Thứ Ba, 18/6/2019
Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
11/12/2018 23:6' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đã được các báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề gồm: Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018, “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018, về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng giúp đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 4 cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động; trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện ở các cơ quan. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 4 cơ quan Bộ Tư lệnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Video