Thứ Hai, 20/2/2017
 • Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

  TCCS - Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 • Công an nhân dân Việt Nam trung thành, tận tụy, vì nước, vì dân quên thân phục vụ

  TCCSĐT - Ra đời trong không khí sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chăm lo giáo dục, rèn luyện, suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn xứng đáng là một lực lượng “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”(1).

 • Tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế - thách thức trong triển khai và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

  TCCS - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo dựng một cơ chế tài chính, một mạng lưới an sinh xã hội thiết yếu, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời bảo đảm cho người lao động có thể giải quyết, khắc phục những rủi ro trong cuộc sống khi về già.

 • Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Lối thoát cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  TCCS - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội to lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, song chính trong cơ hội đó lại hàm chứa những thách thức gay gắt, nhất là khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, đặt ra cho yêu cầu phải tìm một hướng đi đúng đắn cho nhóm ngành hàng chủ lực này.

 • Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân

  TCCS - Với việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các kết quả đáng ghi nhận, từ tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương cho thấy, nếu chúng ta đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các hợp tác xã kiểu mới thì đây là yếu tố rất quan trọng, là khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân Việt Nam.

 • Toàn cầu hóa từ góc nhìn văn hóa

  TCCS - Phần lớn các học giả hiện nay đều cho rằng, bản chất của toàn cầu hóa là mối tương tác giữa người và người được mở rộng ở cấp độ toàn cầu và những hệ quả phát sinh từ đó. Toàn cầu hóa ngày càng được khẳng định là xu thế khách quan, tất yếu, được mở rộng từ kinh tế sang các mặt khác của đời sống xã hội, như chính trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng,... Nếu toàn cầu hóa kinh tế đã trở nên quen thuộc thì toàn cầu hóa văn hóa đang đặt ra nhiều băn khoăn cần lý giải.

 • Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

  TCCSĐT - Cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL ngày 16-02-1947 về chế độ Hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ. Kể từ đó, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện thường xuyên, trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 • Xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp xã theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

  TCCSĐT - Để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, rất cần thể chế hóa tinh thần Hiến pháp theo hướng đổi mới, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của mô hình chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhất là mô hình chính quyền xã trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam

  TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 • Đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin hiện nay

  TCCS - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và nhiều văn kiện các Đại hội Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

 • Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  TCCS - Có một thời gian dài nền kinh tế nước ta tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng (vốn, lao động và khai thác tài nguyên) và nghiêng nhiều về yếu tố vốn hơn là yếu tố lao động. Trong khi đó, vốn nước ta còn thiếu, lao động lại khá dồi dào, năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp không nhiều cho tăng trưởng. Tình trạng này là nguyên nhân cơ bản làm cho tăng trưởng kinh tế của nước ta thiếu bền vững, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện.

 • Từ quan điểm của C. Mác về những xu hướng phát triển chủ yếu của lực lượng sản xuất, suy nghĩ về vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam

  TCCSĐT - Muốn không ngừng nâng cao mức sống thì phải phát triển sản xuất mà trước hết là phát triển lực lượng sản xuất. Nghiên cứu quan điểm của C. Mác về những xu hướng phát triển chủ yếu của lực lượng sản xuất và qua đó, vận dụng vào lý giải vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam là việc làm cần thiết.

 • Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

  TCCSĐT - Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, đó là mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị nước ta mà Đảng đã xác định.

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

 • Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?

  TCCS - Theo dõi một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng gần đây cho thấy có một số người đưa ra những quan điểm xa lạ với quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là những phát biểu đó ngày càng nhiều và cao giọng hơn trước. Tiếp sức còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế.

Tiêu điểm

Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu về kinh tế-xã hội

TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 11-02.

Video