Thứ Ba, 20/8/2019
Công an tỉnh Lai Châu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
22/11/2018 16:7' Gửi bài này In bài này
Cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh xã hội (Công an tỉnh) dọn vệ sinh trường học cùng bà con xã Giang Ma, huyện Tam Đường - Nguồn: laichau.gov.vn

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu ban hành 16 văn bản (gồm 4 kế hoạch(1), 2 quyết định, 10 hướng dẫn, công văn, điện, báo cáo) và tổ chức 3 hội nghị cán bộ chủ chốt để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn lực lượng công an tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017, gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 136-KH/ĐUCA, ngày 6-8-2012, của Đảng ủy Công an Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-1-2012, của Ban Bí thư, “Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất mua thêm các loại tài liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu, học tập của đảng viên và cán bộ, chiến sĩ, như tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về rèn luyện theo đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an tỉnh và sự nỗ lực, nhiệt tình của toàn lực lượng công an tỉnh, trong thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:

Một là, kịp thời xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh giao đơn vị PX15 chủ động nghiên cứu, xây dựng mẫu kế hoạch cá nhân, đăng ký nội dung phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, đơn vị tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm (hoàn thành trong Quý I). Theo đó, căn cứ vào nội dung, chủ đề học tập và làm theo Bác trong năm cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 2 việc; mỗi cán bộ, chiến sĩ chưa là đảng viên đăng ký ít nhất 1 việc làm theo Bác và đề ra các giải pháp cụ thể để học tập, làm theo Bác. Chi (đảng) bộ, đơn vị xem xét, góp ý vào kế hoạch của cá nhân, sau đó thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện trong kiểm điểm cán bộ, kiểm điểm đảng viên cuối năm.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55- KH/ĐUCA, ngày 30-12-2016, về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng công an tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền đậm nét về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng và kết quả thực hiện tại các chi (đảng) bộ, đơn vị; những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền, nhất là hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp. Trong tuyên truyền, chủ động phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện Chỉ thị không nghiêm túc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tích cực phản ứng kịp thời trước những dư luận trái chiều, xuyên tạc, bôi nhọ, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an tỉnh nói riêng...

Chỉ tính riêng năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 24 chuyên mục “An ninh Lai Châu” phát trên sóng truyền hình của tỉnh; trong 30 phóng sự và 375 tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực tham gia cuộc thi quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, có 3 tác phẩm báo viết gửi Bộ Công an, 4 tác phẩm (1 tác phẩm báo viết, 3 tác phẩm báo hình) gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện việc tuyên truyền, cổ động bằng hình thức trực quan được hàng trăm băng-rôn, pa-nô áp-phích, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của các đơn vị và Công an tỉnh.

Ba là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức và công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bồi dưỡng phát triển Đảng và “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động “Tuổi trẻ Công an Lai Châu hành động theo Điều lệnh”; tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016 - 2018; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng ngày truyền thống các lực lượng trong Công an nhân dân; tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các chi đoàn ngoài ngành nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo xung kích thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở, bám sát địa bàn, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo. Tổ chức tốt các hoạt động “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; huy động hàng nghìn công lao động trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh công sở, chỉnh trang nội vụ, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; tiếp tục triển khai thực hiện 2 mô hình “Em nuôi của Đoàn” và “Mỗi ngày tiết kiệm 1.000đ”.

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn quán triệt, phát động đến 100% cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi chấm, trao giải cho những bài viết xuất sắc (trong đó có 1 bài viết đạt giải Nhất; 2 bài viết đạt giải Nhì; 3 bài viết đạt giải Ba và 4 bài viết đạt giải Khuyến khích), đồng thời lựa chọn 10 bài viết tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp bộ.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Nội dung tập trung vào kết quả, chất lượng, hiệu quả của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị và Nghị quyết; việc xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy và kế hoạch hành động của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết. Chủ động kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên không chấp hành tham gia học tập, tổ chức học tập không nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả học tập thấp.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra các mặt công tác chuyên môn, công tác Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Trong năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh thành lập 1 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 4 chi bộ, đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện 4 cuộc kiểm tra tại 5 chi bộ, đảng bộ, thực hiện 2 cuộc giám sát đối với 1 chi bộ và 1 đảng viên. Ngoài ra, trong kiểm tra toàn diện các mặt công tác công an, Công an tỉnh thành lập 5 đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra 38/38 đơn vị về việc cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, nhất là việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (có biểu điểm chấm cụ thể). Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt, sáng tạo, có mô hình, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu những tập thể, cá nhân làm không tốt, thậm chí đề nghị hạ bậc hoặc không xét thi đua cuối năm.

Năm là, thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an Lai Châu vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra 2 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Thứ nhất, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng công an Lai Châu từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Thứ hai, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên công an Lai Châu đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến rõ trong phong cách làm việc, tác phong công tác, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, gắn với thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và đạt kết quả tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lai Châu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11, ngày 12-9-2016, của Đảng ủy Công an Trung ương, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ Công an về “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, nhân rộng.

2- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 438-QĐ/ĐUCA, ngày 23-3-2017, của Đảng ủy Công an tỉnh, về ban hành Bộ tiêu chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng công an tỉnh. Ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11, ngày 19-8-2013, của Bộ trưởng Bộ Công an, về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018”.

3- Đầu mỗi năm, toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong lực lượng công an tỉnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm. Định kỳ và thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định đối với các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

4- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cần lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và dư luận để tập trung thảo luận và giải quyết. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hành vi sai trái của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, không để gây dư luận xấu.

5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành công an.

6- Làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng rà soát, sửa đổi những quy định không hợp lý trong giải quyết công việc của công dân. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý kiến đối với việc xây dựng lực lượng công an; nghiêm túc sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm mà nhân dân đã chỉ ra./.

-----------------------------------------

(1) Kế hoạch số 55- KH/ĐUCA về “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 58- KH/ĐUCA “Về tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017”; Kế hoạch số 61- KH/ĐUCA “Về sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”; Kế hoạch số 126- KH/ĐTNCAT “Về tổ chức Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Dung Hạnh

Video