Thứ Tư, 20/2/2019
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Quân đoàn 4 hiện nay
21/6/2018 21:37' Gửi bài này In bài này
Đoàn bác sĩ quân y Quân đoàn 4 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân tại huyện Tân Châu, Tây Ninh - Nguồn: qdnd.vn

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Quân đoàn 4 thời gian qua

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 788 - CT/QUTW, ngày 26-12-2013, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ).

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao và đồng thuận trong Đảng bộ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Từ đó, góp phần thực hiện có kết quả nhiệm vụ đơn vị cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đoàn.

Việc xây dựng nội dung giáo dục tại Quân đoàn 4 tuân theo một số nguyên tắc cơ bản: thiết thực, chu đáo; giáo dục từ dưới lên trên; gắn lý luận với thực tiễn; nhằm đúng nhu cầu; chú trọng cải tạo tư tưởng. Tập trung thực hiện đầy đủ những yêu cầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh với cán bộ, đảng viên là lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm.

Trong học tập, đề cao nguyên tắc Phải biết chủ động học tập, ra sức học tập, học tập cái mới, tìm tòi cái mới và thực hiện cái mới với thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc; nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng; bảo vệ chân lý; thật sự đoàn kết, thật thà tự phê bình và mạnh dạn phê bình, giúp nhau tiến bộ. Đồng thời, chú trọng thực hiện củng cố quan hệ quân - dân, thắt chặt và giữ gìn, củng cố tình cảm tốt đẹp với nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Quân đoàn tổ chức giáo dục, tuyên truyền lồng ghép thông qua nhiều hình thức, như giáo dục trong các nhiệm vụ của đơn vị kết hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, quy định khác; giáo dục thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, gắn với giáo dục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đoàn, Quân đội, các ngày lễ lớn của đất nước; qua hội nghị tọa đàm, thi tìm hiểu, viết bài, tin người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến; các cuộc thi vẽ tranh, ảnh cổ động về CVĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thăm quan, học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng...

Hằng năm đã làm tốt việc kiểm tra thực hiện CVĐ; kết hợp kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu về thực hiện CVĐ gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; kiểm tra việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng. Gắn kết quả thực hiện CVĐ với phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, bình xét thi đua khen thưởng, nhận xét cán bộ hằng năm... Thông qua đó đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ; kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục, để CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Quá trình thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CVĐ ở Quân đoàn 4 gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua “giành ba đỉnh cao quyết thắng”, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu như, Cục Chính trị, Sư đoàn 309, Trung đoàn 3/Sư đoàn 9, Lữ đoàn 71, Trung đoàn 141/Sư đoàn 7, Tiểu đoàn 100/Bộ Tham mưu; các cơ quan, đơn vị đã nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; thực hiện “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện CVĐ đã thu được những kết quả đáng chú ý: 1- Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ (tiêu biểu là các đơn vị Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9), Bệnh viện 4 (Cục Hậu cần...); 2- Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật (với các đơn vị Sư đoàn 9, Cục Hậu cần, Lữ đoàn 550); 3- Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí (Sư đoàn 9, Sư đoàn 309, Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần...); 4- Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng...

Từ kết quả nói trên, đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực tổ chức chỉ huy, trình độ phương pháp tác phong công tác có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bên cạnh đó, đã làm tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình với những nhận thức chưa đúng về phẩm chất, truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; “phi chính trị hóa Quân đội”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, tự do vô kỷ luật; lối sống thực dụng, vị kỷ, quân phiệt...

Trong giai đoạn 2014 - 2016, toàn Quân đoàn có 85/135 tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh (63%); 36/135 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (26,6%); 4/135 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (2,96%). Có 78% số cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài học rút ra từ quá trình giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ trong Đảng bộ Quân đoàn, ở các đơn vị chính là, phải đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ cao, có khả năng phát hiện và sáng tạo trong công tác lý luận cách mạng. Cần đi sâu tìm hiểu và tổng kết thực tiễn để tìm ra nguyên nhân của công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí... còn kém hiệu quả.

Trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Quân đoàn xác định, đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong cơ quan, đơn vị, gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận cách mạng có vai trò quan trọng. Từ đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ... của các cơ quan, đơn vị về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Quân đoàn 4

Thời gian tới, Quân đoàn 4 xác định cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Một là, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tự học tập, tự nghiên cứu nắm vững những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06-11-2012, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu gia trưởng, nói không đi đôi với làm. Các tổ chức thanh niên, phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên... theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, gắn với tiêu chuẩn xây dựng đoàn viên, hội viên tiêu biểu.

Ba là, gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Coi trọng nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng, diễn đàn, tọa đàm... của các tổ chức quần chúng về xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay và điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia đấu tranh thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang “dĩ hòa vi quý”; loại bỏ tư tưởng “phê bình cấp trên thì sợ bị trù dập, phê bình đồng đội thì sợ bị mất lòng, phê bình cấp dưới thì sợ mất phiếu”.

Năm là, duy trì chặt chẽ nền nếp thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, quần chúng; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, quần chúng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá./.

Nguyễn Xuân SơnThiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4

Video