Thứ Bảy, 20/7/2019
Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
27/9/2018 23:47' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, nhất là từ khi có Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012, của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Nổi bật là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa bàn. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên. Chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện tiếp tục được đổi mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Công tác kiểm tra, phúc tra huấn luyện tiến hành nghiêm túc, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. Công tác bảo đảm huấn luyện được quan tâm đúng mức. Binh chủng Tăng thiết giáp đã thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hoàn thành một số trường bắn, thao trường huấn luyện phục vụ huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị Tăng thiết giáp. Chất lượng huấn luyện đào tạo được nâng lên đáp ứng chuẩn đầu ra ở các đơn vị Tăng thiết giáp; huấn luyện chiến sĩ mới, dự bị động viên có chuyển biến tiến bộ,…

Hội nghị cũng đã đề ra một số nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới:

Một là, thường xuyên coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết 765. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị cần có biện pháp để phát huy kết quả đã đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến; nêu cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, chú trọng khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tư tưởng bảo thủ, ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích trong huấn luyện,...

Hai là, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả. Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu. Lấy huấn luyện tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm môi trường để rèn luyện bộ đội; lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân làm cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện. Tích cực chuẩn hóa nội dung, chương trình và tình huống huấn luyện cho các đối tượng. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục, đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, lấy thực hành là chính; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội. Đồng thời, tích cực đổi mới tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện…

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Những năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện trong Binh chủng Tăng thiết giáp đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình hiện nay, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, bảo đảm “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, “Phân rõ trách nhiệm của cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật”. Các đơn vị quan tâm kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra huấn luyện, thực hiện kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội; tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của từng đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế.

Bốn là, tích cực huy động các nguồn lực, làm tốt công tác bảo đảm cho huấn luyện. Chú trọng kết hợp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực, huy động các nguồn kinh phí khác để bảo đảm cho huấn luyện. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tài liệu huấn luyện, nhất là tài liệu huấn luyện vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Phát huy sáng kiến nghiên cứu, sản xuất các mô hình, học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Cùng với đó, đặc biệt coi trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần phục vụ huấn luyện, giảm tới mức thấp nhất các vụ mất an toàn trong huấn luyện mà nguyên nhân do yếu tố chủ quan gây ra,…/.

Tin: Chí ĐángẢnh: Xuân Thủy

Video