Thứ Hai, 27/3/2017
 • Tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

  TCCS - Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần thiết lập vị thế mới của Việt Nam và được xác định là một động lực thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ nước ta, nhằm khai thác có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, thu hút nguồn lực và công nghệ nước ngoài để nâng cao và phát triển trình độ khoa học và công nghệ trong nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hội nhập vào nền kinh tế tri thức của thế giới.

 • Vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  TCCS - Vấn đề dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi quốc gia có một hay nhiều tộc người cả trong lịch sử và trong thế giới hiện đại. Nó ảnh hưởng đến sự ổn định, tồn tại và phát triển của nhà nước, thể chế chính trị ở quốc gia đó nếu không được giải quyết đúng đắn.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong công cuộc đổi mới hiện nay

  TCCSĐT - Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những quan sát và phân tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề quốc tế và thời đại, cách ứng xử của Người trên trường quốc tế đã hình thành nên hệ thống lý luận, quan điểm, nguyên lý thực tế, sâu sắc cũng như những hành động đối ngoại chuẩn mực, hiệu quả, định hướng cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam.

 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính

  TCCSĐT - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước.

 • Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  TCCSĐT - Tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP), dù có những thách thức nhất định, song cũng là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh hơn công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như tận dụng tối đa những lợi ích mà TPP đem lại.

 • Làm gì để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  TCCS - Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 • Xã hội tri thức - Công cụ đầy hứa hẹn để phát triển con người và xã hội bền vững

  TCCSĐT - Xã hội tri thức là một kiểu xã hội dựa trên việc không ngừng sản xuất và sử dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, để phát triển con người trên toàn hành tinh một cách công bằng, an sinh và bền vững.

 • Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  TCCS - Thời gian qua Việt Nam đã tích cực tham gia các hiệp định thương mại quốc tế và khu vực, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, tận dụng được nhiều cơ hội lớn thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho xã hội.

 • Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

  TCCS - Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 • Công an nhân dân Việt Nam trung thành, tận tụy, vì nước, vì dân quên thân phục vụ

  TCCSĐT - Ra đời trong không khí sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chăm lo giáo dục, rèn luyện, suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn xứng đáng là một lực lượng “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”(1).

 • Tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế - thách thức trong triển khai và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

  TCCS - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo dựng một cơ chế tài chính, một mạng lưới an sinh xã hội thiết yếu, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời bảo đảm cho người lao động có thể giải quyết, khắc phục những rủi ro trong cuộc sống khi về già.

 • Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Lối thoát cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  TCCS - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội to lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, song chính trong cơ hội đó lại hàm chứa những thách thức gay gắt, nhất là khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, đặt ra cho yêu cầu phải tìm một hướng đi đúng đắn cho nhóm ngành hàng chủ lực này.

 • Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân

  TCCS - Với việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các kết quả đáng ghi nhận, từ tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương cho thấy, nếu chúng ta đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các hợp tác xã kiểu mới thì đây là yếu tố rất quan trọng, là khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân Việt Nam.

 • Toàn cầu hóa từ góc nhìn văn hóa

  TCCS - Phần lớn các học giả hiện nay đều cho rằng, bản chất của toàn cầu hóa là mối tương tác giữa người và người được mở rộng ở cấp độ toàn cầu và những hệ quả phát sinh từ đó. Toàn cầu hóa ngày càng được khẳng định là xu thế khách quan, tất yếu, được mở rộng từ kinh tế sang các mặt khác của đời sống xã hội, như chính trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng,... Nếu toàn cầu hóa kinh tế đã trở nên quen thuộc thì toàn cầu hóa văn hóa đang đặt ra nhiều băn khoăn cần lý giải.

 • Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

  TCCSĐT - Cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL ngày 16-02-1947 về chế độ Hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ. Kể từ đó, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện thường xuyên, trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-3-2017. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore. Nội dung toàn văn Tuyên bố chung như sau:

Video