Thứ Tư, 19/12/2018
 • Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Một trong 15 nội dung Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) là xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo cáo chính trị cũng đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ thứ sáu là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa.

 • Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội

  TCCSĐT - C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lê-nin… được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là thế giới Người hiền, bởi với quan điểm duy vật biện chứng, khoa học, các ông đã nhận thức được xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại nên hướng mục tiêu loài người vào xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa - xã hội văn hóa.

 • Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Với nông dân chiếm hơn 70 dân số và hơn 50% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam là quốc gia nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước mà trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân đích thực là chủ thể của quá trình này.

 • Tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, mô hình kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn, đã có bước phát triển to lớn, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn, góp nguồn lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, cạnh tranh và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, trong đó một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng

  TCCSĐT - Hiện nay, cùng với ngành nông nghiệp cả nước, ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng cũng đang trong quá trình hội nhập. Lâm Đồng xác định để nông sản của tỉnh có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì cần vai trò tiên phong đi đầu của các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, ứng dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến, hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 • Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Hiện nay, nhiều quan điểm tuyệt đối hóa sự xung đột giữa lợi ích cá nhân với đạo đức xã hội, đặc biệt trước tác động của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, lợi ích cá nhân chính đáng lại có tác động thúc đẩy đạo đức xã hội phát triển, ngược lại, đạo đức xã hội là phương thức điều chỉnh quan hệ lợi ích hiệu quả, góp phần định hướng cho sự phát triển lợi ích cá nhân chính đáng. Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ tha hóa lợi ích cá nhân và theo đó là sự xuống cấp về đạo đức xã hội ngày càng tăng thì giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai nhân tố trên sẽ góp phần quan trọng làm cho cả lợi ích cá nhân chính đáng và đạo đức xã hội đồng thời phát triển.

 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCSĐT - Thời gian qua, hệ thống các loại thị trường ở nước ta đã được hình thành. Tuy nhiên, đối chiếu với một nền kinh tế thị trường vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, hiện đại và hội nhập quốc tế và tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế nước ta thì nhìn một cách tổng quát, đến nay vẫn còn tình trạng chưa ăn khớp, chưa đồng bộ, vận hành chưa thông suốt ở một số thị trường và phân đoạn thị trường ở Việt Nam.

 • Bàn về việc xây dựng thể chế pháp quyền của công dân ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cho đến nay, ở Việt Nam, quan điểm và cách thức xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chủ yếu tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp quyền trong tổ chức bộ máy và tổ chức vận hành của Nhà nước, mà hầu như chưa chú ý đúng mức đến việc xây dựng thể chế pháp quyền của công dân với vai trò là nền móng và mục đích tổ chức, hoạt động của Nhà nước pháp quyền.

 • Chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Ở Việt Nam, chính sách an sinh xã hội là một bộ phận cấu thành của chính sách xã hội, chính sách công về xã hội. Từ góc độ khoa học có thể xem xét chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới như là quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực thi chính sách nhằm góp phần bảo đảm phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, phát triển con người và phát triển xã hội bền vững ở nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn.

 • Chính sách Kinh tế mới của V.I. Lê-nin và ý nghĩa thời đại của nó

  TCCSĐT - Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I. Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã hội đó là Chính sách Kinh tế mới được soạn thảo năm 1921. Chính sách Kinh tế mới của V.I. Lê-nin đến nay vẫn có ý nghĩa thời đại to lớn, nhất là trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay.

 • Phát triển mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Nhận diện, kiến tạo và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hoàn bị ở nước ta hiện nay, cho tới giờ, vẫn đang là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn nan giải nhất. Dù các vấn đề liên quan được kiến giải, sử dụng khá phổ biến, rộng rãi: “chủ nghĩa xã hội thị trường và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, nhưng dường như vẫn chưa ngang tầm với thực tiễn phức tạp, nên sự bàn luận trong giới lý luận và các nhà tổ chức thực tiễn vẫn không ngớt sôi nổi, thậm chí khác biệt nhau và hết sức lý thú(1).

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Nhận thức và những vấn đề đặt ra

  TCCSĐT - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tương thích với nó là một quá trình hoàn thiện, đổi mới và sáng tạo không ngừng trong nhận thức, tư duy lý luận và thực tiễn. Những thiết kế cụ thể để tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

 • Nhận thức khoa học - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI

  TCCSĐT - Từ đầu thế kỷ XXI, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam một cách khoa học - thực tiễn phải đặt ra một cách nghiêm túc thì mới có căn cứ tin cậy trong hoạt động thực tiễn có kết quả, vì thực tiễn trong nước và thế giới biến đổi nhanh và sâu rộng.

 • Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng

  TCCSĐT - Với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với tấm gương của một nhà yêu nước lớn, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, một tấm gương mẫu mực về lòng tận tụy, trung thành, hy sinh xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Lê Duẩn đã đi vào lịch sử như một nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn - Người luôn trăn trở tìm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  TCCSĐT - Đặc điểm nổi bật trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng gần 60 năm của Tổng Bí thư Lê Duẩn là luôn luôn xuất phát từ tình hình thực tế để tìm ra những hướng đi, cách làm phù hợp, đưa phong trào cách mạng tiến lên, không chấp nhận, bằng lòng với những kết luận có sẵn. Một trong những minh chứng khẳng định điều này là những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những năm cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiêu điểm

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đại hội Hội Nông dân

Sáng 12-12, Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trong cả nước.

Video