Thứ Hai, 18/3/2019
Xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương
2/4/2018 15:34' Gửi bài này In bài này

Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng lực lượng dự bị động viên sát với yêu cầu xây dựng tiềm lực về quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng lực lượng dự bị động viên có chuyển biến trên một số mặt. Công tác tạo nguồn dự bị động viên luôn đạt kế hoạch đề ra. Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng có tiến bộ. Công tác giáo dục, huấn luyện được chú trọng, những bất cập về số lượng, chất lượng, cơ cấu lực lượng dự bị động viên từng bước được giải quyết. Chất lượng chính trị, độ tin cậy của quân nhân dự bị được chăm lo xây dựng và củng cố; đến nay đã xây dựng 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên, sắp xếp quân nhân dự bị đạt 99,07% so với nhu cầu (trong đó, sỹ quan dự bị đạt 100%, hạ sỹ quan, chiến sỹ đạt 99%), đảng viên đạt 9,02%, đoàn viên đạt 70,44%; đúng công nghệ quân sự đạt 79%; đăng ký sắp xếp 01/01 phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với quân dự bị được thực hiện đúng quy định. Công tác quản lý huy động, sử dụng lực lượng dự bị động viên và các phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng đúng quy trình, đúng nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ngân sách quốc phòng, huyện đã chi ngân sách địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên từng bước phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được hiệu quả tốt.

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 309 Dự bị động viên tham gia huấn luyện năm 2018.


Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên của huyện cũng đang phải đối mặt với những thách thức, như tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; dự báo tình hình nắng hạn tiếp tục diễn ra và có khả năng kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân và lực lượng vũ trang huyện. Chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác quản lý quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng chưa đồng bộ; chất lượng giáo dục, huấn luyện còn hạn chế; công tác bảo đảm cho việc quản lý nơi ăn, ở, sinh hoạt, vật chất phục vụ huấn luyện chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và làm tốt công tác xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên của huyện trong thời gian tới cần phải có những giải pháp đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm sẵn sàng động viên thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định những chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền; năng lực, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan tham mưu các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng dự bị động viên, Nghị định 152, Nghị định 117 của Chính phủ, Nghị quyết 228 của Đảng ủy Quân khu 5 và những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ của địa phương để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đạt hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tổng hợp cao, được quản lý chặt chẽ, giáo dục huấn luyện tốt, sử dụng đúng lúc, có hiệu quả, thực sự là lực lượng chiến lược hùng hậu của khu vực phòng thủ địa phương. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác động viên của chính quyền và cơ quan chức năng các cấp. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với quân nhân dự bị. Quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng nguyên tắc, đúng cơ chế lãnh đạo của Đảng, sử dụng đúng lúc và đạt hiệu quả cao.

Hai là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trực tiếp là cơ quan quân sự và các ngành liên quan đến chức năng nghiên cứu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng lực lượng dự bị động viên của địa phương.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác động viên của chính quyền và cơ quan chức năng các cấp. Gắn xây dựng lực lượng với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đặt trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dự bị động viên, đội ngũ cán bộ quân sự xã, đặc biệt những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo sinh sống. Chú trọng xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức, đơn vị vững mạnh đi đôi với nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong xây dựng lực lượng dự bị động viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo khắc phục kịp thời những vướng mắc, khâu yếu, mặt yếu, địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý giáo dục, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, khen thưởng kịp thời những địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc. Quản lý sử dụng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng nguyên tắc, đúng cơ chế lãnh đạo của Đảng, sử dụng đúng lúc và đạt hiệu quả cao. Rà soát lại cơ chế, chính sách đối với quân nhân dự bị; quy trình đăng ký, quản lý tổ chức giáo dục huấn luyện; tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập khi thực hiện ở cơ sở. Có chính sách, giải pháp thiết thực ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho quân nhân dự bị để quản lý thực lực biên chế của các đơn vị dự bị động viên. Phối hợp xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh lệnh động viên theo đúng quy định của pháp luật

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 309 Dự bị động viên luyện tập đội ngũ để tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2018.


Ba là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đồng bộ, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dự bị động viên.

Chỉ đạo các địa phương giao nguồn phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn để nâng chất lượng nắm nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của địa phương. Thực hiện công tác phúc tra, nắm chắc những biến động về số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, bảo đảm biên chế đạt chỉ tiêu quy định, trước hết là Đại đội dự bị động viên khẩn cấp của huyện. Tập trung chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục, huấn luyện theo phân cấp, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng nhận thức về quyền, trách nhiệm của quân nhân dự bị đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

Bốn là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan dự bị bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lý, trình độ chỉ huy, giáo dục, huấn luyện quân nhân dự bị theo chức trách.

Tuyển chọn nguồn đào tạo sĩ quan dự bị đủ chỉ tiêu được giao; phải bảo đảm là những thanh niên có lý lịch rõ ràng, đủ độ tin cậy về chính trị, có phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe tốt; trong đó ưu tiên những thanh niên là đảng viên, đoàn viên thanh niên và quân nhân phục viên, xuất ngũ có chất lượng. Thực hiện nghiêm quy trình quản lý, đề nghị bổ nhiệm, giải ngạch sĩ quan dự bị theo Pháp lệnh dự bị động viên. Phối hợp bồi dưỡng, quản lý tốt nguồn phát triển đảng viên trong số quân nhân xuất ngũ về địa phương, chủ động theo dõi, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện cho lực lượng này phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng tại chỗ, nhất là nguồn quy hoạch đào tạo sĩ quan dự bị.

Năm là, tổ chức kiểm tra việc động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhất là nhiệm vụ phòng thủ dân sự, diễn tập khu vực phòng thủ, đúng quy trình và đúng thực chất.

Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra công tác động viên gắn với phúc tra nắm thực lực quân nhân dự bị, kết quả giáo dục, huấn luyện từng đối tượng. Chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết, thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn ngân sách bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên theo Pháp lệnh Dự bị động viên và Luật Ngân sách nhà nước.

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 309 Dự bị động viên tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2018.


Chỉ đạo chặt chẽ việc huy động quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ quốc phòng và các nguồn huy động khác, tăng cường thanh tra, giám sát thu, chi tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên theo phân cấp. Huy động các nguồn kinh phí đầu tư tập trung xây dựng trung tâm huấn luyện dự bị động viên cấp huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu dự trữ về hậu cần, kỹ thuật, tài chính... bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ động viên khẩn cấp khi có tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật được huy động làm nhiệm vụ theo đúng quy trình của Nhà nước, phù hợp với khả năng bảo đảm của địa phương. Phối hợp triển khai sâu rộng công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ và cơ quan, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng dự bị động viên “vừa là quân, vừa là dân” có số lượng lớn, vừa tham gia lao động sản xuất ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, đơn vị nhận nguồn để bảo đảm chất lượng huấn luyện, động viên thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên của huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới./.

Thượng tá Nguyễn Đức NhìChính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Bắc

Video