Thứ Sáu, 18/8/2017
 • Phát huy những thành tựu trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015

  TCCS - Mặc dù tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia; ở trong nước sản xuất và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục phấn đấu để góp phần nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Phát huy truyền thống, nỗ lực đạt những thành tích to lớn hơn, góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Lời Bộ Biên tập: Ngày 29-12-2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo và có bài phát biểu đánh giá những kết quả công tác ngành tuyên giáo năm 2015; định hướng công tác tuyên giáo năm 2016 và những năm tiếp theo. Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

 • Những tác động của hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam

  TCCS - Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Tới nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước ASEAN. Trong tiến trình này có sự tác động không nhỏ của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết.

 • Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

  TCCS - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

 • Thành công của Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

  TCCS - Đại hội đảng bộ các cấp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sự thành công ấy là kết quả tất yếu từ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Đảng ta, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; quy hoạch cán bộ các cấp và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tổ chức lớp dự nguồn cao cấp và luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW và Quy chế bầu cử trong Đảng.

 • Về lựa chọn đúng các ưu tiên trong chiến lược phát triển

  TCCS - Để đất nước có thể phát triển nhanh và bền vững, có nhiều việc quan trọng phải làm. Trong đó, lựa chọn đúng các ưu tiên trong chiến lược phát triển là loại công việc quan trọng hàng đầu. Nước ta không ít lần đề ra các chiến lược phát triển, trong đó có xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, thậm chí được trình bày một cách đầy đủ và toàn diện, có những chỉ tiêu rất cụ thể, có cả những khẩu hiệu và chọn khâu đột phá.

 • Xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

  TCCS - Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; xác định các giải pháp sát, đúng, trúng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay là yêu cầu đặt ra vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

 • Phát triển nhận thức của Đảng ta về một số nội dung cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu và thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, chế độ phân phối và hội nhập kinh tế quốc tế từng bước phát triển, tiến tới hình thành những nét cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta

  TCCS - Thực hiện một cách đúng đắn nguyên tắc Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị là điều kiện cơ bản quyết định để Nhà nước thực sự trở thành của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; các đoàn thể thực sự là cơ sở của chính quyền nhân dân. Đồng thời, điều đó cũng giúp cho bản thân Đảng ngày càng trở nên trong sạch, vững mạnh và nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình.

 • Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay

  TCCS - Kinh nghiệm 85 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 70 năm cầm quyền của Đảng ta khẳng định, một trong những bài học thành công là, luôn cảnh giác, chủ động dự báo và kiên quyết khắc phục có hiệu quả những thách thức, nguy cơ đối với cách mạng, trước nhất từ trong nội bộ Đảng. Trong bối cảnh mới hết sức phức tạp, có mặt diễn biến khôn lường, hiện nay, cùng với những vận hội mới, thời cơ mới, Đảng đứng trước những hiện trạng đáng cảnh báo, những thách thức mới.

 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân. Đó là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là nước ta có điểm xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

 • Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam

  TCCSĐT - Công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. “Lịch sử xây dựng và phấn đấu của quân đội ta trước hết là lịch sử Đảng lãnh đạo quân đội; quá trình trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta gắn liền với việc không ngừng củng cố và tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Công tác đảng, công tác chính trị đã là linh hồn và mạch sống của quân đội ta, làm cho quân đội ta thực sự trở thành một quân đội của dân tộc, của giai cấp, một quân đội tất thắng”(1).

 • Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

  TCCS - Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó có việc củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội.Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội đi vào cuộc sống, cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong thời gian tới.

 • Đổi mới và tiếp tục giải quyết những vấn đề đặt ra, không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay

  TCCS - Một trong những nhiệm vụ bảo đảm cho Đảng hoàn thành trọng trách cầm quyền là phải tiếp tục đổi mới, từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với sự vận động của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 • Nhìn lại sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sau 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là một trong 15 vấn đề quan trọng được đề cập trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII và là một trong 6 nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong nhiệm kỳ tới. Việc ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI cũng thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về vấn đề này.

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Video