Thứ Năm, 27/4/2017
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: Giá trị và sự vận dụng trong nền báo chí Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ Thanh niên từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng, góp phần dẵn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

 • Vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước

  TCCSĐT - Cách đây 68 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Kể từ đó, tư tưởng thi đua ái quốc của Người đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020

  TCCSĐT - Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Và, “những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 • Nhà nước phục vụ và kiến tạo phát triển trên cơ sở cách tiếp cận dựa trên quyền con người ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện phương hướng này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển sang mô hình Nhà nước phục vụ và kiến tạo phát triển ở Việt Nam.

 • Chiến lược nhân tài - Một đòi hỏi cấp bách của hiện đại hóa và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc ta đã chứng minh vai trò trọng yếu của trí thức, nhân tài. Đặc biệt, ngày nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, khi mà sức cạnh tranh của các quốc gia dựa trên sức mạnh mềm trong đối nội và đối ngoại thì chiến lược nhân lực, nhân tài là một trong những vấn đề quyết định thắng lợi.

 • Bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong các mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là “…giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”(1) để phát triển đất nước. Nhiệm vụ bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển đất nước càng khó khăn, phức tạp hơn trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 16 đến ngày 22-5-2016)

  TCCSĐT - Ngày 16-5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

 • Mỗi đại biểu cần phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tham gia Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi được bầu và giữ chức Chủ tịch nước, trả lời các nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ tham gia bầu cử là vì dân, vì nước chứ không phải vì công danh, phú quý, không mảy may ẩn chứa tư lợi.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

  TCCSĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày hội để cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 • Tránh những khiếm khuyết khi vận động bầu cử

  TCCSĐT - Trong một số cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước đây, có một số ứng cử viên thường mắc phải những khiếm khuyết làm cho cử tri phân vân, kém phần tin tưởng. Trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên nên thận trọng và khắc phục tối đa các khiếm khuyết đó.

 • Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 09 đến ngày 15-5-2016)

  TCCSĐT - Các Hiệp định thương mại như như FTA, TPP, AEC đang tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế. Nhưng cơ hội này cũng đặt ra thách thức đòi hỏi cần có sự chuẩn bị sẵn sàng khi tham gia. Một trong những yêu cầu cấp bách là cần xây dựng hệ thống quản lý tài chính minh bạch, tiên tiến dựa trên các chuẩn mực quốc tế.

 • Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 09-5 đến ngày 15-5-2016)

  TCCSĐT - Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít) và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã sang Việt Nam bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 15 đến ngày 17-5-2016. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

 • Quá trình hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam

  TCCSĐT - Tại Việt Nam, bầu cử có tính chất pháp lý rất cao, đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương; là phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 với nhiều điểm mới quan trọng là một bước để hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam.

 • Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị.

 • Phát huy quyền của phụ nữ trong ứng cử, bầu cử

  TCCSĐT - Bầu cử là quá trình cử tri cả nước đưa ra quyết định của họ theo các cách thức mà pháp luật quy định để chọn ra các đại biểu đại diện cho mình nắm giữ những chức vụ trong cơ quan dân cử của chính quyền ở Trung ương và địa phương trong phạm vi lãnh thổ của đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 26 đến 27-4.

Video