Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Chủ thể tạo nên năng lực quản lý nhà nước, xét cho cùng, chính là đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phải nâng tầm năng lực, tư duy, khả năng hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này là một giải pháp quan trọng.

 • Ph. Ăng-ghen bàn về chức năng xã hội của nhà nước và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta cần thực hiện tốt chức năng xã hội của Nhà nước. Vì thế, việc nghiên cứu quan điểm của Ph. Ăng-ghen về chức năng xã hội của nhà nước và vận dụng vào giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay là cần thiết.

 • Nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

  TCCS - Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do vậy, cần nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay để tranh thủ được thời cơ cũng như giải quyết được những thách thức trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

 • Bảy mươi năm “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” - Giá trị thời đại và ý nghĩa đối với Việt Nam

  TCCS - Mặc dù còn có những hạn chế bởi điều kiện lịch sử khi ra đời và những khác biệt về quan điểm chính trị giữa các thành viên trong Ban Soạn thảo cũng như giữa các quốc gia, song có thể nói những tư tưởng lớn của “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” về đạo đức, chính trị và pháp lý cho đến nay vẫn mang giá trị thời đại.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

  TCCS - Những thời cơ, vận hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng được mở ra cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều và nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các quốc gia khác đang hiện hữu, nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu, trong đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ đóng vai trò trụ cột.

 • Xây dựng văn hóa trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam

  TCCS - Đổi mới hệ thống chính trị cần đến tác nhân văn hóa, nhờ có sự tham dự của văn hóa vào tổ chức và hoạt động của nó mà hệ thống chính trị mới thực sự dân chủ, khoa học, nhân văn. Đó là một hệ thống chính trị của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một hệ thống chính trị xác lập vai trò chủ thể là nhân dân, đồng thời bảo đảm những điều kiện chính trị - pháp lý và môi trường dân chủ - đoàn kết - đồng thuận để nhân dân thực sự là chủ và làm chủ, phát huy được vai trò người chủ của xã hội.

 • Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân với sự phát triển bền vững của đất nước

  TCCSĐT - Văn hóa kinh doanh hay cụ thể hơn là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân chính là thành tố hết sức quan trọng bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của đất nước. Có thể thấy nhiều doanh nghiệp và doanh nhân ở nước ta hiện nay chưa xây dựng được một thương hiệu đủ uy tín và bản sắc văn hóa riêng để có đủ khả năng chinh phục khách hàng nên nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân càng trở nên cấp thiết.

 • Đánh giá chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong quản trị nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam. Kể từ năm 2001 đến nay, chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước đã có những đổi mới quan trọng, song vẫn còn những bất cập cần tiếp tục giải quyết. Trên cơ sở khái quát về chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước từ năm 2001 đến nay, bài viết tập trung đánh giá trên giác độ quá trình hoàn thiện chính sách, đồng thời nêu lên một số vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện chính sách trong giai đoạn tới.

 • Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh văn hóa và ứng phó của Việt Nam

  TCCS - Toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh..., đặt các quốc gia trên thế giới trước những thời cơ và thách thức to lớn. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đấu tranh chống khuynh hướng đồng hóa về văn hóa trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  TCCS - Phê bình văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và nhạy cảm trong đời sống văn hóa, có tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần của xã hội. Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phê bình văn học, nghệ thuật là yêu cầu bức thiết đang được đặt ra đối với nền văn học và văn hóa nước ta.

 • Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

  TCCS - Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp, có tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, tuổi thọ người dân được nâng lên, tỷ suất sinh giảm... Điều này khiến cho tỷ lệ lao động trên số người hưởng lương hưu thấp đã và đang đặt ra những yêu cầu khách quan, cấp bách của việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế của đất nước, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại; hướng tới BHXH toàn dân, tạo bước đột phá để BHXH thực sự là trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

 • Về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

  TCCS - Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và được lồng ghép, thể hiện rõ trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của các bộ, ngành, địa phương. Với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sắc của Chính phủ, các bộ, ngành, qua đánh giá tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm trong mỗi giai đoạn thực hiện, hệ thống năng lượng của Việt Nam sẽ phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Điều hành chính sách tài chính - tiền tệ chặt chẽ nhằm ổn định nền kinh tế

  TCCS - Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, bởi vậy mọi biến động của kinh tế thế giới và khu vực đều có tác động tức thời đến kinh tế Việt Nam. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam hiện nay.

 • Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế

  TCCS - Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 khó có thể chỉ dựa vào các nguồn lực tài chính công trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn trong cân đối và nợ công cao. Do đó, việc huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế nước ta.

 • Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCS - Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới của đất nước đã khẳng định: Để nền kinh tế thị trường giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, cần có vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video