điểm không giống nhau. Việc đánh giá di sản của V. I. Lê-nin trở thành vấn đề thời sự và có liên quan đến vận mệnh, tiền đồ của chủ nghĩa xã hội, cũng như sự vận dụng những tư tưởng của V. I. Lê-nin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở trên thế giới hiện nay.

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân

  TCCSĐT - Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng (01-2016) xác định phương hướng hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, việc triển khai thực hiện phương hướng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

 • Đổi mới giáo dục ở Việt Nam nhằm tạo công bằng xã hội và phát triển bền vững

  TCCSĐT - Mở rộng cơ hội đến trường ở tất cả các cấp bậc giáo dục là biểu hiện trực tiếp sinh động của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, đồng thời phản ánh nguyên tắc công bằng xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 • “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là dân chủ và thực hành dân chủ

  TCCSĐT - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đúng như phương châm mà Đảng ta đã xác định: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.

 • Phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam: Cần hướng đến cách làm bài bản, chuyên nghiệp

  TCCSĐT - Du lịch Việt Nam hiện đang trên đà cất cánh với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, từng bước xây dựng được hình ảnh nhất định trong thị trường. Trước thách thức của toàn cầu hóa và sức ép cạnh tranh của các điểm đến trên thế giới, xây dựng thương hiệu được xác định là một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 • Xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng trung ương

  TCCSĐT - Xác định được các vị trí việc làm giúp cho cơ quan quản lý, sử dụng nhân lực có thể xác định được số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan mình. Đây là giải pháp quan trọng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước.

 • Nâng cao chất lượng đảng viên - Vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(1). Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, là cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong những năm đổi mới

  TCCSĐT - Từ những quan niệm được đưa ra trong văn kiện tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994), đến Hiến pháp năm 2013, bản chất và đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được bổ sung, phát triển và định hình khá rõ nét. Đây là định hướng quan trọng để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, đồng thời đề ra giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thực tiễn.

 • Đổi mới công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Hơn 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...” nhằm thực hiện mục tiêu: “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-3-2017. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore. Nội dung toàn văn Tuyên bố chung như sau:

Video