Thứ Sáu, 23/8/2019
Báo chí Công an nhân dân - Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận
7/3/2019 23:15' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa - Nguồn:cand.com.vn

Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận; trong đó, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống chính trị, đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngộ nhận, độc hại; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Báo chí góp phần đấu tranh vạch trần các thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước của người dân; cường điệu những sai lầm, khuyết điểm của một số cơ quan chức năng; xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên internet, nhất là đối với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thật sự là diễn đàn trao đổi, học tập nâng cao trình độ lý luận, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; là cầu nối giữa lực lượng Công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; là phương tiện cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lãnh đạo Nha Công an Trung ương chỉ đạo xuất bản tờ báo “Công an mới” vào ngày 01-11-1946, rồi tới tờ nội san mang tên “Rèn luyện” để thực hiện nhiệm vụ: “Thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên cường, kỷ luật sắt, bền bỉ trong chiến đấu”. Từ chỗ chỉ có 2 tờ báo, tạp chí, đến nay, sau hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống báo chí Công an nhân dân đã phát triển đầy đủ các loại hình từ báo in, báo điện tử đến báo nói, báo hình, cùng các bản tin nội bộ chuyên sâu theo chuyên đề để phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Thực tiễn chứng minh rằng, báo chí Công an nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận. Cụ thể là:

Thứ nhất, báo chí Công an nhân dân tích cực tuyên truyền, bảo vệ, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên mọi lĩnh vực công tác công an. Báo chí Công an nhân dân xung kích tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Đồng thời, báo chí Công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về tính chất gay go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài của cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm ở từng thời kỳ cách mạng.

Thứ hai, báo chí Công an nhân dân chủ động, tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền các quan điểm độc hại, sai trái, thù địch cũng như đưa ra các cách thức đấu tranh ngăn chặn. Nhiều bài viết đi sâu phân tích, nhận diện hoạt động tuyên truyền các quan điểm độc hại, sai trái, thù địch trên nhiều phương diện, khía cạnh như chủ thể tiến hành, đối tượng tác động, phương thức, thủ đoạn, hậu quả. Đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại, các vấn đề về chủ quyền biển, đảo… Đây là những “cẩm nang” hướng dẫn các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh nhân dân trong tổ chức cách thức, biện pháp đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, báo chí Công an nhân dân luôn bám sát cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần vạch rõ chân tướng của những tổ chức, cá nhân có hoạt động tuyên truyền các thông tin độc hại, sai trái, thù địch, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Nhiều bài viết đi sâu phân tích, vạch rõ bản chất của những tổ chức, cá nhân chống phá Nhà nước ta, đặc biệt là các tổ chức phản động lưu vong người Việt và các tổ chức, cá nhân chống đối chính trị trong nước. Nhìn chung, những bài viết về các đối tượng này đã thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, không chỉ có tác dụng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ công an, mà còn định hướng dư luận, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế với việc xử lý đối tượng cơ hội chính trị, hạn chế các luận điệu xuyên tạc.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được nêu trên, báo chí Công an nhân dân cũng không tránh khỏi những hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Hệ thống báo chí công an nhân dân nhiều về số lượng nhưng chất lượng chưa tương xứng; còn thiếu những bài viết có “sức nặng” trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Một số tờ báo, tạp chí, công tác nghiên cứu, thông tin lý luận chưa theo kịp thực tiễn; nhiều vấn đề mới về lý luận đặt ra trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự chưa được tổ chức nghiên cứu, phổ biến, thông tin kịp thời. Chưa có nhiều bài viết sâu sắc đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”; vẫn còn những bài viết kém tính giáo dục, tính định hướng… Các hình thức đấu tranh phản bác trên báo chí Công an nhân dân chưa thực sự phong phú. Quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, với các tạp chí ngoài ngành trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn ít.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới vẫn là xu thế lớn, song xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố, tranh chấp về tài nguyên, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với nhiều cơ hội đi cùng những thách thức, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta sẽ ngày càng phức tạp. Các thế lực thù địch và phản động tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá ta trên mặt trận tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa..., dưới nhiều hình thức và chiêu bài, nhất là lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ra sức phá hoại chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá, gây chia rẽ tư tưởng, mất đoàn kết trong một số cơ quan, ban, ngành và địa phương; Chúng lôi kéo tụ tập đông người, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược ngày càng tinh vi, thâm độc. Đứng trước bối cảnh đó, báo chí Công an nhân dân cần nhận rõ, nâng cao trách nhiệm xã hội, nhận thức đầy đủ khó khăn, thách thức; các bài viết cần thông tin nhanh, nhạy, khách quan, trung thực, phản biện trúng, đúng, có trách nhiệm, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sự đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ báo chí Công an nhân dân phải nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi, thách thức trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; phải có trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật nhằm thống nhất nhận thức và hành động. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mài sắc vũ khí trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí Công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; tổ chức nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện lý luận Công an nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết, báo chí Công an nhân dân phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, nắm vững các quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phát hiện những vấn đề mới, những vấn đề chưa được làm sáng tỏ hoặc còn mâu thuẫn trong nhận thức để có những bài viết chuyên sâu, đóng góp cơ sở thực tiễn làm luận cứ để tham mưu Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, hoàn thiện và nâng tầm thành nghệ thuật đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; phòng, chống các loại tội phạm trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hai là, phát huy vai trò là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, khẳng định tính cách mạng, khoa học, thực tiễn và tính chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí Công an nhân dân cần làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra “sức đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…; đồng thời, làm rõ những thuận lợi, thời cơ, thách thức; những yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Ba là, báo chí Công an nhân dân, đặc biệt là các tạp chí cần tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự để bổ sung, hoàn thiện lý luận Công an nhân dân. Tổ chức nghiên cứu và làm rõ các quan điểm mới của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị để định hướng các vấn đề cần tiếp tục được tổ chức nghiên cứu và làm rõ. Nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, chủ động đề ra các biện pháp, hình thức phòng ngừa, đấu tranh.

Bốn là, đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí Công an nhân dân phải làm tròn vai trò chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ báo chí cách mạng là người tuyên truyền tập thể, giáo dục tập thể, tổ chức tập thể thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cung cấp thông tin nhanh, chính xác, kịp thời cho quần chúng nhân dân. Tăng cường tính “bút chiến” trong phê phán, phản bác có sức thuyết phục, kịp thời mọi thông tin, quan điểm độc hại, sai trái, vạch trần, lên án mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoàn bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tham gia tích cực cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; lên án, phê phán, đấu tranh với cái giả tạo, cái xấu, cái ác.

Năm là, tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ công an nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”..., qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự nguyện tham gia, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cuộc vận động cần gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, báo chí Công an nhân dân phải thực sự là cầu nối, là kênh thông tin hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, kiến nghị, kiểm tra, giám sát, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, các cơ quan báo chí Công an nhân dân cần duy trì tốt chuyên mục đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị và tổ chức phản động trong nước, các cá nhân, tổ chức thù địch Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thông tin độc hại, sai trái trên mạng xã hội, nhất là facebook và youtube, cần gia tăng các bài viết đấu tranh phản bác trên các loại hình báo điện tử và báo hình. Mở các diễn đàn bình luận tại chuyên mục đấu tranh phản bác trên trang báo điện tử, xây dựng đội ngũ cộng tác viên ứng trực trên mạng để sẵn sàng luận chiến với các đối tượng tuyên truyền quan điểm, thông tin độc hại, sai trái, thù địch.

Bảy là, tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan báo chí Công an nhân dân với các đơn vị nghiệp vụ để chủ động trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm độc hại, sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí Công an nhân dân có thế mạnh hơn so với các cơ quan báo chí khác trong đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, quan điểm sai trái, thù địch, đó là có quan hệ phối hợp trong ngành với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân với chức năng, nhiệm vụ công tác nên có điều kiện nắm bắt nhiều thông tin về các tổ chức, cá nhân thù địch; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của đối tượng nói chung và tuyên truyền các thông tin độc hại, quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Do đó, các cơ quan báo chí Công an nhân dân cần chủ động và tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, nhất là trong trao đổi thông tin, tài liệu để đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có tư liệu viết bài đấu tranh phản bác. Trước hết, chú ý xây dựng được cơ chế cung cấp thông tin, tư liệu thường xuyên để duy trì được tính ổn định của chuyên mục đấu tranh phản bác. Đồng thời, mỗi khi có yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất cũng như mở chiến dịch tuyên truyền để phản kích lại chiến dịch phá hoại tư tưởng của đối tượng, cơ quan báo chí cần đề nghị các đơn vị nghiệp vụ chủ động cung cấp thông tin, tư liệu để đội ngũ “bút chiến” viết bài, bảo đảm phản bác kịp thời và sắc sảo.

Lực lượng Công an nhân dân là công cụ chuyên chính, là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Quán triệt nhiệm vụ chính trị đó, báo chí Công an nhân dân trong quá trình phát triển, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trở thành lực lượng xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận, tấn công, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta./.

Bùi Thanh TuấnBộ Công an

Video