Thứ Sáu, 22/6/2018
 • Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Một trong 15 nội dung của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) là “Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”(1). Nội dung này hàm chứa nhiều nhận thức mới của Đảng về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong điều kiện mới.

 • Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay

  TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiên cứu giải quyết lợi ích giữa dân tộc và quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán của Người và được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong mọi quyết sách phát triển đất nước.

 • Những thách thức với tổ chức công đoàn và hệ thống chính trị khi Việt Nam thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong TPP

  TCCSĐT - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm, thúc đẩy đổi mới, tăng năng suất lao động, tính cạnh tranh, giảm nghèo, nâng cao mức sống, nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị cũng như công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường ở các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kèm theo đó là 2 năm sau khi TPP được ký kết, các quốc gia thành viên phải thực thi các cam kết hết sức chặt chẽ với mức độ bắt buộc thực thi cao hơn tất cả các FTA khác đã ký kết hoặc đang đàm phán, trong đó, có những cam kết cụ thể, chuyên biệt về vấn đề lao động, công đoàn.

 • Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc năm 1948, đã nêu nội dung cơ bản là: “Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình”.

 • Xây dựng, phát huy vai trò của nông dân trên cơ sở văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng: Xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện phương hướng do Đại hội XII của Đảng đặt ra, cần phải thực hiện các giải pháp sau:

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhanh chóng như hiện nay, quốc gia nào muốn phát triển phải đi nhanh vào nền kinh tế tri thức. Bởi vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là bước đi tất yếu mà Việt Nam sẽ phải trải qua. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đưa ra những chủ trương, đường lối, chính sách thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức hiện nay.

 • Những biểu hiện sinh động của sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, dân tộc ta. Đến văn kiện Đại hội XII, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được biểu hiện sinh động trong sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng, thực sự trở thành giá trị to lớn đối với con đường đi lên của dân tộc.

 • Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nêu rõ: phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày.

 • An sinh xã hội và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - An sinh xã hội và công bằng xã hội là mơ ước của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Ở Việt Nam, cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Những đặc điểm cơ bản của pháp luật về kinh tế Việt Nam trong 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã tích cực, chủ động sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm đáp ứng những yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hệ thống pháp luật về kinh tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mạnh mẽ về sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về kinh tế.

 • Nâng cao vị trí, vai trò đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế

  TCCSĐT - Ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 46/SL, quy định về hoạt động của luật sư Việt Nam. Từ đó, qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, đến nay Liên đoàn luật sư Việt Nam có khoảng trên 10.000 thành viên. Cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra những yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực tư vấn, tranh tụng… của luật sư. Do đó, tạo dựng một đội ngũ luật sư đáp ứng những yêu cầu khách quan trên đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

 • Tai biến môi trường - Một mặt trận an ninh phi truyền thống nóng bỏng

  TCCS - Tai biến môi trường là khái niệm được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Tai biến môi trường đã và đang gây ra những quan ngại lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại, phát triển của con người và đã trở thành mặt trận an ninh phi truyền thống nóng bỏng. Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc năm 2004(1) cũng đã khẳng định an ninh phi truyền thống gồm an ninh con người, an ninh cộng đồng và bao hàm 7 lĩnh vực chính là kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, cộng đồng và chính trị.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình xác lập mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

  TCCSĐT - Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bằng việc thông qua bản Hiến pháp năm 1946, một mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm chính trị của đất nước đã được thiết lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Ủy ban khởi thảo Hiến pháp đã kế thừa những tư tưởng văn minh, tiến bộ về lập pháp của nhân loại để hiến định mô hình tổ chức này - một mô hình hữu hiệu, vẫn còn nguyên giá trị đối với việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.

 • Về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng

  TCCSĐT - Tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên chính là mặt trái của quyền lực, khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền và mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Những nguyên nhân khách quan ấy thực ra chỉ là những điều kiện có thể làm nảy sinh tiêu cực và suy thoái về đạo đức, còn những tiêu cực và suy thoái ấy có diễn ra hay không lại do những nguyên nhân chủ quan quyết định.

 • V. I. Lê-nin và tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội

  TCCSĐT - Ngày nay, người ta nhắc đến V. I. Lê-nin và tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của ông với những thái độ và quan điểm không giống nhau. Việc đánh giá di sản của V. I. Lê-nin trở thành vấn đề thời sự và có liên quan đến vận mệnh, tiền đồ của chủ nghĩa xã hội, cũng như sự vận dụng những tư tưởng của V. I. Lê-nin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở trên thế giới hiện nay.

Tiêu điểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). TCCSĐT xin chân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Video