Thứ Ba, 18/6/2019
Xây dựng lực lượng công an thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ hội nhập quốc tế
11/12/2018 16:12' Gửi bài này In bài này
Công an thành phố Hà Nội luôn quan tâm coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt - Nguồn: congan.com.vn

Xác định rõ những nội dung quan trọng tạo nên sức mạnh của lực lượng công an nhân dân (CAND) bao gồm công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là khâu đột phá, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CATP Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đó là:

1- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng công an thành phố

Trong giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA, ngày 1-9-2011, của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2015”; Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11, ngày 17-5-2016, của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Trong các yếu tố quyết định thành công của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sự gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp có ý nghĩa then chốt. Điều đó thể hiện trên ba mối quan hệ: đối với bản thân; đối với CBCS dưới quyền, quần chúng nhân dân và đối với công việc. Thường xuyên đổi mới hình thức, tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCS về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các buổi nghe thời sự, nói chuyện chuyên đề nhằm cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đảng viên, CBCS về tình hình trong nước và quốc tế, những biểu hiện mới trong âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta. Đổi mới biện pháp, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; việc triển khai nghị quyết sau học tập được gắn với chương tình hành động cụ thể của mỗi cấp ủy và từng đảng viên, CBCS.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến nhận thức của CBCS, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã tăng cường các biện pháp nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên, CBCS theo Thông tư số 22/2008/TT-BCA(X11), ngày 01-10-2008, của Bộ Công an về “Quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp thực hiện công tác nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình hiện nay”. Qua đó, gắn chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm chế độ, chính sách cho CBCS. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, nhất là các vấn đề có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Các đơn vị trong CATP định kỳ tổ chức đối thoại giữa cấp ủy đảng với cán bộ, đoàn viên, hội viên; giữa chỉ huy với CBCS nhằm phát huy dân chủ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, công việc; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phát hiện, phòng ngừa sai phạm. Qua đó đã phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, Công an các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của lực lượng CAND, qua đó đã khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và của lực lượng CAND. Các hoạt động giáo dục truyền thống được kết hợp với tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đây là những việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình đồng chí, đồng đội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu cũng được quan tâm, khuyến khích các đảng viên, CBCS tích cực tham gia. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, cải tiến theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, quan tâm đến lực lượng trực tiếp chiến đấu và đơn vị cơ sở; đa dạng hóa hình thức, loại hình khen thưởng, bảo đảm yêu cầu công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô đẹp, thân thiện, tận tụy, vì nhân dân phục vụ; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng, bổ sung quy trình, quy chế, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, ý thức chấp hành điều lệnh CAND, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, lối sống, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, văn hóa ứng xử của CBCS. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết điều chuyển những cán bộ kém về phẩm chất, yếu về năng lực đang công tác ở lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng sang làm công tác khác để phòng ngừa sai phạm. Công an thành phố ban hành Quyết định số 100/QĐ-CAHN-PX13, ngày 4-1-2013, của Giám đốc CATP về “Ban hành quy định tạm thời về chế độ quản lý, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của CBCS.

2 - Xây dựng các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo, sâu sát cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy CATP đã bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng. Xây dựng và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch; quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, bảo đảm chế độ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đảng ủy CATP đã tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, toàn diện lãnh đạo các lĩnh vực công tác của CATP. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, đưa công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đi vào thực chất. Công tác xây dựng Đảng được định hướng gắn liền thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đảng ủy CATP quan tâm chỉ đạo quy hoạch, kiện toàn kịp thời các cấp ủy trong CATP đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng đối với mọi mặt công tác của đơn vị. Đặc biệt, trong thời gian qua, các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên đã gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Quy định về những điều đảng viên không được làm”, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên CATP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, như việc ban hành hướng dẫn quy trình sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ CATP; hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong CATP; hướng dẫn công tác khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ CATP. Đồng thời, biên tập phát hành 3 loại sổ (sổ ghi biên bản họp ban thường vụ cấp ủy; sổ họp đảng bộ, chi bộ; sổ tay đảng viên) để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ CATP; biên tập và triển khai sách “Một số văn bản quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng trong Công an Thủ đô”; phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Đảng ủy CATP phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong CATP; cử cán bộ Văn phòng Đảng ủy CATP theo dõi, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trong CATP thực hiện các quy định về công tác đảng; biên soạn và phát hành đồng bộ trong toàn CATP tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng (bắt đầu từ tháng 1-2017). Với những giải pháp đồng bộ trên, công tác xây dựng Đảng trong CATP có những chuyển biến tích cực: nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, quy định; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối của tổ chức đảng về mọi mặt công tác ở các đơn vị trong CATP.

Công tác phát triển Đảng được các cấp ủy trong CATP quan tâm, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn. Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới, Đảng ủy CATP chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn về văn hóa giao tiếp trong lực lượng Công an Thủ đô cho 659 đảng viên trẻ. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng đảng viên trẻ, CATP tổ chức rà soát, lập danh sách đưa vào bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm đủ tiêu chuẩn và số lượng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên, trong đó chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng về thực hiện chế độ sinh hoạt, chế độ thu chi đảng phí. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên nhằm phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định về nguyên tắc sinh hoạt đảng, đạo đức, lối sống trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

3- Rà soát, đánh giá cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp bảo đảm nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, có ngoại ngữ và văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự

Cán bộ là khâu đột phá, là thành tố quan trọng của công tác xây dựng lực lượng. Vì vậy, Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm chỉ đạo công tác cán bộ, trong đó tập trung bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong CATP, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy CATP ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 26-11-2015, về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Công an nhân dân”; Nghị quyết số 45-NQ/ĐU, ngày 29-5-2017, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố đối với công tác cán bộ giai đoạn 2017 - 2020”; đồng thời, tập trung chỉ đạo các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức CATP theo hướng phát huy hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đúng quy định của Bộ Công an.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chú trọng thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ và thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng về làm việc tại CATP. Các quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch và công tâm. Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tập trung vào các đợt thực hiện kế hoạch công tác lớn của CATP và đáp ứng các yêu cầu khi thành lập, giải thể, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị. Công an thành phố từng bước xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội, công an phường trở lên bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định nên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong CATP, ngoài việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, phù hợp với thực tiễn, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 3 Đề án: “Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy cấp đội, công an phường, thị trấn, đồn, trạm thuộc Công an thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020”; “Nhận xét, đánh giá cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, công an quận, huyện, thị xã thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc quản lý”; “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội” với lộ trình thực hiện đến năm 2020. Các đề án này đã và đang được triển khai trong thực tế, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đồng tình, đánh giá cao và phối hợp chặt chẽ với CATP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị công an trong toàn thành phố.

Với những giải pháp cơ bản nêu trên, CATP Hà Nội không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, tổ chức bộ máy được củng cố, hoàn thiện. Tuyệt đại đa số CBCS CATP Hà Nội có nhận thức chính trị đúng đắn, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; có đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh; tận tụy phục vụ nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự; có tri thức về khoa học kỹ thuật, nắm vững pháp luật, đủ sức đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do yêu cầu công tác, chiến đấu đặt ra. Những thành tích và chiến công đạt được thời gian qua đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành trao tặng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý. Năm 2016 là năm thứ 11 CATP được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Những kết quả và thành tích mà Đảng bộ và lực lượng CATP đạt được trong những năm qua đã góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của lực lượng công an Thủ đô anh hùng, được chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế Đảng lãnh đạo mọi mặt công tác công an nên trong lãnh đạo, điều hành còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ vẫn còn hạn chế, nội dung sinh hoạt còn sơ sài, nhiều chi bộ sinh hoạt không đều, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao; công tác quản lý đảng viên, cán bộ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; chất lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sắc bén, kịp thời và còn cứng nhắc, hình thức; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn yếu làm ảnh hưởng đến việc phòng ngừa, uốn nắn, giải quyết kịp thời những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành điều lệnh nội vụ có nơi chưa nghiêm túc; chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị còn chồng chéo, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, tác động đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, chúng xác định thành phố Hà Nội là địa bàn trọng điểm để tập trung chống phá. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi CBCS công an phải vững mạnh toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có tri thức nghiệp vụ chuyên môn sâu rộng và năng lực giải quyết thực tiễn tốt, do vậy cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh toàn diện. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được thực hiện như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nội dung thiết thực, phù hợp để xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nắm tình hình tư tưởng và công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, bố trí, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên; phát hiện, giải quyết kịp thời và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện sách nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngại khó, ngại khổ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận đảng viên, CBCS. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND; xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức, thái độ trong quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc của đảng viên, CBCS công an Thủ đô.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 26-11-2015, của Đảng ủy CATP về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Công an nhân dân. Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của CATP theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện 2 đề án về công tác nhận xét, đánh giá, chỉ huy các cấp cán bộ đã ban hành để nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ theo từng đối tượng và bồi dưỡng theo chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu để có đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hóa, cài cắm nội gián vào nội bộ công an; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng công an trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ba là, thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18-4-2014, về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, trong đó tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để CBCS học tập noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình, nếu để CBCS sai phạm thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 399/KH-CAHN về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ; Quyết định số 100 về chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với CBCS; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm, đồng thời xử lý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là cấp trưởng đối với những đơn vị có CBCS sai phạm; tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật và quy định của ngành, không để tồn đọng kéo dài. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi có vấn đề nổi cộm thông qua kiểm điểm hoặc phản ánh của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng và công khai kết quả để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CATP.

Bốn là, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an Thủ đô với nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh các hoạt động “giao lưu kết nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng đô thị văn minh; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm, giúp đỡ lực lượng công an. Để nhân dân tin yêu, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an, cấp ủy và lãnh đạo các cấp cần tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 380/KH-CAHN-PX15 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26-10-2016, của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử của Công an nhân dân trong tình hình mới”. Chú ý xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lợi ích hằng ngày của nhân dân. Trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần nhân dân, sát nhân dân dân, vì nhân dân phục vụ nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trong công tác, chiến đấu, CBCS công an phải thi đua làm nhiều việc tốt để xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô trong lòng nhân dân; đồng thời, thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Luôn đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết chống bệnh hữu khuynh, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Năm là, tập trung xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 kế hoạch chuyên đề, 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phòng ngừa và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần bám sát nội dung chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ở đơn vị mình để kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, nhất là việc sửa chữa, khắc phục những tồn tại, yếu kém đã chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm hằng năm, các đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa”. Tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa sai phạm gắn với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất để phòng ngừa sai phạm, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác. Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng gắn với bồi dưỡng lý luận chính trị, văn hóa ứng xử, năng lực chuyên môn cho đảng viên trẻ trong toàn CATP, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh toàn diện sẽ là điều kiện tiên quyết để lực lượng công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế. /.

Đoàn Duy KhươngThiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Video